• Zarząd Giełdy zdecydował o odstąpieniu od zawieszania notowań i nakładania kar regulaminowych w przypadku opóźnienia w publikacji raportów za 2019 r. i I kw. 2020 r. przez spółki notowane na rynkach NewConnect i Catalyst
  • Warunkiem jest opublikowanie przez emitentów Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO) sprawozdań za 2019 r. w ciągu dwóch miesięcy, a raportów za I kw. 2020 r. - w okresie 45 dni od upływu regulaminowego terminu
  • Obowiązujące obecnie w ASO terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian
  • Decyzja GPW wynika z trwającego stanu epidemii, w tym obostrzeń w poruszaniu się, komunikowaniu i swobodnym  świadczeniu usług

Zarząd Giełdy podjął decyzję o czasowym odstąpieniu od dotychczasowej praktyki nakładania kar regulaminowych oraz stosowania innych regulaminowych środków dyscyplinujących, w tym zawieszenia obrotu papierami wartościowymi emitentów notowanych w ASO, którzy nie opublikują w regulaminowym terminie raportu okresowego. Warunkiem niestosowania narzędzi dyscyplinujących jest opublikowanie przez spółki raportu rocznego w ciągu 2 miesięcy od maksymalnego terminu publikacji określonego w Regulaminie ASO, a w przypadku raportu kwartalnego – analogicznie nie później niż w ciągu 45 dni.

– Powodem naszej decyzji o złagodzeniu podejścia do emitentów na rynkach NewConnect i Catalyst w sprawie publikacji raportów okresowych jest panująca pandemia koronawirusa, która spowodowała wiele  ograniczeń w działalności spółek. Odstąpienie od dotychczasowej praktyki nakładania sankcji, zamiast wydłużenia terminów publikacji raportów okresowych z jednej strony pozwala emitentom dostosować się do nowych warunków rynkowych, a z drugiej uwzględnia interesy inwestorów, którym zależy na jak najszybszym uzyskaniu dostępu do wyników finansowych spółek, w które zainwestowali. Z tego powodu od emitentów oczekujemy niezwłocznego przekazywania do publicznej wiadomości istotnych informacji o ich bieżącej sytuacji – mówi Piotr Borowski, Członek Zarządu GPW.  

Podjęta przez Zarząd Giełdy decyzja nie zwalnia notowanych w ASO spółek od  obowiązków  wynikających z rozporządzenia MAR, w tym obowiązków dotyczących publikacji informacji poufnych powstałych w związku z niespodziewanymi zdarzeniami mającymi istotny wpływ na wyniki finansowe emitenta.

W interesie inwestorów emitenci – w przypadku braku możliwości publikacji raportu okresowego w regulaminowym terminie – powinni jak najszybciej przekazać raport bieżący wskazujący nowe przewidywane daty przekazania do publicznej wiadomości właściwego raportu  okresowego.

Emitenci powinni mieć na względzie interes inwestorów i dokładać starań, by pomimo panującej sytuacji jak najszybciej publikować raporty okresowe. Sprawozdawczość okresowa stanowi dla inwestorów jedno z podstawowych źródeł informacji na temat sytuacji finansowej emitentów, które są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.