• wzrost liczby złożonych wniosków o 25% w 3Q 2020 vs 2Q 2020 w związku ze stopniową odbudową wolumenu badań - w efekcie wzrost przychodów o 9% Q/Q (o 22% bez uwzględniania negatywnego wpływu zmiany średniego kursu USD/PLN)
  • kontynuacja intensywnych prac reorganizacyjnych, mających na celu poprawę efektywności
  • satysfakcjonujący rozwój sprzedaży poza USA pomimo pandemii
  • kontynuacja prac rozwojowych w zakresie udoskonalania obecnych i opracowania nowych urządzeń
  • po dacie bilansowej podpisanie umowy z kolejnym istotnym ubezpieczycielem
    w ramach zmiany modelu biznesowego - ok. 85% osób ubezpieczonych w USA w zasięgu „in-network”

MDG (MEDICALG) spółka działająca w branży zaawansowanych technologii telemedycznych, opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za 3Q 2020. Przychody Grupy wyniosły w tym okresie 25,1 mln PLN i były wyższe o 9% w ujęciu kwartał do kwartału. Pozytywny wpływ na poziom przychodów miała wyższa o 25% liczba wyświadczonych usług medycznych, której dynamiczny wzrost związany był z odbudowywaniem wolumenów po 2Q 2020, w którym to Grupa mocno odczuła skutki wybuchu pandemii koronawirusa w USA. Negatywny wpływ na przychody miało natomiast umocnienie PLN do USD, co w efekcie przełożyło się na zmniejszenie przychodów o 1,8 mln PLN w 3Q 2020. W porównaniu rok do roku, w 3Q 2020 liczba wyświadczonych usług medycznych zwiększyła się o 6%, natomiast przychody spadły o 40%, na co wpływ miała zmiana modelu biznesowego Medi-Lynx, spółki zależnej działającej na terenie USA. Efektem tego procesu są niższe średnie stawki uzyskiwane za badanie. Jednocześnie Spółka oczekuje większego wolumenu świadczonych usług, który ma skompensować spadek stawek. Grupa zakończyła 3Q 2020 stratą netto dla Akcjonariuszy Jednostki Dominującej w wysokości 3,4 mln PLN wobec straty 1,2 mln PLN w 2Q 2020, a EBITDA -6,7 mln PLN wobec -4,6 mln PLN w poprzednim kwartale. Koszty działalności operacyjnej w 3Q 2020 wyniosły 35,5 mln PLN i były o 6% wyższe w ujęciu kwartał do kwartału. Najwyższa nominalna zmiana w strukturze kosztów wynikała ze stopniowego przywracania poziomu zatrudnienia, co zwiększyło wydatki na wynagrodzenia o 1,4 mln zł w 3Q 2020 w porównaniu do 2Q 2020. Grupa zakończyła 3Q 2020 z saldem środków pieniężnych wynoszącym 33 mln PLN.

Pomimo stanu pandemii i ograniczenia aktywności biznesowych w wielu krajach, Grupa osiągnęła satysfakcjonujące wyniki sprzedaży systemu PocketECG na rynkach poza USA. W 3Q 2020 sprzedano łącznie ponad 300 nowych urządzeń, a największe przychody poza USA wygenerowano na rynku kanadyjskim. W 3Q 2020 Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów z realizowanych poza USA usług, w porównaniu do 2Q 2020 przychody te wzrosły o 13%. Grupa oczekuje osiągniecia zakładanych na rok 2020 wyników sprzedaży poza USA. W 3Q 2020 kontynuowano działania mające na celu wejście na nowe rynki zagraniczne. Trwają zaawansowane rozmowy z firmami z Holandii, Hiszpanii i Szwajcarii oraz z dużą grupą firm posiadających swoje biura w krajach Azji Południowo-Wschodniej, z którymi Spółka ma podpisane listy intencyjne. Efekty tych rozmów spodziewane są w pierwszej połowie przyszłego roku. Ponadto, Grupa podpisała umowę z partnerem z Austrii, co zaowocuje sprzedażą pierwszych urządzeń w 1Q 2021.

W USA Grupa kontynuuje zmianę modelu biznesowego na model „in-network” poprzez zawieranie długoterminowych umów na świadczenie usług z kluczowymi ubezpieczycielami prywatnymi. Po dacie bilansowej podpisano umowę z kolejnym istotnym ubezpieczycielem – w efekcie Medicalgorithmics ma podpisane umowy z podmiotami pokrywającymi ok. 85% osób ubezpieczonych w USA.

„Trzeci kwartał, ze względu na wciąż niepokojącą sytuację pandemiczną na świecie, był dla nas wymagający, ale pod względem odbudowy liczby wykonanych badań - satysfakcjonujący. Od kilku kwartałów pracowaliśmy nad zmianą naszego modelu biznesowego na terenie USA i teraz mogę powiedzieć, że nasza firma jest zupełnie inna niż rok temu. Udało nam się zmienić zasady rozliczania z głównymi płatnikami w USA. Niestety, zgodnie z zapowiedziami, zmniejszenie stawek widoczne jest w naszych przychodach, niemniej zakładamy, że to stan przejściowy i sukcesywnie odbudowujemy liczbę świadczonych usług. Szczególnie satysfakcjonujący jest powrót liczby wykonanych świadczeń po trudnym drugim kwartale br., kiedy to sytuacja pandemiczna mocno odcisnęła się na całym rynku. Zgodnie z naszymi obserwacjami obecnie, pomimo nadejścia drugiej fali pandemii, jej wpływ na naszą działalność nie jest już tak dotkliwy, jak wiosną br. Od kilku miesięcy obserwujemy systematyczny wzrost liczby rozpoczętych sesji monitoringu w przeliczeniu na dzień roboczy i wniosków o płatność. W samym 3Q – w porównaniu z poprzednim kwartałem – złożyliśmy o ¼ wniosków więcej, co dałoby o 22% wyższe przychody, gdyby nie niekorzystne zmiany średniego kursu dolara. Zrealizowana liczba badań jest także o 6% wyższa w ujęciu rok do roku. Pod względem dynamik rozpoczynanych sesji monitoringu i liczby wniosków o płatność czwarty kwartał także rozpoczął się pozytywnie, chociaż musimy pamiętać o tym, że grudzień jest historycznie słabszym miesiącem.

Kontynuujemy intensywne prace reorganizacyjne, mające na celu poprawę efektywności i dalszą optymalizację kosztów w Grupie – po 9 miesiącach koszty operacyjne były o 14% niższe rok do roku. Nie ustają także nasze działania w obszarze badawczo-rozwojowym. Jeszcze w tym roku planujemy wprowadzić na rynek czwartą generację PocketECG – to wielokanałowe, najbardziej zaawansowane diagnostycznie urządzenie do monitoringu arytmii i zmian w EKG. Z kolei w pierwszym kwartale 2021 planujemy ukończenie prac nad PatchECG – urządzenie oferować będzie rozwiązania refundowane na rynku w USA.

Zgodnie z planem przebiega także zmiana modelu biznesowego na rynku w USA na „in network”. Niedawno podpisaliśmy kontrakt z kolejnym znaczącym ubezpieczycielem, dzięki czemu nasze umowy pokrywają już ok. 85% osób ubezpieczonych i zbliżamy się do postawionego na ten rok celu osiągniecia progu 90%.” – powiedział Marek Dziubiński, Prezes Zarządu Medicalgorithmics S.A.