Grupa ATD (ATENDE) wypracowała w I półroczu 2020 r. dobre wyniki, pomimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego związanego z pandemią. Poprawie uległy zysk na działalności operacyjnej (zysk w wysokości 2 823 tys. zł, wzrost o 22% r/r), zysk EBITDA (9 252 tys. zł, wzrost o 3% r/r) oraz zysk netto Grupy Atende (1 279 tys. zł, wzrost o 52% r/r). Przy tym warto brać pod uwagę fakt zaprzestania konsolidacji wyników spółki Sputnik Software, której wszystkie posiadane przez Emitenta udziały zostały sprzedane pod koniec 2019 r.

Rok 2020 pokazał, że Spółka potrafi sobie radzić nawet w trudnej sytuacji rynkowej spowodowanej pandemią, która skutkuje ograniczaniem budżetów na inwestycje przez znaczącą część klientów. Widoczny wzrost rentowności zapewnił dobre wyniki finansowe w zakresie generowanego zysku mimo spadku przychodów  – mówi Roman Szwed, prezes zarządu Atende S.A. 

W I półroczu 2020 r. Grupa Atende osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 94 075 tys. zł, czyli niższe o 36% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, zaś zysk brutto na sprzedaży wyniósł 32 550 tys. zł, co oznacza poziom zbliżony do wypracowanego w I półroczu 2019 r. (zmniejszenie o 2% r/r). Jednocześnie, w raportowanym okresie zostały obniżone koszty ogólnego zarządu (o 4% r/r) i wzrosła marża zysku brutto na sprzedaży (o 12,1 p.p. r/r).

Łączny wpływ spółek zależnych na skonsolidowany zysk na poziomie operacyjnym przed opodatkowaniem oraz zysk netto był dodatni. Spośród spółek zależnych największy pozytywny wpływ na wyniki miały spółki Atende Software i A2CC.

Przychody w kluczowym dla Grupy sektorze telekomunikacji i mediów wyniosły 51,0 mln zł, co oznacza wzrost o 4% r/r. W ramach tego segmentu, przychody od operatorów mobilnych, którzy stanowią najbardziej stabilną grupę klientów Atende, wyniosły w I półroczu 2020 r. 27,0 mln zł, co oznacza zwiększenie o 16% r/r. Z kolei przychody Atende Software ze sprzedaży usług dystrybucji treści multimedialnych do klientów sektora telekomunikacji i mediów wyniosły 14,5 mln zł, co oznacza wzrost o 73% r/r.

Największy wpływ na spadek skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w raportowanym okresie, w porównaniu do I połowy 2019 r., miał sektor publiczny, w którym przychody zmniejszyły się o 28,1 mln zł r/r (69% r/r). Wynika to głównie z powodu trwających ograniczeń zamówień przez podmioty publiczne oraz braku w 2020 r. konsolidacji wyników spółki Sputnik Software, działającej na rynku publicznym (10,3 mln zł przychodów w I półroczu 2019 r.).

Cieszymy się, że pomimo trudnej sytuacji na rynku udaje nam się konsekwentnie zwiększać sprzedaż do kluczowego dla nas sektora telekomunikacji i mediów, a także realizować strategię rozwoju firmy w zakresie usług wysokomarżowych oraz abonamentowych – podsumowuje Roman Szwed.

W II kwartale 2020 r. skonsolidowana marża ze sprzedaży usług abonamentowych wyniosła 11 003 tys. zł, co oznacza wzrost o 15% r/r. Wypracowana marża pokryła 50% kosztów stałych Grupy Atende w II kwartale br. Największe znaczenie dla sprzedaży usług o charakterze stałym ma świadczenie usług serwisowych przez Atende oraz usług dystrybucji treści multimedialnych przez Atende Software.