• Skonsolidowana sprzedaż Grupy Eurocash w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosła 5,81 mld zł. Spadek o niespełna 2% r/r związany jest przede wszystkim z wysoką bazą porównawczą wynikającą z zakupów robionych na zapas w marcu 2020 r.
  • Skonsolidowana EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniosła 115,9 mln zł, co oznacza spadek o 8% r/r, głównie ze względu na słabsze rezultaty segmentu detalicznego.
  • Na początku 2021 r. Grupa Eurocash wdrożyła program naprawczy w części sklepów własnych, którym objętych zostało 180 placówek.

– Sprzedaż żywności w małych i średnich sklepach, do którego agencje badawcze zaliczają niezależnych detalistów, stanowiących główną grupę klientów EUR (EUROCASH), w pierwszym kwartale tego roku spadła o 4,8% w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami ubiegłego roku, kiedy to wszyscy musieliśmy stawić czoła pierwszej fali pandemii COVID-19. Towarzyszyły jej wzmożone zakupy na zapas przed zamrożeniem gospodarki. Patrząc na wyniki pierwszego kwartału br. należy zatem uwzględnić wysoką bazę porównawczą. Na tle rynku spadek sprzedaży Grupy Eurocash o niespełna 2% można uznać za dobry rezultat

powiedział Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

– Najmocniej spadek sprzedaży odczuliśmy w hurtowniach Cash&Carry, głównie z powodu znacznie niższego rok do roku popytu na alkohol i napoje bezalkoholowe, oraz w formacie Eurocash Gastronomia, z uwagi na wciąż obowiązujące restrykcje dotyczące placówek gastronomicznych. W segmencie detalicznym zanotowaliśmy porównywalną sprzedaż rok do roku, a sprzedaż do sklepów franczyzowych Delikatesów Centrum nawet wzrosła o ponad 4%. Sprzedaż segmentu Projekty zwiększyła się natomiast trzykrotnie, głównie dzięki konsolidacji Frisco

wskazał Jacek Owczarek.

 

Hurt: wzrost rentowności wraz z postępem cyfryzacji

W segmencie hurtowym Grupa Eurocash zanotowała w I kwartale br. wzrost wyniku EBITDA o 10% r/r do 117,7 mln zł, pomimo spadku sprzedaży o 4% do 4,18 mld zł.

– Znaczący wzrost rentowności w hurcie to głównie efekt dalszej cyfryzacji, w tym dynamicznego rozwoju sprzedaży za pośrednictwem eurocash.pl. Z oferowanych przez nas rozwiązań e-commerce i digitalizacji w hurcie korzysta już ponad 25 tys. przedsiębiorców w różnych kanałach dystrybucji, co odpowiada 37% sprzedaży segmentu hurtowego, która może być zrealizowana przy użyciu narzędzi eurocash.pl – wskazał Jacek Owczarek.

 

Detal: program naprawczy we własnych sklepach sieci Delikatesy Centrum

Sprzedaż zewnętrzna zrealizowana przez Grupę Eurocash w segmencie detalicznym w pierwszym kwartale br. wyniosła 1,48 mld zł i była na zbliżonym poziomie jak przed rokiem (-0,6% r/r). EBITDA tego segmentu wyniosła 35,8 mln zł wobec 60,1 mln zł w analogicznym okresie 2020 r.

– Spadek rentowności wynika przede wszystkim z gorszych rezultatów własnych sklepów detalicznych w sieci Delikatesy Centrum. Pod względem efektywności, w tym sprzedaży na metr kwadratowy, ustępują one placówkom prowadzonym przez franczyzobiorców. Naszym celem jest, aby „równały w górę” do najlepszych. Na początku br. wdrożyliśmy program naprawczy, do którego wytypowaliśmy 180 placówek najsłabiej radzących sobie na rynku. W pierwszej fazie działania naprawcze wdrożyliśmy w 120 sklepach. Druga faza, planowana na sierpień, obejmie kolejne 60 sklepów – zapowiedział członek zarządu Grupy Eurocash.

Rozwijana przez Grupę Eurocash sieć małych supermarketów na koniec I kwartału 2020 r. liczyła 1586 sklepów (976 franczyzowych i 610 własnych), w tym 1547 placówek funkcjonujących pod marką Delikatesy Centrum. Segment detaliczny Grupy obejmuje ponadto 433 saloniki prasowe Inmedio.

 

Projekty: mocny start frisco.pl we Wrocławiu, od maja w Poznaniu, a niedługo kolejne duże polskie miasta

Sprzedaż segmentu Projekty w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosła blisko 119 mln zł i była o 212% wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r., głównie dzięki konsolidacji Frisco (od połowy 2020 r. Eurocash jest właścicielem 100% akcji tego e-supermarketu) oraz dynamicznemu rozwojowi sieci marketów alkoholowych Duży Ben.

– Frisco, które od kilku lat jest niekwestionowanym liderem na warszawskim rynku e-grocery, przed kilkoma miesiącami udanie zadebiutowało we Wrocławiu, a na początku maja pojawiło się również w Poznaniu. Docelowo, wygodne zakupy na frisco.pl będą mogli robić mieszkańcy wszystkich dużych miast w Polsce. Rozbudowana sieć dystrybucyjna Grupy Eurocash pozwala znacząco ograniczyć koszty ekspansji Frisco w kolejnych miastach – zapowiedział Jacek Owczarek.

Grupa Eurocash planuje również kontynuować ekspansję wszystkich pozostałych konceptów rozwijanych w ramach segmentu Projekty: Duży Ben, abc na kołach i Kontigo

 

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
SKONSOLIDOWANE        
Przychody ze sprzedaży 5,812,095 5,919,101 1,277,580 1,369,338
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (33,620) (10,410) (7,390) (2,408)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (65,876) (65,555) (14,481) (15,166)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (70,912) (62,004) (15,587) (14,344)
Zysk (strata) netto (70,912) (62,004) (15,587) (14,344)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (21,759) (39,619) (4,783) (9,165)
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (43,828) (58,619) (9,634) (13,561)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 63,405 73,297 13,937 16,957
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (2,182) (24,941) (480) (5,770)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0.51) (0.44) (0.11) (0.10)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0.51) (0.44) (0.11) (0.10)
Stan na dzień 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
Aktywa 8,306,800 8,065,789 1,782,460 1,747,809
Zobowiązania długoterminowe 2,335,492 2,137,168 501,146 463,112
Zobowiązania krótkoterminowe 5,031,022 4,925,780 1,079,549 1,067,387
Kapitał własny 940,286 1,002,841 201,765 217,310
Kapitał podstawowy 139,163 139,163 29,861 30,156
Liczba akcji zwykłych 139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286
Rozwodniona liczba akcji zwykłych 139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 6.27 6.72 1.35 1.46
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 6.27 6.72 1.35 1.46
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR) - 3,323.00 - 720.08
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) - 0.02 - 0.01