Allegro.eu (...) – platforma handlowa numer 1 i najbardziej rozpoznawalna marka e-commerce w Polsce z bazą klientów liczącą ok. 12,3 mln aktywnych kupujących i ok. 117 tys. sprzedawców – opublikowała dziś prospekt sporządzony w celu przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji zwykłych Spółki oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Struktura i warunki Oferty

 • Oferta obejmuje emisję nie więcej niż 28 571 429 nowych akcji („Nowe Akcje Sprzedawane”), z której Spółka spodziewa się uzyskać wpływy brutto w wysokości około 1,0 mld PLN, oraz sprzedaż nie więcej niż 163 599 596 istniejących akcji („Istniejące Akcje Sprzedawane”, a razem z Nowymi Akcjami Sprzedawanymi – „Akcje Sprzedawane”) przez obecnych akcjonariuszy, tj. spółki Cidinan S.à r.l., Permira VI Investment Platform Limited i Mepinan S.à r.l. („Większościowi Akcjonariusze Sprzedający”), a także grupę dyrektorów i członków kadry kierowniczej Emitenta (razem z Większościowymi Akcjonariuszami Sprzedającymi – „Akcjonariusze Sprzedający”). Maksymalna liczba Akcji Sprzedawanych wyniesie 187 826 087 i będzie składać się na nią Istniejące Akcje Sprzedawane oraz Nowe Akcje Sprzedawane w proporcjach uzależnionych od finalnej ceny ofertowej. Dla uniknięcia wątpliwości, maksymalna liczba Akcji Sprzedawanych nie jest równa maksymalnej liczbie Istniejących Akcji Sprzedawanych oraz maksymalnej liczbie Nowych Akcji Sprzedawanych, oferowanych na podstawie Prospektu.
 • Ponadto Akcjonariusze Sprzedający zaoferowali spółce Morgan Stanley & Co. International plc jako menedżerowi stabilizującemu opcję nabycia dodatkowych Istniejących Akcji Sprzedawanych na podstawie opcji dodatkowego przydziału, stanowiących maksymalnie 15% całkowitej liczby Akcji Sprzedawanych (tego typu akcje dodatkowego przydziału razem z Akcjami Sprzedawanymi zwane są łącznie „Akcjami Oferowanymi”).
 • Spółka spodziewa się, że niezwłocznie po Dopuszczeniu do Obrotu w wolnym obrocie (free float) znajdować się będzie co najmniej 18,26% wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki (zakładając brak realizacji opcji dodatkowego przydziału).
 • Oferta składa się z: (i) oferty publicznej skierowanej do inwestorów uprawnionych do składania zapisów na Akcje Oferowane na podstawie Prospektu będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej („Inwestorzy Detaliczni”), a także inwestorami instytucjonalnymi („Polscy Inwestorzy Instytucjonalni”) w Polsce, w każdym przypadku zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późn. zm. („Ustawa o Papierach Wartościowych”); (ii) oferty w Stanach Zjednoczonych skierowanej do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych („QIB”), zgodnie z definicją zawartą w Regule 144A i w oparciu o nią lub w oparciu o inne zwolnienie z obowiązku rejestracji określone w Ustawie o Papierach Wartościowych; oraz (iii) oferty skierowanej do niektórych inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi i Polską (zwanych łącznie z QIB i Polskimi Inwestorami Instytucjonalnymi „Inwestorami Instytucjonalnymi”), zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych.
 • Podział akcji, które zostaną przydzielone poszczególnym kategoriom inwestorów, nie został jeszcze ustalony. Spółka i Akcjonariusze Sprzedający zamierzają przeznaczyć do 5% ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych łącznie Inwestorom Detalicznym.
 • Inwestorzy Detaliczni mogą składać zapisy na akcje Spółki w terminie od 23 do 28 września 2020 r. po cenie maksymalnej ustalonej na 43 PLN za akcję.
 • Ostateczna cena i ostateczna liczba Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane poszczególnym kategoriom inwestorów, zostaną ustalone na podstawie procesu budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Publikacja tych parametrów została zaplanowana na 29 września 2020 r.
 • Jeżeli liczba akcji objętych zleceniami kupna składanymi przez Inwestorów Detalicznych będzie większa od liczby akcji, które zostaną ostatecznie zaoferowane tej kategorii inwestorów, liczba akcji oferowanych przydzielonych w ramach każdego zlecenia zostanie proporcjonalnie zmniejszona.
 • Spółka zaangażowała BM PKO BP i Santander Bank Polska S.A. w charakterze współoferujących w Polsce w związku z ofertą skierowaną do Inwestorów Detalicznych. Dla uniknięcia wątpliwości, Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co. International plc, Barclays Bank PLC, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Erste Group Bank AG, Pekao Investment Banking S.A. i Raiffeisen Centrobank AG działają wyłącznie w związku z ofertą skierowaną do Inwestorów Instytucjonalnych i nie świadczą żadnych usług ani doradztwa w związku z ofertą skierowaną do Inwestorów Detalicznych.
 • W celu ułatwienia wzięcia udziału w Ofercie Inwestorom Detalicznym utworzone zostało konsorcjum detaliczne, w skład którego wchodzi 13 banków i domów maklerskich w całej Polsce. W celu złożenia zapisu niezbędne jest posiadanie otwartego rachunku papierów wartościowych w banku lub domu maklerskim będącym członkiem tego konsorcjum.
 • Lista punktów obsługi klienta członków konsorcjum detalicznego, w których przyjmowane będą zapisy na akcje Spółki, zostanie opublikowana przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów od Inwestorów Detalicznych na stronie internetowej Spółki (www.allegro.eu/ipo), na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu (www.bourse.lu) w taki sam sposób jak Prospekt, oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronach internetowych współoferujących (www.bm.pkobp.pl i www.santander.pl/inwestor).
 • Po zakończeniu Oferty pozostałe akcje posiadane przez Większościowych Akcjonariuszy Sprzedających zostaną objęte umową zakazującą sprzedaży tych akcji (lock-up) przez okres 180 dni od pierwszego dnia notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z zastrzeżeniem pewnych zwyczajowo stosowanych wyjątków opisanych w Prospekcie. Ponadto Akcje będące w posiadaniu dyrektorów i członków kadry kierowniczej Spółki oraz posiadaczy Akcji przyznanych w ramach programów motywacyjnych Grupy po przeprowadzeniu Oferty będą również objęte zakazem sprzedaży przez okres 360 dni od pierwszego dnia notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z zastrzeżeniem pewnych zwyczajowo stosowanych wyjątków opisanych w Prospekcie.
 • Wcześniejsze ogłoszenia dotyczące Oferty oraz dodatkowe informacje na jej temat znajdują się na stronie www.allegro.eu/ipo

Odnosząc się do dzisiejszego wydarzenia, prezes zarządu Allegro François Nuyts stwierdził:

– Mam przyjemność poinformować, że opublikowaliśmy prospekt, który jest kolejnym krokiem w procesie wejścia Allegro na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Na przestrzeni lat udowodniliśmy, że potrafimy stworzyć i rozwijać wiodącą platformę dla kupujących i sprzedawców, zmieniając sposób, w jaki Polacy robią zakupy i budując bardzo lubianą polską markę. Dostarczanie klientom jak najlepszego doświadczenia w handlu detalicznym pozostanie naszym najwyższym priorytetem jako spółki giełdowej. Nasze inwestycje w innowacyjność platformy przyczyniły się do utrzymania dwucyfrowego wzrostu przychodów i zysków, wspieranego przez dalsze przechodzenie handlu detalicznego do Internetu. Jesteśmy przekonani, że nasze osiągnięcia i czynniki, które leżą u podstaw naszego sukcesu, dają nam świetne perspektywy długoterminowego wzrostu i wartości. Dlatego cieszymy się na myśl, że będziemy mogli już wkrótce przedstawić naszą propozycję inwestycyjną zarówno inwestorom instytucjonalnym, jak i inwestorom detalicznym w Polsce.

Przewidywany harmonogram Oferty

Poniższy harmonogram zawiera przewidywane kluczowe daty związane z Ofertą. Wszystkie godziny i daty podane w tym harmonogramie zostały oparte na czasie lokalnym w Warszawie i mogą ulec zmianie:

22 września 2020 r.

Publikacja Prospektu

Otwarcie Oferty – rozpoczęcie procedury budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

23 – 28 września 2020 r.

Okres składania zapisów na Akcje przez Inwestorów Detalicznych – przyjmowanie zapisów od Inwestorów Detalicznych (do godz. 23:59 czasu lokalnego w Warszawie w dniu 28 września 2020 r.)

28 września 2020 r.

Zakończenie procedury budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

29 września 2020 r. (lub w zbliżonym terminie)

Publikacja Ceny Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych, Ceny Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Istniejących Akcji Sprzedawanych i Nowych Akcji Sprzedawanych, które zostaną objęte Ofertą, oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane poszczególnym kategoriom inwestorów.

6 października 2020 r. (lub w zbliżonym terminie)

Zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Detalicznych

  9 października 2020 r.

Przewidywana data zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych

12 października 2020 r. (lub w zbliżonym terminie)

Przewidywany pierwszy dzień obrotu Akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ("Dzień Rozpoczęcia Notowań")

 

Większościowi Akcjonariusze Sprzedający

 

Liczba Akcji Sprzedawanych przeznaczonych do sprzedaży (1)(2)

 

Dolna granica
przedziału cenowego:

Górna granica
przedzialu cenowego

Większościowy Akcjonariusz Sprzedający

Liczba Akcji

% Akcji
Ogółem (3)

Liczba Akcji

% Akcji
Ogółem (3)

Cidinan S.à r.l.....................................

68 407 303

6,84%

70 156 314

7,02%

Permira VI Investment Platform Limited.........................................................

68 407 303

6,84%

70 156 314

7,02%

Mepinan S.à r.l...................................

15 201 623

1,52%

15 590 293

1,56%

(1) Przy założeniu braku realizacji opcji dodatkowego przydziału.

(2) Obecny kapitał zakładowy Allegro.eu jest denominowany w euro i zostanie przeliczony na złote przed dniem rozpoczęcia notowań w dniu ustalenia ceny (lub w zbliżonym terminie), w oparciu o ostatni możliwy do zastosowania w tym czasie kurs wymiany. Powyższe udziały zostały przeliczone w oparciu o kurs wymiany euro do złotego na poziomie 4,4574 PLN za 1,00 EUR z dnia 18 września 2020 r.

(3) Odsetek wszystkich Akcji Emitenta bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia notowań (z wyłączeniem Nowych Akcji Sprzedawanych).