Zarząd spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („PGNiG”, „Spółka”) informuje, że w dniu 12 maja 2021 r. zawarta została umowa o współpracy pomiędzy PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”), Grupą LOTOS S.A. („Grupa LOTOS”), PGNiG oraz Skarbem Państwa – Ministrem Aktywów Państwowych („Umowa o współpracy”).


Stronami Umowy o współpracy są Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych, PKN (PKNORLEN), LTS (LOTOS) oraz PGN (PGNIG) („Strony”). Przedmiotem umowy o współpracy jest potwierdzenie Stron, że na dzień podpisania Umowy o współpracy przyjętym scenariuszem przejęcia kontroli przez PKN ORLEN nad Grupą LOTOS oraz PGNiG będzie dokonanie połączenia między PKN ORLEN a Grupą LOTOS i PGNiG przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, w ten sposób, że cały majątek Grupy LOTOS oraz PGNiG (spółki przejmowane) zostałby przeniesiony na PKN ORLEN (spółka przejmująca) za akcje, które PKN ORLEN przyznałby akcjonariuszom Grupy LOTOS oraz PGNiG, w ramach jednego lub dwóch odrębnych procesów połączenia.


W wyniku przyjętego scenariusza połączenia akcjonariusze spółek Grupy LOTOS i PGNiG w zamian za akcje posiadane w kapitałach zakładowych Grupy LOTOS i PGNiG obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN ORLEN i z dniem połączenia staną się akcjonariuszami PKN ORLEN.
Strony podejmą starania w celu zapewnienia prawidłowej realizacji procesu połączenia i zobowiązują się do współpracy m.in. w zakresie: sporządzenia planu połączenia, zawiadamiania akcjonariuszy o etapach procesu połączenia, pozyskiwania wymaganych zgód korporacyjnych oraz prowadzenia dalszych analiz niezbędnych dla prawidłowego przebiegu procesu połączenia.


W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 41/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zawarcia umowy o współpracy oraz zachowaniu poufności z PKN ORLEN w zakresie zgłoszenia zamiaru dokonania koncentracji i przeprowadzenia procesu due diligence, Spółka informuje, że na dzień zawarcia Umowy o współpracy trwa postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie koncentracji w związku z planowanym przejęciem przez PKN ORLEN kontroli nad PGNiG.