Akcjonariusze BAL (BALTONA) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zdecydowali o wycofaniu akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wycofać wszystkie akcje Spółki, tj. 11.239.177 (...) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E, zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLBALTN00014, z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)" - czytamy w uchwale