Grupa LKD (LOKUM), oferująca mieszkania o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i w Krakowie, z powodzeniem przeprowadziła prywatną emisję 3,5-letnich obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł. Po dokonaniu kilkunastoprocentowej redukcji, obligacje zostały przydzielone 43 inwestorom (z uwzględnieniem subfunduszy) 3 marca br. Celem emisji jest spłata zobowiązań, w szczególności tych wynikających z wyemitowanych obligacji serii E, oraz w dalszym planie zabezpieczenie środków na zakup gruntów pod nowe inwestycje.

Emisja ósmej serii obligacji Grupy Lokum Deweloper odbyła się zgodnie z przyjętym przez Zarząd na początku lutego br. programem emisji obligacji. Emitent przydzielił 100 000 sztuk obligacji serii H o wartości nominalnej 1000 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł. Dzień emisji 3,5-letnich obligacji to 5 marca 2021 r., a termin wykupu to 5 września 2024 r. Są one oprocentowane zmiennie, wg stawki referencyjnej WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 4,50% w skali roku. Obligacje zostały wyemitowane jako niezabezpieczone. Organizatorem emisji i Oferującym był Dom Maklerski Navigator. Obligacje serii H zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

Jednocześnie Zarząd Lokum Deweloper zobowiązał się do przeprowadzenia w terminie do 31 marca br. przedterminowego wykupu obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł. Spółka, rozpoczynając ten proces, zawarła 3 marca br. transakcje nabycia w celu umorzenia 12 000 sztuk obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 12 mln zł. Po ich umorzeniu do wykupu pozostanie 88 000 sztuk obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 88 mln zł.

– Z sukcesem wyemitowaliśmy kolejne obligacje o wysokiej łącznej wartości nominalnej 100 mln zł. Cieszymy się, że ponownie nasza propozycja zdobyła zainteresowanie inwestorów. Jest to dowód na zaufanie do naszej Grupy i przyjętej strategii finansowej oraz planów i kierunków rozwoju. Pozyskane dzięki tej emisji środki wykorzystamy na wcześniejszy wykup obligacji serii E. Zachowamy w ten sposób zasoby finansowe Grupy, co w przyszłości umożliwi zakup nowych gruntów i realizację następnych projektów – mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.

– Kolejna udana emisja obligacji Grupy Lokum Deweloper za nami. Popyt na obligacje jest obecnie wśród inwestorów duży, a ich zainteresowanie ofertą Spółki to efekt relacji budowanych z podmiotami rynku finansowego od 7 lat. Stabilna sytuacja finansowa Grupy i bezpieczny poziom zadłużenia umożliwiły nam skuteczne zrealizowanie tej transakcji – dodaje Mateusz Mucha, Dyrektor w Departamencie emisji obligacji Domu Maklerskiego Navigator.

Aktualnie, poza najnowszą emisją, na rynku giełdowym w obrocie są trzy serie obligacji Grupy Lokum Deweloper. Przeznaczone do wykupu obligacje serii E, obligacje serii F o łącznej wartości nominalnej 65 mln zł i terminie wykupu w czerwcu 2023 r. oraz obligacje serii G o łącznej wartości 35 mln zł i terminie zapadalności w październiku 2023 r.

Grupa Lokum Deweloper w sprzedaży ma obecnie 8 inwestycji we Wrocławiu i w Krakowie. W planach na ten rok jest wdrożenie do oferty kolejnych etapów prowadzonych aktualnie projektów oraz uruchomienie nowych.