Cena maksymalna akcji w ofercie publicznej MBR (MOBRUK) została ustalona na poziomie 260 zł. Zapisy na akcje Mo-BRUK-u wśród inwestorów indywidualnych rozpoczną się 19 listopada i potrwają do 23 listopada. W transzy inwestorów detalicznych dostępnych będzie ok. 10-15 proc. oferowanych akcji. Przydział akcji nastąpi 27 listopada.

Główni akcjonariusze Mo-BRUK-u, tj. Ginger Capital oraz Value FIZ, zamierzają sprzedać w ramach oferty publicznej do 30 proc. akcji spółki w proporcji 50/50 z opcją zwiększenia wolumenu o kolejne 10 proc. Lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych nie emituje nowych akcji.

- Oferty spółek z ekspozycją na ciekawą i perspektywiczną branżę, które mogą pochwalić się korzystną ścieżką wynikową oraz ambitnymi planami rozwoju, cieszą się dużym zainteresowaniem rynku. Do grona takich podmiotów bez wątpienia zalicza się Mo-BRUK. Atutem oferty jest także fakt, że trudno na warszawskiej giełdzie odnaleźć firmę o podobnej charakterystyce biznesu. Będzie to więc doskonała okazja dla inwestorów do dywersyfikacji portfela o akcje unikalnej spółki - komentuje Józef Mokrzycki, członek zarządu Ginger Capital, prezes Mo-BRUK-u.

Globalnymi koordynatorami oferty i prowadzącymi księgę popytu są mBank i Ipopema Securities, a doradcą prawnym Kancelaria Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy.

Zapisy na akcje i struktura oferty:

Zapisy będą przyjmowane przez konsorcjum domów maklerskich, którego skład zostanie wkrótce ogłoszony.

Inwestorzy indywidualni mają możliwość zapisania się na akcje po cenie maksymalnej. Jeżeli ostateczna cena zostanie ustalona na niższym poziomie, otrzymają zwrot różnicy.

Główni akcjonariusze Mo-BRUK-u, Ginger Capital oraz Value FIZ, zamierzają sprzedać w ramach oferty publicznej do 1.053.866 akcji spółki, stanowiących 30 proc. kapitału zakładowego oraz 25 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Ginger Capital zamierza sprzedać do 526.933 akcji serii B, a Value FIZ do 526.933 akcji serii C.

Jeśli Ginger Capital zaoferuje mniej niż 526.933 akcje, to Value FIZ zaoferuje nie więcej niż 1.053.866 akcji, przy czym łącznie Ginger Capital oraz Value FIZ zaoferują nie więcej niż 1.053.866 akcji.

Oferujący nie wykluczają zwiększenia puli oferowanych akcji o łącznie do 351.288 akcji, stanowiących 10 proc. kapitału zakładowego.

Aktualnie Ginger Capital kontroluje 55,01 proc. kapitału zakładowego spółki, w przypadku Value FIZ jest to 43,25 proc.

Obaj akcjonariusze sprzedający akcje, dostrzegając znaczny potencjał Mo-BRUK-u do kontynuacji wzrostu, zachowają istotne pakiety akcji po transakcji. Mając na uwadze cel poprawy płynności akcji na GPW spółce zależy na włączeniu do akcjonariatu nowych inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.

W transzy inwestorów indywidualnych dostępnych będzie ok. 10-15 proc. oferowanych akcji.

Na bazie podpisanych umów lock-up zobowiązano się do niesprzedawania akcji spółki:

  • Ginger Capital przez 21 miesięcy
  • Value FIZ przez 9 miesięcy

oraz nieemitowania akcji Mo-BRUK przez 21 miesięcy.

Struktura akcjonariatu (w głosach) po przeprowadzeniu oferty:

Spodziewana struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu oferty w sytuacji, w której oferujący zaoferują i dokonają sprzedaży 1.053.866 akcji (przy założeniu sprzedaży takiej samej liczby akcji przez każdego oferującego):

Spodziewana struktura akcjonariatu (w głosach) po przeprowadzeniu oferty w sytuacji,
w której oferujący zaoferują i dokonają sprzedaży 1.405.154 akcji (przy założeniu sprzedaży takiej samej liczby akcji przez każdego oferującego):

Harmonogram transakcji:

18 listopada: publikacja prospektu

18 - 24 listopada: budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

19 - 23 listopada: przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych

do 25 listopada: publikacja informacji o cenie i liczbie oferowanych akcji

25 - 27 listopada: przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych

27 listopada: przydział akcji

1 grudnia: rozliczenie transakcji

Charakterystyka biznesu:

Mo-BRUK jest liderem polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych, a także największą, notowaną na GPW spółką z branży przetwarzania odpadów, wpisującą się w globalny trend budowy gospodarki obiegu zamkniętego - „circular economy”.

Spółka w bieżącym roku wypłaciła rekordową dywidendę w łącznej kwocie (wypłata dwukrotna, najpierw w marcu, potem w czerwcu) 48,3 mln zł, co daje 13,76 zł na walor.

Mo-BRUK w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku wypracował 122,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, 69,8 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 52,9 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 41 proc., 102 proc. oraz 122 proc.

Największym segmentem biznesowym spółki w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku w zakresie gospodarki odpadami było spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych (46,3 mln zł przychodów ze sprzedaży), przed zestalaniem i stabilizacją odpadów nieorganicznych (41,3 mln zł przychodów ze sprzedaży) oraz produkcją paliw alternatywnych (23,0 mln zł przychodów ze sprzedaży).

Spółka jest optymistycznie nastawiona do ostatnich miesięcy bieżącego roku, jak i kolejnych kwartałów, obserwując korzystne otoczenie rynkowe, w tym legislacyjne. Oczekuje, że liczba przetargów dotyczących zagospodarowania odpadów będzie w kolejnych latach systematycznie rosnąć.

Na koniec września spółka dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 24,9 mln zł, przekraczającymi wartość zadłużenia finansowego, co implikuje wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA na koniec III kwartału 2020 r. na ujemnym poziomie: -0,20 (gotówka netto).

Link do prospektu emisyjnego: https://mobruk.pl/gielda/oferta-publiczna/