(...) Zarząd Hollywood S.A. (HLD (HOLLYWOOD)) podaje do publicznej wiadomości informację, o potencjalnym wpływie zagrożenia epidemicznego wywołanego COVID-19 na działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

Emitent spodziewa się, iż skutki epidemii wywołanej COVID-19 będą mieć negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej, jednakże na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest możliwe pełne oszacowanie tego wpływu. Wprowadzenie stanu epidemii (a wcześniej stanu zagrożenia epidemicznego) spowodowało znaczne zatrzymanie świadczenia usług przez podmioty z branży hotelowej i turystycznej. Spadek wolumenu prania – jako probierza liczby gości hotelowych osiągnął w kwietniu 85% wolumenu sprzed wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, a biorąc pod uwagę stopniowe wychodzenie z sezonu zimowego realny spadek należy oceniać na 90-95% normalnego poziomu świadczonych usług w tym okresie. Spółki świadczące usługi głównie w segmencie medycznym odnotowały również spadek wolumenu prania pochodzącego ze szpitali, który w kwietniu osiągnął poziom jak dotychczas maksymalny sięgający 40% wolumenu sprzed wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego co można tłumaczyć zjawiskiem wykreślenia planowych zabiegów w szpitalach, przekształceniem niektórych placówek na jednoimienne szpitale zakaźne oraz ograniczeniem przyjęć planowych i ograniczeniem liczby pacjentów hospitalizowanych w pozostałych placówkach celem zachowania rezerw łóżkowych przed spodziewaną eskalacją zachorowań oraz powstrzymywaniem się przez pacjentów z korzystania ze świadczeń medycznych i szpitalnych w obawie przed zarażeniem.

Obecna skala spadku przerobów w wyniku epidemii i ograniczeń w hotelach i szpitalach osiągnęła poziom umożliwiający staranie się przez spółki z Grupy Kapitałowej o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w ramach ustawy z dnia 31.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W ramach powyższych wniosków, wprowadzono ograniczenia czasu pracy o 20% na okres 3 miesięcy. Łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków to około 2,0 mln zł.

Spółka wskazuje jednocześnie, że ostatecznych rozmiar wpływu na wyniki działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej jest nieznany, a ich wpływ na działalność spółek Grupy Kapitałowej jest uzależniony od czynników, które pozostają poza wpływem i kontrolą Emitenta oraz z uwagi na wyjątkowo dużą niepewność i zmienność sytuacji rynkowej związaną z brakiem dokładnych informacji na temat czasu trwania zagrożenia epidemicznego i skali wszystkich ograniczeń z tym związanych, a także ich skutków gospodarczych po ustaniu zagrożenia epidemicznego.

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji, Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje wpływ COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta oraz podejmuje działania mające na celu ograniczenie negatywnych skutków finansowych. Zarząd na bieżąco dokonuje przeglądu kosztów oraz możliwości ich zredukowania, a także zapewnienia płynności finansowej.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż podjął wszelkie wysiłki, aby działalność operacyjna Spółki była obecnie prowadzona z zachowaniem zaleceń sanitarnych, mających na celu ograniczenie ryzyka zachorowań. Wszyscy pracownicy oraz osoby współpracujące ze Spółką zostały szczegółowo poinstruowane na temat potencjalnego zagrożenia epidemiologicznego oraz o sposobach jego zapobiegania, wprowadzono pracę zdalną w obszarach, gdzie zastosowanie takiej formy było możliwe bez wpływu na zdolności operacyjne, a wszystkie pomieszczenia biurowe zostały wyposażone w środki dezynfekujące.

Powyższa ocena wpływu COVID-19 na działalność i przyszłe wyniki finansowe Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej została przygotowana zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego. Ewentualne nowe uwarunkowania, wpływające na wyniki finansowe i sytuację Grupy Kapitałowej oraz bardziej precyzyjne szacunki wpływu pandemii na wyniki Spółki i jej Grupy Kapitałowej, zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I kwartał roku obrotowego.