Zarząd SCP (SCPFL) podjął w dniu 22 października 2020 r. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz przedłożenia wniosku Radzie Nadzorczej Spółki o wyrażenie zgody na pozbawienie prawa poboru w całości akcji nowej emisji oferowanych w ramach przyśpieszonej budowy księgi popytu.

Podwyższeniu kapitału zakładowego ma nastąpić w drodze emisji nie mnie niż 1 (jednej) i nie więcej niż 127.915 (stu dwudziestu siedmiu tysięcy dziewięciuset piętnastu) akcji zwykłych na okaziciela serii H. Cena emisyjna jednej akcji nowej emisji zostanie ustalona w procesie ABB i będzie wymagać zgody Rady Nadzorczej.

Celem pozyskania środków jest zwiększenie intensywności działań w projekcie PCR|ONE wchodzących w skład Programu Early Access ("PEA").

Realizacja Programu Early Access to proces rozłożony w czasie, który według najlepszej wiedzy zarządu Scope Fluidics wymagać będzie w sumie dodatkowego finansowania w kwocie pomiędzy 6 a 9 mln EUR. Zidentyfikowane na chwilę obecną nakłady na realizację PEA wynoszą według wstępnych szacunków 24,5 mln PLN, przy czym należy oczekiwać, że realizacja PEA, w miarę jej postępu, może wymagać poniesienia dodatkowych istotnych nakładów. Kwota ta uwzględnia także zabezpieczenie mocy produkcyjnych w ramach planowanego wdrożenia GMP (Good Manufacturing Practice).

W ramach projektu PCR|ONE rozwijane są również nowe panele - koszt tych działań szacowany jest według najlepszej wiedzy zarządu na ok. 3,5 mln PLN. Z kolei na rozwój trzeciego projektu Scope Fluidics przewiduje wydać w ciągu roku ok. 2 mln PLN. Na dzień 30 września 2020 r. grupa kapitałowa Scope Fluidics posiadała na rachunkach bankowych ok. 7,9 mln złotych.

Pozyskanie finansowania wpisuje się w politykę dywersyfikacji źródeł finansowania i nie powinno być rozumiane jako odstąpienie od określonego wcześniej zamiaru finansowania z różnych źródeł zarówno PEA jak i innych działań. Spółka nie odstępuje  tm samym od realizacji umowy finansowania zawartej w dniu 7 września 2020 r. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W ocenie zarządu możliwość skorzystania z finansowania własnego daje większą swobodę działania oraz wzmacnia pozycję negocjacyjną w rozmowach z potencjalnymi nabywcami systemu PCR|ONE.