• Wynikająca z Ceny Ofertowej kapitalizacja rynkowa Spółki wyniesie 44 mld PLN;
 • Oferta obejmuje emisję 23 255 814 nowych akcji („Nowe Akcje Sprzedawane”), z której Spółka spodziewa się uzyskać wpływy brutto w wysokości około 1,0 mld PLN, oraz sprzedaż 190 293 225 istniejących akcji („Istniejące Akcje Sprzedawane”, a razem z Nowymi Akcjami Sprzedawanymi – „Akcje Sprzedawane”) przez dotychczasowych akcjonariuszy;
 • Akcje w wolnym obrocie (free float) na poziomie 20,9% bezpośrednio po Dopuszczeniu do Obrotu (przed wykonaniem Opcji Dodatkowego Przydziału);
 • Przewidywany pierwszy dzień notowania i obrotu akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) to 12 października 2020 r. („Dzień Rozpoczęcia Notowań”).

Allegro.eu (dalej: „Allegro”, a wraz ze spółkami zależnymi: „Grupa”) – platforma handlowa numer 1 i najbardziej rozpoznawalna marka e-commerce w Polsce, licząca ponad 12 mln aktywnych kupujących i ponad 117 tys. sprzedawców na dzień 30 czerwca 2020 r. – ogłasza dziś ustalenie ceny akcji w pierwszej ofercie publicznej akcji zwykłych Spółki („IPO” lub „Oferta”) na poziomie 43 PLN za akcję („Cena Ofertowa”).

Odnosząc się do dzisiejszego wydarzenia, prezes zarządu Allegro François Nuyts stwierdził:

„To kolejne ważne wydarzenie w procesie wejścia Allegro na giełdę. Podczas spotkań z wieloma potencjalnymi inwestorami otrzymaliśmy od nich niezwykle pozytywne opinie. W ciągu 20 lat ciągłego wzrostu i nieustannych innowacji, przekształciliśmy się z lokalnego startupu w gracza e-commerce europejskiego formatu. Osiągnęliśmy to dzięki skoncentrowaniu się na zapewnieniu jak najlepszych doświadczeń użytkownikom naszej platformy, by uczynić Allegro najlepszym możliwym miejscem dla konsumentów do robienia zakupów, a dla sprzedawców do prowadzenia biznesu.

Siłą napędową dotychczasowego sukcesu jest nasz zaangażowany, innowacyjny i kreatywny zespół pracowników. Chciałbym im podziękować za wszystko to, dzięki czemu doszliśmy do tego momentu. Przed nami kolejny etap rozwoju, już jako firmy notowanej na giełdzie, dlatego chciałbym powitać nowych inwestorów w gronie akcjonariuszy Allegro i podziękować im za ich dotychczasowe zaangażowanie.”

Podsumowanie Oferty

 • Cena Ofertowa została ustalona na 43 PLN za Akcję, a wynikająca z Ceny Ofertowej kapitalizacja rynkowa Spółki wyniesie 44 mld PLN.
 • Ostateczna cena Akcji Oferowanych jest taka sama dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych.
 • Oferta obejmuje emisję 23 255 814 Nowych Akcji Sprzedawanych, z której Spółka spodziewa się pozyskać wpływy brutto w wysokości około 1,0 mld PLN, oraz sprzedaż 190 293 225 Istniejących Akcji Sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy.
 • Ponadto, Permira VI Investment Platform Limited, Cidinan S.à r.l. i Mepinan S.à rl (razem „Większościowi Akcjonariusze Sprzedający") przyznały firmie Morgan Stanley & Co. International plc jako menedżerowi stabilizującemu („Menedżer Stabilizujący”) opcję dodatkowego przydziału („Opcja Dodatkowego Przydziału”) na zakup do 15% łącznej liczby Akcji Sprzedawanych („Akcje Dodatkowego Przydziału”, a razem z Akcjami Sprzedawanymi "Akcje Oferowane"). Opcja Dodatkowego Przydziału może zostać wykonana w okresie do 30 dni od dnia 12 października 2020 r.
 • Całkowita wartość Oferty wyniesie 10,6 mld PLN w przypadku pełnego wykonania Opcji Dodatkowego Przydziału lub 9,2 mld PLN bez uwzględnienia Opcji Dodatkowego Przydziału.
 • Free float wyniesie 20,9% (przed wykonaniem Opcji Dodatkowego Przydziału).
 • Inwestorom detalicznym przydzielonych zostanie 9 342 771 Akcji Oferowanych. Inwestorom instytucjonalnym przydzielonych zostanie 236 238 624 Akcje Oferowane.
 • Przewidywany pierwszy dzień obrotu akcjami na GPW to 12 października 2020 r. („Dzień Rozpoczęcia Notowań”).
 • Każdy pracownik, który będzie zatrudniony przez Grupę (i nie będzie w okresie wypowiedzenia / nie zgodził się na rozwiązanie stosunku pracy) w Dniu Rozpoczęcia Notowań i który nie posiada jakichkolwiek akcji objętych w ramach wcześniejszych programów inwestycyjnych, otrzyma jednorazową premię w formie 233 Akcji o wartości około 10.000 PLN, do których uprawnienia nabędzie po 360 dniach od Dnia Rozpoczęcia Notowań.
 • Oczekiwane wpływy gotówkowe netto należne Spółce wynoszą około 900,5 mln PLN.
 • Grupa zamierza przeznaczyć oczekiwane wpływy netto z emisji Nowych Akcji Sprzedawanych, wraz z kredytami w ramach nowej linii kredytowej, na spłatę istniejącego zadłużenia w celu poprawy dźwigni finansowej netto oraz na ogólne cele korporacyjne Grupy.
 • Po zakończeniu Oferty pozostałe Akcje posiadane przez Większościowych Akcjonariuszy Sprzedających zostaną objęte umową zakazującą sprzedaży tych akcji (lock-up) przez okres 180 dni od pierwszego dnia notowania akcji Spółki na GPW, z zastrzeżeniem pewnych zwyczajowo stosowanych wyjątków opisanych w Prospekcie. Ponadto Akcje będące w posiadaniu dyrektorów i członków wyższej kadry kierowniczej Spółki oraz posiadaczy Akcji przyznanych w ramach Programów Inwestycyjnych Grupy po przeprowadzeniu Oferty będą również objęte zakazem sprzedaży przez okres 360 dni od pierwszego dnia notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z zastrzeżeniem pewnych zwyczajowo stosowanych wyjątków opisanych w Prospekcie.
 • Goldman Sachs International i Morgan Stanley & Co. International plc działają jako globalni koordynatorzy i współprowadzący księgę popytu; Barclays Bank PLC, BofA Securities Europe SA i Citigroup Global Markets Limited oraz Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. działają jako współprowadzący księgę popytu; Santander Bank Polska S.A i BM PKO BP działają jako współprowadzący księgę popytu i współoferujący akcje w Polsce w związku z ofertą dla inwestorów detalicznych; Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Erste Group Bank AG i Raiffeisen Centrobank AG działają jako współzarządzający.
 • Lazard & Co., Limited („Lazard”) pełni funkcję Doradcy Finansowego Grupy.
 • Wcześniejsze ogłoszenia dotyczące Oferty oraz dodatkowe informacje na jej temat znajdują się na stronie www.allegro.eu/ipo