ZUE zanotowała po trzech kwartałach 2020 roku 573 mln zł przychodów oraz zysk brutto ze sprzedaży wynoszący 20,3 mln zł. Marża brutto wzrosła do 3,5% z 2,8% w tym samym okresie rok wcześniej. Spółka wypracowała 5,1 mln zł zysku operacyjnego, EBITDA na poziomie 15 mln zł oraz zysk netto w wysokości 3,4 mln zł. 

Skonsolidowane przychody Grupy ZUE po trzech kwartałach 2020 wyniosły 610,8 mln zł. Grupa wypracowała zysk brutto w wysokości 22,9 mln zł, co oznacza wzrost marży brutto do 3,8%, wobec 3,1% w tym samym okresie rok wcześniej.  Na poziomie operacyjnym Grupa wypracowała 5,1 mln zł, EBITDA wyniosła 15,1 mln zł a zysk netto: 2,9 mln zł.

Portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 1,6 mld zł. W 2020 roku Grupa pozyskała nowe kontrakty o łącznej wartości ok. 142 mln zł netto oraz ma obecnie złożone i wybrane jako najkorzystniejsze oferty w przetargach miejskich o łącznej wartości ok. 190 mln zł netto.

Grupa ZUE dokłada starań w celu utrzymania reżimu sanitarnego we wszystkich obszarach działalności, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i minimalizacji ryzyka wpływu pandemii koronawirusa na swoją działalność, dzięki czemu nie miała ona do tej pory znaczącego wpływu na sytuację finansową i organizacyjną Spółki.

W okresie trzech kwartałów poprawiliśmy marżę brutto, zarówno na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym. Jeszcze w tym roku skończymy znaczną część kontraktów kolejowych pozyskanych na trudnym rynku kolejowym w latach 2016-2017. Branża budownictwa infrastrukturalnego relatywnie dobrze radzi sobie z wyzwaniami związanymi z pandemią koronawirusa. Spółka realizuje w tym względzie projekty bez istotnych przeszkód, dokładając starań by utrzymać odpowiedni reżim sanitarny w każdym obszarze działania. W ramach wdrożonych środków ostrożności, mając na względzie bezpieczeństwo pracowników, m.in. wyposażamy ich w niezbędne środki ochronne, jak również zapewniamy dostęp na nasz koszt do testów na obecność koronawirusa. Jednocześnie rozważnie podchodzimy do przyszłości - planując dalsze etapy prac na bieżących projektach zabezpieczyliśmy już kontrakty zarówno z podwykonawcami, jak i z dostawcami materiałów. Pozyskując kontrakty każdorazowo uważnie analizujemy ich atrakcyjność dla Grupy.  Dążymy do zwiększenia udziału projektów miejskich w portfelu zamówień, pozyskując zlecenia typu „buduj” – obecnie mamy złożone najkorzystniejsze oferty w przetargach miejskich o wartości ok. 190 mln zł i nadal ofertujemy - powiedział Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.

92% udziału w przychodach Grupy wygenerowanych po trzech kwartałach 2020 roku ma działalność budowlana.  Przychody w segmencie handlowym stanowiły 7% przychodów Grupy, a projektowym: 1% przychodów Grupy ZUE.

KOMENTARZ DOTYCZĄCY SYTUACJI RYNKOWEJ

Branża infrastrukturalna relatywnie dobrze radzi sobie z ograniczeniami związanymi z pandemią. Rynek wykonawców przygotował się na duży program inwestycyjny i realizuje go z powodzeniem.

Na rynku kolejowym obecnie powoli kończą się zadania realizowane w obecnej perspektywie finansowej UE w ramach Krajowego Programu Kolejowego. W nowej perspektywie, oprócz zadań modernizacyjnych będą również realizowane budowy nowych dróg kolejowych, m.in. projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z  komponentem kolejowym (budowa nowych linii o długości ok. 1 800 km, z czego ponad 500 km w ciągu najbliższych 6 lat). W ramach CPK planowane są również modernizacje istniejącej infrastruktury kolejowej na potrzeby nowego układu komunikacyjnego.

Uważam, że rynek jest przygotowany na dalszy wzrost – ważne jest, aby odpowiednimi działaniami rządu i zamawiających wykorzystywać jego potencjał w sposób płynny, przewidywalny i cykliczny, jednocześnie zachęcając branżę do dalszego inwestowania. Uniknięcie luki inwestycynej a następnie spiętrzenia zleceń w krótkim czasie to obecnie  najważniejsze wyzwanie. W tym kontekście ważne jest wyciągnięcie wniosków z przeszłości i ogłaszanie przetargów już teraz oraz jak najszybsze uruchomienie środków i postępowań przetargowych, zarówno z funduszu odbudowy związanego z pandemią COVID-19, jak i z nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027 - dodaje Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.