GTC Holding ogłosił wezwanie na 21 891 289, 4,51% akcji GTC. Cena za akcję spółki została ustalona na 6,89 zł.

"Wzywający zamierza nabyć Akcje jako inwestycję długoterminową. Intencją Wzywającego jest uzyskanie bezpośrednio oraz pośrednio poprzez swoją spółkę zależną GTC Dutch Holdings łącznie 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 66% kapitału zakładowego Spółki" - czytamy w treści wezwania

Zapisy na akcje będą przyjmowane od 25 września i potrwają do 12 października 2020 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 15 października 2020 r.

"Obecnie, Wzywający zamierza utrzymać swój większościowy udział w Spółce. Intencją Wzywającego jest aby akcje Spółki były nadal notowane na rynku podstawowym GPW, zamierza wzmocnić pozycję konkurencyjną Spółki na rynku nieruchomości oraz wspierać realizację strategii Spółki i jej dalszy rozwój. Jest prawdopodobnym, że w przyszłości Wzywający poprze wycofanie Akcji z notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu" - czytamy dalej