Zarząd Grupy Kęty SA (KTY (KETY)) podaje do publicznej wiadomości prognozę wybranych wyników finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej Emitenta na rok 2020 oraz szacunkowe wyniki finansowe za 2019 r.

Główne założenia i oczekiwania przyjęte przy sporządzaniu prognozy wybranych wyników finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej Emitenta na 2020 r.:

1. Pomimo zakładanego zmniejszenia krajowego tempa wzrostu gospodarczego do ok. 3,5% Zarząd zakłada ambitne cele i chce osiągnąć jeszcze lepsze wyniki na poziomie sprzedaży i zysku operacyjnego w porównaniu z rekordowym 2019 rokiem. Pomimo utrzymującej się niepewności co do rozwoju sytuacji rynkowej Zarząd wierzy, iż przeprowadzone inwestycje w najnowocześniejsze linie technologiczne oraz systematyczny rozwój oferty produktowej pozwoli na utrzymanie silnej pozycji na rynku krajowym oraz dalszy znaczący wzrost sprzedaży zagranicznej. Pozostałe założenia makroekonomiczne kształtują się następująco:

  • średnia cena aluminium 1850 USD/tonę
  • średni kurs USD/PLN 3,70
  • średni kurs EUR/PLN 4,25
  • średni kurs EUR/USD 1,15

2. Wzrost przychodów ze sprzedaży zostanie osiągnięty dzięki zakładanej większej sprzedaży ilościowej we wszystkich trzech segmentach (ok. 5% w SWW i SSA oraz ponad 20% w SOG). Cena aluminium wyrażona w PLN zgodnie z założeniami będzie niższa o ok. 2% a więc będzie miała ujemny wpływ na wartość przychodów. Przychody ze sprzedaży w poszczególnych segmentach będą kształtowały się następująco:SWW - 1 231 mln zł (-2%), SSA - 1 511 mln zł (+3%), SOG - 864 mln zł (+10%).

3. Koszty operacyjne wzrosną w stosunku do 2019 roku o 4% i wyniosą 2 939 mln zł, w tym:

  • amortyzacja 146 mln zł (+5%),
  • koszty surowców i materiałów 1 905 mln zł (+3%),
  • koszty energii 97 mln zł (+18%),
  • koszty świadczeń pracowniczych 495 mln zł (+9%),
  • koszty usług obcych 248 mln zł (+3%).

4. Wszystkie segmenty wypracują większy zysk EBITDA w porównaniu do 2019 roku, w tym: SWW - 153 mln zł (+1%), SSA - 245 mln zł (+3%), SOG - 155 mln zł (+5%).

5. Ujemne saldo z działalności finansowej wyniesie około 27 mln zł, w tym koszty z tytułu odsetek od kredytów wyniosą około 23 mln zł a zakładany ujemny wynik na różnicach kursowych wyniesie 4 mln zł.

6. Prognoza 2020 uwzględnia wypłatę dywidendy w wysokości 85% skonsolidowanego zysku netto za 2019 rok, co jest zgodne z obowiązującą w spółce polityką dywidendową.

7. Skonsolidowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosą 440 mln zł.

8. Wydatki inwestycyjne założono na poziomie 213 mln zł w tym ok. 40 mln zł stanowią projekty przesunięte z 2019 roku.

9. Prognozowany poziom długu netto na koniec 2020 roku ma wynieść 748 mln zł, co oznacza wskaźnik dług netto/ EBITDA na poziomie 1,4.

10. Nie ulegną istotnej zmianie warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne.

11. Nie wystąpią nadzwyczajne zdarzenia jednorazowe niemożliwe do przewidzenia na dzień publikacji prognozy.

Niniejsza prognoza wybranych wyników finansowych i operacyjnych na rok 2020 oznacza, iż w przypadku jej realizacji Grupa Kapitałowa przekroczy wszystkie cele przyjęte w Strategii 2020 w tym:

a) Przychody ze sprzedaży w okresie 2015 – 2020 wyniosą 16 447 mln zł wobec planowanych 16 000 mln zł

b) Zysk EBITDA w okresie 2015 – 2020 wyniesie 2 674 mln zł wobec 2 582 mln zł planowanych

c) Zysk netto w okresie 2015 – 2020 wyniesie 1 581 mln zł wobec planowanej kwoty 1 470 mln zł

d) Wypłacona dywidenda w okresie 2015 – 2020 osiągnie poziom 1 298 mln zł wobec planowanej 1 091 mln zł

e) Wydatki inwestycyjne w okresie 2015 – 2020 nie przekroczą zaplanowanego pułapu w kwocie 1 354 mln zł

Emitent będzie przeprowadzał oceny możliwości realizacji prognozy 2020 roku oraz dokonywał ewentualnych korekt w cyklach kwartalnych oraz każdorazowo po wystąpieniu istotnego zdarzenia dotyczącego Grupy Kapitałowej.

Przedstawione w niniejszym raporcie bieżącym dane za 2019 r. mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie do czasu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok, która zgodnie z aktualnym harmonogramem publikacji raportów okresowych nastąpi w dniu 26 marca 2020 roku