Przychody IPE (IPOPEMA) w roku 2020 wyniosły 257,99 mln zł wobec 139,99 mln zł odnotowanych w okresie poprzedniego roku. Wynik na działalności operacyjnej wzrósł w ubiegłym roku do 37,56 mln zł z 6,41 mln zł w 2019 r. W 2020 r. spółka odnotowała wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 29,68 mln zł w porównaniu do 3,12 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

Poniżej pełna treść listu prezesa zarządu Ipopema Securities do akcjonariuszy:

Szanowni Akcjonariusze,

przekazuję na Państwa ręce Raport Roczny prezentujący wyniki finansowe i dokonania Grupy IPOPEMA w 2020 r.

Pomimo, że miniony rok był zdecydowanie bezprecedensowy ze względu na światową pandemię koronawirusa, był on także rekordowy dla Grupy IPOPEMA – skonsolidowane przychody wyniosły 258,0 mln zł (tj. o 84,3% więcej niż w 2019 r.), a skonsolidowany zysk netto 30,2 mln zł (w porównaniu z 3,5 mln zł w 2019 r.).

W obszarze usług maklerskich IPOPEMA Securities zrealizowała łączne przychody na poziomie 57,3 mln zł (o 57,4% więcej niż przed rokiem), na co wpływ miał wzrost przychodów we wszystkich obszarach działalności maklerskiej – przychody z tytułu obrotu papierami wartościowymi były wyższe o 47,6%, a przychody z usług bankowości inwestycyjnej wzrosły o 81,4% w porównaniu z 2019 r. Warto także zaznaczyć, że w 2020 r. IPOPEMA Securities była jednym z najaktywniejszych biur maklerskich na polskim rynku, realizując z sukcesem osiem transakcji ofert i sprzedaży akcji. Istotnie wyższy poziom przychodów w obszarze usług maklerskich znalazł również swoje odzwierciedlenie w skokowej poprawie zysku netto segmentu do 9,8 mln zł (wobec 0,3 mln zł straty netto w 2019 r.).

Z kolei IPOPEMA TFI niezmiennie pozostaje największym towarzystwem funduszy inwestycyjnych na polskim rynku z łącznymi aktywami w zarządzaniu na poziomie 57,1 mld zł. Podmiot konsekwentnie rozwija bazę funduszy sekurytyzacyjnych, jak i funduszy rynku kapitałowego (których aktywa wzrosły do 2,1 mld zł na koniec 2020 r. z 1,5 mld zł rok wcześniej). Dodatkowo na wzrost skali działalności IPOPEMA TFI wpływ miało przejęcie zarządzenia kilkudziesięcioma funduszami zarządzanymi wcześniej przez inne TFI, którym Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenia na prowadzenie działalności. Zważywszy na liczbę przejętych funduszy oraz fakt, że niektóre z nich wymagały głębokiej restrukturyzacji i przemodelowania, było to bardzo wymagające przedsięwzięcie. Powyższe czynniki przełożyły się na ponad dwukrotny wzrost przychodów IPOPEMA TFI do 172,7 mln zł (w porównaniu z 74,4 mln zł w 2019 r.) oraz na istotną poprawę zysku netto segmentu, który wyniósł 19,6 mln zł (wobec 3,3 mln zł rok wcześniej).

Jedynie IPOPEMA Business Consulting odczuła negatywne skutki pandemii realizując nieznacznie niższe przychody niż w 2019 r. Niemniej jednak dzięki skutecznej kontroli kosztów w segmencie usług doradczych udało się poprawić zyski.

Rok 2021 zapewne nadal będzie zdominowany przez pandemię koronawirusa wpływającą na gospodarkę i rynki finansowe. Dotychczas poszczególne spółki z Grupy IPOPEMA w większości były beneficjentami ożywienia w niektórych obszarach i branżach, jednak ze względu na bezprecedensowość sytuacji trudno jest przewidzieć, jaki wpływ będzie ona miała na działalność Grupy IPOPEMA.

Z poważaniem,

Jacek Lewandowski

Prezes Zarządu

Warszawa, 30 marca 2021 r.