Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (BKM (PBKM)) – przewodzący międzynarodowej Grupie FamiCord, największy bank komórek macierzystych w Europie – w 2019 roku wypracował:

 • 188 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży,
 • 28,8 mln zł zysku EBITDA (skorygowany o zdarzenia jednorazowe),
 • 25,1 mln zł zysku EBITDA gotówkowa (cash EBITDA)*,
 • 18 mln zł skorygowanego zysku netto.

*Cash EBITDA = przychody netto ze sprzedaży – przychody z bankowania rodzinnego w grupie B2C rozpoznane zgodnie z MSSF + przychody zafakturowane z bankowania rodzinnego w grupie B2C – koszty operacyjne bez amortyzacji + wynik na pozostałej działalności operacyjnej.

- W 2019 roku PBKM osiągnął ponad 188 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 16 % w porównaniu do 2018 roku. Wskutek długoterminowych inwestycji w rozwój naszej działalności oraz m.in. zmian przepisów poziom zysku Grupy był znacząco niższy w porównaniu do 2018 roku. Wynik EBITDA (skorygowany) wyniósł 28,8 mln zł, EBITDA gotówkowa 25,1 mln zł, a zysk netto wyniósł ponad 18 mln zł. Złożyło się na to kilka wydarzeń: wprowadzenie podatku VAT na Węgrzech, zaliczenie wszystkich wydatków na prace badawczo-rozwojowe w bieżące wyniki, koszty poniesione w związku z ratowaniem materiału biologicznego klientów upadłego Cryo-Save i zapewnieniem im odpowiedniego wsparcia oraz wysoka baza roku 2018, kiedy PBKM odzyskał ponad 11 mln zł zwrotu VAT. PBKM poniósł też znaczące koszty związane z licznymi prowadzonymi równolegle procesami akwizycyjnymi oraz zwiększeniem zatrudnienia niezbędnego do kontynuacji wzrostu Grupy w kolejnych latach. Czy oznacza to, że spółka zamierza zmniejszyć nakłady na akwizycje, czy R&D w kolejnych latach? Nie. Wierzymy, że długoterminowa rentowność Grupy FamiCord poprawi się. Planujemy dalszy rozwój, kontynuację rozpoczętych projektów i kolejne transakcje przejęcia. Choć z pewnością obniży to rentowność krótkoterminową, uważamy, że efekty tych działań powinny być widoczne za kilka lat i z nawiązką wynagrodzą nam zyski utracone na dzień dzisiejszy - mówi Jakub Baran, współzałożyciel, akcjonariusz i Prezes Zarządu PBKM S.A.

- Oceniam, że dzisiaj ok. 35% pobranych porcji krwi pępowinowej w Europie jest przetwarzanych w laboratoriach Grupy FamiCord. Oczywiście chcemy mieć większy udział, o ile ma to sens z punktu widzenia ekonomicznego. Stąd w bliskiej przyszłości możemy spodziewać się kolejnych akwizycji zarówno w krajach, w których już jesteśmy obecni, jak i na nowych rynkach. Widzimy potrzebę silniejszej obecności w Europie Zachodniej, ponieważ dotychczas Grupa FamiCord działa przede wszystkim w Europie Południowej i Środkowo-Wschodniej. Takie działania będziemy prowadzić w tym roku, jak i w kolejnych latach, co powinno mieć odzwierciedlenie w dalszych akwizycjach i organicznych wejściach na rynek. Chcemy też mocniej promować model abonamentowy, który w dłuższej perspektywie przynosi Grupie więcej korzyści - dodaje Jakub Baran.

Przychody w 2019 r. w podziale na segmenty działalności:

 • Rynek bankowania tkanek popłodowych B2C – obejmujący swoim zakresem działalność związaną z kompleksowym świadczeniem usług w zakresie preparatyki i przechowywania materiałów biologicznych dla klientów indywidualnych;
  • w segmencie B2C sprzedaż wyniosła 158,6 mln zł, wzrost o 13% w porównaniu do przychodów segmentu B2C w 2018 r.
 • Rynek bankowania tkanek popłodowych B2B obejmujący swoim zakresem działalność związaną
  ze świadczeniem usług w zakresie preparatyki i/lub przechowywania materiałów biologicznych dla partnerów biznesowych;
  • w segmencie B2B sprzedaż wyniosła 12,2 mln zł i była dwukrotnie wyższa niż w 2018 r.
 • Działalność R&D – swym zakresem obejmuje działalność Grupy w zakresie prowadzonych badań badawczo-rozwojowych.
  • w segmencie R&D, Grupa nie wykazuje jeszcze przychodów, natomiast koszty w 2019 r. wyniosły 7,2 mln zł, a po odjęciu otrzymanych w tym okresie dotacji wydatki netto w tym obszarze wynosiły 4,4 mln zł, wobec 3,4 mln zł w 2018 roku.

Ponadto Grupa PBKM generuje również przychody z usług medycznych związanych z wytwarzaniem produktów leczniczych na bazie komórek macierzystych (ATMP), które w 2019 roku wyniosły 11,3 mln zł.

W 2019 roku Grupa PBKM kontynuowała zaangażowanie w badania nad możliwościami płynącymi z zastosowania komórek macierzystych w terapiach eksperymentalnych. Jako jedyny polski podmiot komercyjny PBKM jest członkiem trzech konsorcjów w ramach programu Strategmed II, w ramach których zostały rozpoczęte terapie komórkowe, m. in. w kardiologii, diabetologii, dermatologii/medycynie estetycznej. W dotychczas realizowanych 4 próbach klinicznych i 1 próbie przekształconej w eksperyment medyczny wykonano dotychczas ponad 620 podań różnego rodzaju frakcji komórek macierzystych pacjentom głównie w obszarze kardiologii i dermatologii. Ponadto w ramach programu sektorowego InnoNeuroPharm, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), realizowany jest projekt ALSTEM, w którym PBKM rozwija innowacyjny produkt leczniczy terapii zaawansowanej oparty na komórkach mezenchymalnych galarety Whartona w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego.

Liczba próbek pozyskanych i przechowywanych

W 2019 r. Grupa PBKM pozyskała o 29% więcej nowych próbek krwi pępowinowej lub tkanek, niż w 2018 roku.

W segmencie B2C Grupa PBKM w 2019 roku pozyskała 25 804 nowych próbek krwi pępowinowej lub tkanek, co oznacza wzrost o 19% w porównaniu rok do roku. Łącznie w segmentach B2C i B2B Grupa PBKM pozyskała w 2019 roku 30 877 próbek krwi pępowinowej lub tkanek, co oznacza wzrost o 28,6% w porównaniu rok do roku.

- W całym 2019 roku Grupa FamiCord zanotowała solidny wzrost w pozyskiwaniu nowych próbek krwi pępowinowej lub tkanek, zarówno w segmencie B2C, jak i w segmencie B2B. Na początku 2019 roku zadeklarowaliśmy, że naszym celem są dwucyfrowe dynamiki pozyskiwania nowych próbek i dane operacyjne na koniec 2019 roku potwierdzają utrzymanie takiego tempa wzrostu. Wzrost liczby próbek wynikał przede wszystkim z przeprowadzonych akwizycji, ale również – w dużo mniejszym stopniu – z działań organicznych. Na koniec 2019 roku liczba wszystkich materiałów biologicznych przechowywanych w laboratoriach Grupy FamiCord przekroczyła liczbę 456 tysięcy próbek, co daje nam pozycję niekwestionowanego lidera w Europie z ok. 35% udział w rynku i 4-5 pozycję na świecie - mówi Jakub Baran.

Na koniec 2019 r. Grupa PBKM w segmencie B2C przechowywała 307 890 próbek krwi pępowinowej lub tkanek, o 33% więcej niż na koniec 2018 roku.

Razem w segmentach B2C i B2B na koniec 2019 roku liczba przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w Grupie PBKM wyniosła 334 904, co oznacza wzrost o 17% w porównaniu do stanu na koniec 2018 r.

Ponadto w ramach zawartej umowy z Cryo-Save AG, dotyczącej przechowywania wszystkich preparatów komórek macierzystych należących do Cryo-Save, Grupa PBKM przechowuje we własnych laboratoriach materiał biologiczny ponad 240 tys. rodzin.