MBR (MOBRUK) podpisał umowę z miastem Gorlice o wartości do 48,9 mln zł netto (maksymalna, możliwa wartość kontraktu) na zagospodarowanie nielegalnie zgromadzonych odpadów o szacunkowej ilości 5000 ton. Lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych widzi potencjał do dalszego wzrostu w tym obszarze działania.

- Likwidacje nielegalnych składowisk, ze względu na najwyższe procedury bezpieczeństwa oraz potrzebne kompetencje, cechują się wyższą rentownością od pozostałej działalności spółki. Realizacja kontraktów na likwidację tzw. „bomb ekologicznych” z pewnością wpłynie pozytywnie na średnią marżę EBITDA Mo-BRUK-u. Jednocześnie warto podkreślić, że wpływy z omawianej umowy będą wyższe niż łączne przychody wypracowane w ramach segmentu „spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych” w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku. W Polsce istnieje ponad 100 podobnych miejsc, gdzie zdeponowano nielegalnie odpady, które będą musiały być w najbliższych latach usunięte - komentuje Józef Mokrzycki, prezes Mo-BRUK-u.

Usunięcie odpadów z obecnego miejsca ich zalegania zgodnie z projektem umowy planowane jest do 15 listopada 2021 r., a ich zagospodarowanie do 30 lipca 2022 r.

To kolejny kontrakt tego typu podpisany w ostatnim czasie przez spółkę. Na początku października Mo-BRUK parafował umowę z powiatem zgierskim o wartości do 15,7 mln zł netto na zagospodarowanie ponad 2000 ton odpadów nielegalnie zgromadzonych w miejscowości Brużyczka Mała. Oba samorządy uzyskały dofinansowanie na realizację zadań z NFOŚiGW. Dotychczas udział tego typu zleceń w wynikach spółki był niewielki, ale w kolejnych latach może to być dodatkowy element wzrostu.

Mo-BRUK konsekwentnie zwiększa portfel zamówień, zachowując dyscyplinę kosztową. Systematycznie pracuje także nad wzrostem efektywności procesu przetwarzania odpadów, m.in. w ramach działań B+R prowadzonych we własnym laboratorium. Opracowując bardziej nowoczesne procesy przetwarzania odpadów, poprawia zarówno wskaźniki finansowe, jak i przyczynia się do polepszenia jakości środowiska, wpisując się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym.

Mo-BRUK w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku wypracował 122,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, 69,8 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 52,9 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 41 proc., 102,3 proc. oraz 122,2 proc. Największym segmentem biznesowym spółki w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku w zakresie gospodarki odpadami było spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych (46,3 mln zł przychodów ze sprzedaży), przed zestalaniem i stabilizacją odpadów nieorganicznych (41,3 mln zł przychodów ze sprzedaży) oraz produkcją paliw alternatywnych (23,0 mln zł przychodów ze sprzedaży).

Na koniec września spółka dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 24,9 mln zł, przekraczającymi wartość zadłużenia finansowego, co implikuje wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA na koniec III kwartału 2020 r. na ujemnym poziomie: -0,20 (gotówka netto).