Przychody Zespołu Elektrowni Wrocławskich Kogeneracja w roku 2019 wyniosły 1,09 mld zł wobec 0,97 mld zł odnotowanych w okresie poprzedniego roku. Wynik na działalności operacyjnej wzrósł natomiast w ubiegłym roku do 104,01 mln zł z 13,03 mln zł w 2018 r. W 2019 r. spółka odnotowała wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 82,92 mln zł w porównaniu do 7,58 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

Poniżej pełna treść listu prezesa zarządu KGN (KOGENERA) do akcjonariuszy:

Szanowni Akcjonariusze! 

W imieniu Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. przedstawiam Państwu Raport Roczny Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A., w którym zaprezentowano wyniki finansowe oraz istotne wydarzenia w 2019 roku.

Projektem o strategicznym znaczeniu dla przyszłości KOGENERACJI S.A. jest budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica, która zastąpi istniejący zakład zlokalizowany w Siechnicach. Realizacja projektu wpisuje się w Strategię Ciepłownictwa Grupy PGE, która zakłada zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawę jakości powietrza w polskich miastach. Zgodnie z rekomendacją Komitetu Inwestycyjnego Grupy Kapitałowej PGE, w 2019 roku prowadziliśmy działania związane z przygotowaniem projektu. Na początku 2021 roku zostanie podjęta końcowa decyzja inwestycyjna, po zakończeniu postępowania dotyczącego wyboru generalnego realizatora inwestycji. Uruchomienie bloku gazowo-parowego nowej elektrociepłowni zaplanowane jest na drugą połowę 2023 roku.

Równoległe rozpoczęły się prace koncepcyjne dotyczące zagospodarowania historycznego kompleksu obiektów obecnej Elektrociepłowni Czechnica. W Liście Intencyjnym podpisanym przez Prezesa KOGENERACJI S.A. oraz Burmistrza Gminy Siechnice, w obecności Wojewody Dolnośląskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Starosty Powiatu Wrocławskiego zadeklarowano wolę zaangażowania stron w opracowanie założeń oraz w pozyskanie interesariuszy niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. 

KOGENERACJA S.A. produkuje energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem, dlatego też niezwykle istotnym aspektem produkcji jest stabilizacja wolumenu ciepła odbieranego przez klientów. Za nami rekordowo ciepły rok 2019. Dzięki systematycznemu rozwojowi rynku ciepła sprzedaż ciepła i energii elektrycznej wyprodukowanej w wysokosprawnej kogeneracji utrzymana została na poziomie 2018 roku. Zarówno KOGENERACJA S.A., jak i Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. realizują inwestycje zewnętrzne w zakresie nowych przyłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dzięki zrealizowanym projektom rozwoju sieci ciepłowniczej, w 2019 roku przyłączono w Siechnicach a także, we współpracy z dystrybutorem, we Wrocławiu razem 130 obiektów o łącznej mocy 63,7 MWt oraz rekordowe 61 obiektów o łącznej mocy 13,1 MWt w Zielonej Górze. 
 
Istotnym elementem stabilizacji przyszłych przychodów Spółki w kolejnych latach będzie mechanizm wsparcia wynikający z Rynku Mocy. KOGENERACJA S.A. zgłosiła swoje jednostki produkcyjne do aukcji i uzyskała kwalifikację do umów wieloletnich dla trzech bloków wytwórczych w Elektrociepłowni Wrocław.

W 2019 roku z powodzeniem prowadzone były działania utrzymaniowe na majątku Spółki. Zrealizowane zostały planowane remonty jednostek wytwórczych, które pozwoliły na osiągnięcie pełnej gotowości w sezonie grzewczym 2019/2020. Realizowany jest również projekt dostosowania urządzeń do restrykcyjnych norm emisji, które będą obowiązywały od września 2021 roku. 

W minionym roku, przy współpracy z Grupą PGE Energia Ciepła, rozpoczęto program przygotowania wizji dla funkcjonowania KOGENERACJI S.A. w perspektywie 2030 roku. Jego celem jest określenie strategii rozwoju źródeł ciepła aglomeracji wrocławskiej w średnio- i długoterminowej perspektywie, zapewnianiającej bezpieczeństwo energetyczne oraz poprawę jakości powietrza. 

W 2019 roku Komitet Inwestycyjny Grupy Kapitałowej PGE podjął także decyzję o uruchomieniu studium wykonalności dla projektu Elektrowni Szczytowo-Pompowej Młoty, której właścicielem jest KOGENERACJA S.A. Do końca 2020 roku planowane jest podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej realizacji inwestycji przez Grupę Kapitałową PGE lub odsprzedaży projektu.

Podsumowując finansowo rok 2019 należy zaznaczyć, że Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. wypracowała skonsolidowany wynik netto na poziomie 84 mln zł, który był wyższy od wyniku osiągniętego w 2018 roku o 77 mln zł. Najistotniejszy wpływ na wynik Grupy miał spadek kosztów z tytułu rekompensat KDT o kwotę 113 mln zł. Ważnym czynnikiem był też spadek przychodów z tytułu certyfikatów o 72 mln zł z tytułu wycofania systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji oraz wzrost rezerwy na zakup uprawnień do emisji CO2 o 58 mln zł. Spadki te zostały częściowo skompensowane przez wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej w wyniku wzrostu cen. 
Jestem przekonany, że rok 2020 przyniesie nowe wyzwania. Najważniejszym z nich będzie kolejny etap inwestycji Nowa Czechnica związany z wyborem głównego realizatora inwestycji. Będziemy także aktywnie uczestniczyć w realizacji założeń uchwały antysmogowej przyczyniając się do poprawy jakości powietrza w regionie.  
 
Z wyrazami szacunku 
Paweł Szczeszek 
Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A. 

Szczegółowe dane finansowe ZEW Kogeneracja są dostępne na profilu spółki w zakładce analiza finansowa.