ECH (ECHO) wyemitowało pierwszą transzę obligacji denominowanych w euro dla inwestorów instytucjonalnych, co pomoże w ustabilizowaniu bilansu pod względem wahań kursowych. Od dnia emisji obligacje zostały wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obligacje kuponowe na okaziciela zapadają 23 października 2024 r. Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej wyniosła 1 000 EUR. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o stałą stopę procentową wynoszącą 4,5% w skali roku. Odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych. W dniu emisji obligacje przydzielono 41 inwestorom instytucjonalnym. To pierwsza transza wyemitowana na podstawie programu emisji niezabezpieczonych obligacji do 100 mln EUR, który został ustanowiony we wrześniu we współpracy z Bankiem Pekao.

– Podjęliśmy decyzję o emisji obligacji denominowanych w euro w celu dalszej stabilizacji struktury bilansu spółki. Dążymy do dostosowania struktury walutowej naszych aktywów do struktury zobowiązań. Znacząca część aktywów to budowane i gotowe nieruchomości komercyjne denominowane na rynku w euro. Po stronie pasywów zadłużenie w euro jest proporcjonalnie mniejsze, przez co wyniki spółki są zniekształcane przez wahania kursów. Obligacje w euro ten problem ograniczą – mówi Grzegorz Iwański, dyrektor ds. finansowania w Echo Investment.

Spółka cieszy się doskonałą współpracą z instytucjami finansowymi, które obecnie są w posiadaniu obligacji Echo o nominalnej wartości blisko 690 mln zł. Ostatnie emisje czteroletnich papierów o wartości 250 mln zł zostały uplasowane na początku czerwca i w sierpniu 2020 r.