InventionBio, spółka powiązana z BRU (BORUTA) (w trakcie zmiany na Hub.Tech S.A.) działająca w branży biotechnologii, otrzymała pożyczkę w formie linii pożyczkowej do maksymalnej kwoty 70 mln zł od spółki Joyfix Ltd., głównego akcjonariusza Grupy. Środki na udzielenie pożyczki pochodzą ze sprzedaży akcji Boruta-Zachem przez Joyfix Ltd., który w ostatnim tygodniu zmniejszył swoje zaangażowanie kapitałowe z 39,73% na 24,63% udziałów. Akcjonariusz nie planuje dalszej sprzedaży akcji Grupy. Dostęp do dużego strumienia gotówki ułatwi InventionBio skuteczną realizacje prowadzonych inwestycji.

Pożyczka będzie udzielana w transzach – przy każdorazowym zgłoszeniu o jej zapotrzebowaniu przez firmę. Każda transza zostanie udzielona w terminie dwóch dni roboczych. Pożyczka została udzielona na 10 lat, przy czym jej strony zastrzegły, że może ona zostać spłacona w całości lub części w każdym dowolnym czasie przed wskazanym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 1,10 proc. w skali roku i będą naliczone wyłącznie od faktycznie udzielonej, wykorzystanej kwoty pożyczki.

Spółka jest obecnie w trakcie realizacji wielu projektów unijnych, w tym m.in. opracowanie innowacyjnego bionośnika do transportu substancji czynnej kosmetyków czy też rozwój centrum R&D w celu prac nad multifunkcjonalnym komponentem paszowym. Całkowita wartość wszystkich projektów InventionBio opiewa na kwotę prawie 240 mln zł. Dodatkowo, spółka ostatnio poinformowała o współpracy z SensDx przy testach na koronawirusa oraz pozytywnym zakończeniu pierwszej serii badań swojej technologii wspólnie z Perdue Agribusiness – amerykańskim rolniczym koncernem, co przybliża spółkę do celu globalnej komercjalizacji swojej technologii.

InventionBio to firma z wysokim potencjałem na bycie największą w Polsce biorafinerią. Spółka jest właścicielem przełomowej technologii wykorzystywanej w biorafinerii, która oparta jest na procesie biotransformacji biomasy rolniczej z wykorzystaniem przeznaczonych na ten cel mikroorganizmów GRAS. W procesie biorafinacji pozyskuje m.in. biosurfaktanty i lewan, wykorzystywane w przemyśle kosmetyczno-chemicznym oraz inne związki o właściwościach prozdrowotnych do zastosowania w żywności i paszach dla zwierząt. Technologia spółki jest przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna, energooszczędna i bezodpadowa.