PZ CORMAY S.A. (CRM (CORMAY)) informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu działalność operacyjna Spółki przebiega bez istotnych zakłóceń. Spółka realizuje portfel zamówień nie odbiegający poziomem od tych z analogicznych okresów ubiegłych. Sytuacja finansowa Spółki jest stabilna i bezpieczna. W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, w Spółce powołany został Zespół Koordynacyjny na bieżąco monitorujący ryzyka związane z pandemią oraz opracowane zostały instrukcje postępowania pracowników Spółki na wypadek kontaktu z wirusem.

Ze względu na ryzyko długotrwałego utrzymywania się stanu pandemii, Spółka dokonała identyfikacji zdarzeń mogących mieć w przyszłości negatywny wpływ na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki (...), w tym poziomy osiąganych przychodów, kosztów i wyników finansowych.

Na rynku polskim Spółka zaobserwowała zjawiska w postaci zamykania lub ograniczania działalności:

  • szpitali i przychodni, przy jednoczesnym zakazie wstępu osób postronnych, w tym przedstawicieli medycznych Spółki, realizujących funkcję promocji produktów Grupy,
  • laboratoriów diagnostycznych, spowodowanych spadkiem ilości personelu oraz wizyt pacjentów które są odbiorcami produktów i usług Grupy.

Pojawiły się również utrudnienia w zakresie dostaw surowców do produkcji, towarów handlowych oraz dystrybucji produktów Grupy, spowodowane zmniejszeniem dostępności usług transportowych, podwyższeniem ich kosztów lub wprowadzeniem przepisów ograniczających transport międzynarodowy.

Spółka przewiduje, że analogiczne problemy mogą pojawić się na pozostałych rynkach, na których działa Grupa. Spółka przewiduje negatywny wpływ zamykania granic państwowych oraz ograniczania dostępności usług bankowych, w szczególności na rynkach rozwijających się, na których Grupa minimalizuje ryzyko braku płatności wymagając przedpłat.

Jednocześnie Spółka nie może wykluczyć pozytywnego wpływu pandemii na wyniki finansowe Grupy z uwagi na rozpoczęcie przez Spółkę sprzedaży oraz złożenie do chińskiego producenta kolejnych zamówień na odczynniki immunologiczne umożliwiające oznakowanie ilości przeciwciał przeciwko koronawirusowi SARS–CoV-2, o których Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 3/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.

W średnio - i długoterminowej perspektywie można spodziewać się zwiększenia światowych wydatków na służbę zdrowia, a w szczególności diagnostykę, co może pozytywnie wpłynąć na wyniki Spółki w przyszłości.