Wrocław, 23 marca 2021 r. – Captor Therapeutics S.A., spółka biofarmaceutyczna rozwijająca kandydatów na leki w terapii chorób onkologicznych i autoimmunologicznych z wykorzystaniem innowacyjnej technologii celowanej degradacji białek, rozpoczyna dzisiaj ofertę publiczną akcji. Spółka opublikowała 22 marca 2021 r. prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („Oferta”).

 • W ramach Oferty Spółka oferuje nie więcej niż 871.500 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G (Nowe Akcje) oraz do 198.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B (Akcje Sprzedawane). Sprzedaż Akcji Sprzedawanych nastąpi w ramach Oferty tylko jeżeli wszyscy Oferujący po konsultacji z Firmami Inwestycyjnymi uznają, że występuje wystarczający poziom popytu na Akcje Oferowane oraz w ocenie Zarządu Spółki sprzedaż Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty wpłynie pozytywnie na powodzenie Oferty. W sytuacji sprzedaży Akcji Sprzedawanych łączna liczba akcji w Ofercie wyniesie nie więcej niż 1.069.500 akcji zwykłych (Akcje Oferowane).
 • Jeżeli wszystkie Nowe Akcje zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, a Oferujący sprzedadzą wszystkie Akcje Sprzedawane, po przeprowadzeniu Oferty, Akcje Oferowane będą stanowić 24,55% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki i uprawniać do 19,43% głosów na Walnym Zgromadzeniu (na zasadzie fully dilluted – uwzględniając dodatkowe emisje w ramach programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, które będą dokonywane w granicach kapitału docelowego).
 • Ograniczenia w rozporządzaniu akcjami Spółki niebędącymi przedmiotem Oferty (lock-up):
  • akcjonariusze Spółki (w tym założyciele oraz Akcjonariusze Sprzedający) reprezentujący łącznie 79,47% wszystkich Akcji pomniejszonych o maksymalną liczbę Akcji Sprzedawanych zobowiązali się do niezbywania akcji Spółki do zakończenia okresu 360 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW (akcjonariusze objęci ograniczeniami mogą zbyć Akcje m.in.: jeżeli kurs zamknięcia akcji na GPW będzie równy lub wyższy niż dwukrotność ceny emisyjnej Nowych Akcji w ramach wezwania lub w przypadku przymusowego wykupu akcji, w przypadku postępowania upadłościowego oraz w wyniku orzeczenia sądu);
  • akcjonariusze Spółki reprezentujący łącznie 16,63% wszystkich Akcji pomniejszonych o maksymalną liczbę Akcji Sprzedawanych zobowiązali się do niezbywania akcji Spółki do zakończenia okresu 180 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW (akcjonariusze objęci ograniczeniami mogą zbyć Akcje m.in.: jeżeli średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 5 kolejnych dni sesyjnych będzie większa niż 120% Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, w ramach wezwania lub w przypadku przymusowego wykupu akcji, w przypadku postępowania upadłościowego oraz w wyniku orzeczenia sądu).
 • Spółka zamierza pozyskać z emisji Nowych Akcji od około 120,3 do około 149,9 mln zł.
 • Oferta publiczna skierowana jest do Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych; zakłada się, że: Inwestorom Indywidualnym zostanie przydzielone 20% wszystkich Akcji Oferowanych, Inwestorom Instytucjonalnym zostanie przydzielone 80% wszystkich Akcji Oferowanych.
 • Maksymalną cenę Akcji Oferowanych, po której przyjmowane będą zapisy od Inwestorów Indywidualnych, ustalono na poziomie 172 zł za akcję (Cena Maksymalna).
 • Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane od 23 do 30 marca 2021 r. Inwestorzy Instytucjonalni będą zapisywać się na Akcje Oferowane od 31 marca do 6 kwietnia br.
 • Akcje Oferowane będą przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Globalnym Koordynatorem i prowadzącym księgę popytu jest Trigon Dom Maklerski S.A., współprowadzącym Księgę Popytu jest Biuro Maklerskie PKO Bank Polski S.A. Doradcami Spółki w procesie IPO są: MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. jako doradca prawny oraz cc group sp. z o.o. - relacje inwestorskie oraz komunikacja finansowa.
 • Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 marca 2021 r. i opublikowany na stronie internetowej (www.captortherapeutics.pl/pierwszaoferta) oraz, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych: Trigon Dom Maklerski S.A. (www.trigon.pl) oraz Biura Maklerskiego PKO Bank Polski S.A. (www.bm.pkobp.pl).

- Captor Therapeutics jest europejskim liderem w zakresie wykorzystania przełomowej w medycynie technologii celowanej degradacji białek chorobotwórczych (TPD). To bardzo nowatorska metoda, nad którą pracuje obecnie nie więcej niż tuzin spółek biotechnologicznych na całym świecie, w tym właśnie Captor Therapeutics. Według dotychczasowych badań i publikacji naukowych ukierunkowana degradacja białek jest przełomem w odkrywaniu leków i może pozwolić Captorowi na opracowanie nowatorskich leków przeciwko naprawdę szerokiej gamie schorzeń. O atrakcyjności tego kierunku badań w biotechnologii świadczy choćby fakt, że wyspecjalizowane firmy biotechnologiczne pracujące nad technologią TPD cieszą się ogromnym zainteresowaniem inwestorów i koncernów farmaceutycznych. W ostatnich dwóch latach na rynku zawarto kilkanaście transakcji licencyjnych wykorzystujących mechanizm TPD o łącznej wartości blisko 11 mld USD - mówi dr Tom Shepherd, Prezes Zarządu Captor Therapeutics.

- Jednym z elementów naszej strategii biznesowej jest przeprowadzenie emisji akcji w drodze oferty publicznej i pozyskanie z niej finansowania. Środki pozyskane z emisji w maksymalnej wysokości ok. 150 mln zł, uzupełnione przyznanymi dotacjami, zamierzamy przeznaczyć przede wszystkim na dalszy rozwój projektów w innowacyjnym pipeline do momentu osiągnięcia punktu transakcyjnego optymalnego dla przeprowadzenia komercjalizacji projektu, czyli - w zależności od okoliczności - fazy przedklinicznej lub fazy I-A badań klinicznych. Ponadto z emisji chcemy sfinansować rozbudowę infrastruktury laboratoryjnej we Wrocławiu oraz uruchomić nowe laboratorium w Szwajcarii. Zamierzamy dokupić kolejne nowoczesne sprzęty badawcze, a także rozbudować nasz zespół pracowników oraz rozszerzyć działalność marketingową. Ważnym celem jest też zabezpieczenie własności intelektualnej tworzonej w Spółce – mówi dr Michał Walczak, Członek Zarządu i Chief Scientific Officer, współtwórca i akcjonariusz Captor Therapeutics.

Harmonogram Oferty

do 22 marca 2021 r. publikacja Prospektu

23-30 marca 2021 r. przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych (do dnia 30 marca 2021 r. do godziny 17:00)

23 marca 2021 r. rozpoczęcie procesu budowania Księgi Popytu dla Inwestorów Instytucjonalnych

30 marca 2021 r. zakończenie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

30 marca 2021 r. ustalenie i opublikowanie ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych w ramach    Oferty oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych (w dniu 30 marca 2021 r. po godzinie 17:00)

30 marca 2021 r. ustalenie i opublikowanie ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych (w dniu 30 marca 2021 r. po godzinie 17:00)

31 marca - 6 kwietnia 2021 r. przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych

7 kwietnia 2021 r. ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Firm Inwestycyjnych

8 kwietnia 2021 r. przydział Akcji Oferowanych

Około 2 tygodni od przydziału Akcji Oferowanych przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Praw do Akcji oraz Akcji Dopuszczonych (z wyłączeniem Nowych Akcji) na rynku regulowanym

Około 1 miesiąca od przydziału Akcji Oferowanych przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia oraz rozpoczęcia notowań Nowych Akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW