Zarząd PLI (PLATIGE) przyjął „Strategię rozwoju Platige Image S.A. na lata 2021-2025”. Nowa strategia zakłada ewolucję modelu biznesowego spółki do modelu hybrydowego,  łączącego działalność w obszarach usług serwisowych, z rozwojem projektów własnych w zakresie produkcji filmów oraz gier komputerowych.

Zaznaczono, że w obszarze usług serwisowych kluczowym obszarem rozwoju będzie animacja 3D. Planowany jest także dalszy rozwój usług tworzenia efektów specjalnych na potrzeby filmów i seriali. Ponadto spółka planuje rozwój usług serwisowych w zakresie tzw. wirtualnej produkcji, obsługę projektów filmowych i reklamowych w zakresie dostarczania kontentu oraz obsługi planów zdjęciowych z wykorzystaniem ekranów LED. Kontynuowana i rozwijana będzie także działalność w zakresie usług produkcji i postprodukcji reklamowej oraz usług na rzecz sektora broadcast i organizacji eventów oraz sektora entertainment.

W obszarze budowy portfela własnych IP spółka planuje rozwój w dwóch obszarach:

  • Produkcji gier komputerowych. Spółka rozpatrywać będzie różne scenariusze, w tym m.in.: pozyskanie zespołów deweloperskich i tworzenie spółek celowych, zawiązanie spółek celowych z innymi deweloperami, produkcję gier „in house”, umowy typu „revenue share” (podział zysków) związane z koprodukcją gier i odpowiedzialnością za wizualną stronę gry, akwizycje podmiotów produkujących gry i inne w zależności od zidentyfikowanych korzystnych biznesowo możliwości na rynku.
  • Produkcji filmowej. Projekty w tym obszarze dotyczyć będą filmów i seriali animowanych oraz live action. Wdrożony zostanie model pracy z budową portfela konceptów własnych o charakterze IP, pozyskiwania konceptów zewnętrznych, oceną ich komercyjnego potencjału, możliwości finansowania i optymalnej kosztowo produkcji.

„Przyjęcie Strategii rozwoju Platige Image S.A. na lata 2021-2025 jest odpowiedzią na obserwowane w ostatnim czasie zmieniające się trendy dynamicznego rozwoju obszaru gier na rynku produkcji filmowej i serialowe oraz rozwoju platform streamingowych, w tym w szczególności na zmiany wywołane pandemią Covid-19 zarówno w obszarze wewnętrznym (zarządzanie projektami, model pracy), jak też zewnętrznym (zmiany otoczenia rynkowego, trendów popytowych, technologii), w zestawieniu z posiadanymi przez Spółkę zasobami i kompetencjami oraz możliwościami ich efektywnego wykorzystania w nowych warunkach gospodarczych” – czytamy w komunikacie

Spółka dopuszcza różne możliwe scenariusze rozwoju kapitałowego projektów własnych, w tym m.in. pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji, przeniesienie notowań na rynek regulowany, pozyskiwanie inwestorów do spółek celowych czy joint ventures z podmiotami branżowymi.