Mając na uwadze ochronę zdrowia pracowników, obowiązujące zalecenia dotyczące organizacji pracy w zakładach pracy oraz wejście w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu epidemii, które wprowadziło na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  zakaz przemieszczenia się osób i bardzo prawdopodobne wprowadzenie dalszych ograniczeń w tym zakresie, a także przewidywane perturbacje związane z zapewnieniem ciągłości dostaw komponentów od kooperantów Spółki, podjęto decyzję o tymczasowym tj. w okresie od dnia 01 kwietnia do dnia 14 kwietnia 2020 r. (włącznie) wstrzymaniu działalności produkcyjnej w fabryce we Wronkach. 

Niezależnie od powyższego, Spółka zapewni bieżące funkcjonowanie pionów i jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za bieżącą współpracę z klientami (odbiorcami komercyjnymi, jak i konsumentami) w celu zapewnienia ciągłości procesów biznesowych, związanych z bieżącą realizacją składanych zamówień na dostawy produktów i towarów oraz obsługą posprzedażną wyrobów u klientów indywidualnych. Tryb pracy pozostałego kluczowego personelu kierowniczego i menedżerskiego Spółki – która będzie wykonywana przede wszystkim w trybie pracy zdalnej (home office) – uzależniony jest od specyfiki sytuacji i zakresu powierzonych zadań.  

W chwili obecnej istotne znaczenie dla sytuacji gospodarczej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej AMC (AMICA) mają wprowadzone na terenie kraju ograniczenia w funkcjonowaniu sklepów wielkopowierzchniowych oraz wprowadzenie czasowych zakazów handlu w niektórych państwach Europy Zachodniej. 

Wobec dynamicznego rozwoju sytuacji Zarząd Spółki nie może w sposób wiarygodny określić rzeczywistego wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa na działalność, wyniki finansowe i perspektywy w dłuższym okresie. Zarząd Emitenta bierze pod uwagę różne scenariusze rozwoju sytuacji i zamierza prowadzić działalność operacyjną w sposób ukierunkowany na minimalizację negatywnych konsekwencji dla Spółki oraz Grupy.