Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wyniki finansowe Neuca w 2020 r. oraz list do akcjonariuszy

Udostępnij

Przychody NEU (NEUCA) w roku 2020 wyniosły 9 254 mln zł wobec 8 278 mln zł odnotowanych w okresie poprzedniego roku. Wynik na działalności operacyjnej wzrósł w ubiegłym roku do 212,65 mln zł z 156,69 mln zł w 2019 r. W 2020 r. spółka odnotowała wynik netto na poziomie 143,73 mln zł w porównaniu do 117,45 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

Poniżej pełna treść listu prezesa zarządu Neuca do akcjonariuszy:

Szanowni Państwo,

trwająca pandemia pokazała, jak duże znaczenie społeczne mają działania, które prowadzimy od samego jej początku. Wyjątkowo trudna sytuacja wpłynęła mobilizująco na nasz zespół i dała nam dodatkowy impuls, by osiągnąć kolejny poziom zaangażowania. Pokazała też coś więcej – coś dla mnie osobiście bardzo istotnego – pokazała siłę naszej skupionej na satysfakcji klienta strategii rynkowej.

Realizując jej założenia w czasie wyzwań, przed jakimi stanął rynek zdrowia w związku z pandemią COVID-19, daliśmy naszym klientom tak potrzebne im wsparcie. Grupa NEUCA przez cały czas trwania pandemii dokłada wszelkich starań, by zabezpieczyć ciągłość dostaw oraz zapewnić bezpieczeństwo zarówno swoim klientom, jak i pracownikom. Ta koncentracja na bezpieczeństwie i ciągłości działania miała bardzo duży wpływ na poziom zaangażowania naszego zespołu. Już na początku pandemii NEUCA podjęła liczne aktywności i przygotowała narzędzia wspierające finansowo i pozafinansowo klientów oraz pacjentów. Od interwencyjnych zakupów maseczek i oferowania ich pacjentom, we współpracy z aptekarzami, po najniższej cenie, poprzez wyposażanie farmaceutów i aptek w środki ochrony sanitarnej, aż po program osłon antykryzysowych, czyli systemowe wsparcie dla właścicieli aptek niezależnych. Obejmuje ono takie działania jak: nisko oprocentowane pożyczki z wydłużonym terminem spłaty, specjalne oferty rabatowe, dodatkowe odtowarowania, profesjonalne doradztwo biznesowe, szkolenia, wsparcie w uzyskaniu subwencji rządowych.

Równolegle NEUCA realizowała kluczową misję dystrybucji leków do aptek. Od lat działania w tym zakresie wykonujemy na najwyższym na rynku poziomie. NEUCA utrzymuje pozycję lidera w rankingu satysfakcji klienta we wszystkich badanych kategoriach (ciągłość zaopatrzenia, szerokość asortymentu, oferta promocyjna, warunki handlowe, serwis logistyczny, serwis transportowy, serwis reklamacyjny, serwis telemarketingowy) i w ubiegłym roku wyniki te, kolejny raz, poprawiliśmy. W 2020 roku dostarczaliśmy leki do blisko 13 tys. aptek i punktów aptecznych, 2,5 tys. szpitali i ZOZ-ów oraz 1,4 tys. innych podmiotów rynku okołozdrowotnego. Średnie miesięczne dostawy NEUCA to blisko 50 mln opakowań leków. Na początku pandemii w marcu ubiegłego roku było to nawet 70 mln. Potwierdzeniem naszej najwyższej sprawności logistycznej jest powierzenie Grupie NEUCA przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (dawniej Agencję Rezerw Materiałowych) dystrybucji szczepionek  przeciwko COVID-19. Do końca 2020 roku NEUCA była jedyną firmą, która prowadziła ten proces, a obecnie pozostaje liderem jego realizacji.

Wszystkie powyższe działania wynikają z przyjętej przed laty strategii rynkowej. Wystąpiły w wyjątkowym nasileniu i wymagały wyjątkowego wysiłku, ale realizowały cel strategiczny: zapewnienie najwyższego poziomu satysfakcji. I właśnie satysfakcja oraz mające wyjątkowy wymiar w czasie pandemii wsparcie zostały zauważone i docenione przez klientów. Za tym poszło większe zaangażowanie w naszą ofertę, wzrost udziałów i oczywiście efekty finansowe.

Rynek hurtu aptecznego w IV kwartale 2020 roku odnotował 2-procentowy (rok do roku) wzrost wartości do 8,11 mld zł i podobnie jak w III kwartale cechował się zmniejszeniem wahań popytu obserwowanych w I połowie minionego roku. W ujęciu 12 miesięcy 2020 roku wartość rynku wyniosła 31,85 mld zł i wzrosła wobec analogicznego okresu 2019 roku o 0,7%.*

Grupa zachowuje niezmiennie pozycję lidera w rankingu satysfakcji klienta opracowywanym przez Monitor Apteczny. W IV kwartale NEUCA uzyskała też historycznie najwyższy odczyt wskaźnika polecalności Net Promoter Score, w wysokości 62 pkt., jednocześnie to wynik lepszy niż w IV kwartale 2019 roku o 28 pkt.

Rosnące zaufanie do spółki wpływa na sukces programów partnerskich Partner+, Partner oraz IPRA. W IV kwartale 2020 roku do programów przystąpiło 49 aptek, a łącznie na koniec minionego roku w ww. programach uczestniczyły 2842 apteki. Oznacza to dynamiczny wzrost rzędu niemal 25% w porównaniu z końcem 2019 roku. W IV kwartale Grupa zwiększyła udziały w całości rynku do 32,1% (+2,2 pkt rok do roku)*, notując w segmencie aptek niezależnych wyższy odczyt na poziomie 36,8% (+3,6 pkt rok do roku)**.

W obszarze biznesów pacjenckich NEUCA osiągnęła w 2020 roku przychody z obszaru przychodni, badań klinicznych oraz telemedycyny rzędu 186,1 mln zł (+16,9% rok do roku) oraz zysk operacyjny na poziomie 16,7 mln (-4,4% rok do roku). Spektakularnym wydarzeniem w tym segmencie jest międzynarodowa ekspansja Pratii (spółki zależnej wchodzącej w skład Grupy NEUCA) na rynku badań klinicznych. Obecnie Pratia zarządza ponad 90 dedykowanymi i szpitalnymi ośrodkami badawczymi w sześciu krajach (Polska, Ukraina, Niemcy, Hiszpania, Czechy i Bułgaria). To czyni ją największą niezależną siecią ośrodków badawczych w Europie, która prowadzi ponad 500 badań klinicznych rocznie. Drugim istotnym krokiem w obszarze usług dla pacjenta było rozpoczęcie wdrożenia pierwszego etapu portalu zdrowotnego dla pacjentów HeyDoc, obejmującego opracowaną przez lekarzy bazę wiedzy, usługi telekonsultacji oraz usługi e-commerce. Za pośrednictwem portalu pacjenci uzyskają dostęp  online do profesjonalnych treści medycznych, konta pacjenta, usług oraz produktów medycznych. Trzeba również wymienić niedawne tegoroczne wydarzenie, jakim jest podpisanie umowy na warunkowe przejęcie większościowych udziałów w Towarzystwie Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. operującym na rynku ubezpieczeń zdrowotnych. Połączenie sił i zasobów obu firm pozwoli NEUCA oferować usługi większej grupie pacjentów i dodatkowo wzmocnić ofertę B2B o gwarancję dostępności usług medycznych.

Konsekwentna realizacja strategii rynkowej przyczyniła się do wypracowania w 2020 roku przychodów ze sprzedaży oraz zysków na najwyższych w historii Grupy poziomach. Skumulowane przychody po 12 miesiącach minionego roku ukształtowały się na poziomie niemal 9,3 mld zł (+11,9% rok do roku). EBITDA w 2020 roku z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych wyniosła 279,1 mln zł (+30,8% rok do roku), a zysk netto bez zdarzeń jednorazowych 154,3 mln zł, co oznacza poziom wyższy o 28,7% w porównaniu z rezultatami z 2019 roku. Ambicją Grupy jest kontynuacja polityki redystrybucji zysków z akcjonariuszami. NEUCA dotychczas wypłaciła ponad 250 mln zł dywidend (lata 2005-2020) i skupiła akcje własne za przeszło 290 mln zł (lata 2012-2020). W 2021 roku zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 10 zł na akcję, co oznacza wzrost o 15,6% rok do roku.

Najważniejszym wydarzeniem prawno-legislacyjnym ubiegłego roku była przyjęta w październiku przez Sejm ustawa o zawodzie farmaceuty. Farmaceuci będą mogli prowadzić konsultacje farmaceutyczne, opracowywać indywidualne plany opieki farmaceutycznej, wykonywać proste badania diagnostyczne, przeglądy lekowe i wystawiać recepty w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego, a także – na podstawie wydanego w lutym tego roku rozporządzenia – szczepić przeciw COVID-19. Wdrożenie wymienionych działań spowoduje wzrost znaczenia farmaceutów i aptek w systemie ochrony zdrowia, co powinno sprzyjać realizacji misji NEUCA. Pozytywną dla kształtu rynku rolę może odegrać także porozumienie zawarte między Ministerstwem Zdrowia a Naczelną Izbą Aptekarską „Strategia na rzecz rozwoju aptek”. Dokument obejmuje swoim zakresem propozycje dotyczące rozwiązania problemów takich jak łamanie podstawowych zapisów Prawa farmaceutycznego, kwestie pełnienia przez apteki obowiązkowych dyżurów nocnych czy prawo równego dostępu aptek i pacjentów do leków ratujących życie i zdrowie. Porusza temat wynagrodzeń farmaceutów pracujących w szpitalach oraz konieczność wprowadzania przepisów regulujących funkcjonowanie obrotu lekami na rynku pozaaptecznym.

Ubiegły rok był pod wieloma względami wyzwaniem. W wyjątkowo trudnych warunkach pandemii zapewniliśmy ciągłość dostaw, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo klientów i pracowników. Wyzwaniom sprostaliśmy we wszystkich obszarach i na najwyższym poziomie. Satysfakcji z realizacji potrzeb społecznych towarzyszą bardzo dobre wyniki finansowe. NEUCA intensywnie się rozwija w wielu obszarach biznesu. Warto przy tym podkreślić, że nie jesteśmy beneficjentem czasów COVID-19. Nasz rozwój to efekt strategii, decyzji i działań podjętych znacznie wcześniej. Obecne „przyspieszenie” wynika także z rosnącego zaangażowania i mobilizacji zespołu. Fundamenty naszego sukcesu są więc nie tylko stabilne, ale sukcesywnie się wzmacniają, dając pewność rozwoju naszej firmy w długoterminowym horyzoncie.

Z poważaniem

Piotr Sucharski

Prezes Zarządu NEUCA S.A.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus