Komisja Nadzoru Finansowego, po analizie sytuacji finansowej i otoczenia sektora bankowego w pierwszym półroczu 2021 r., uznaje za konieczne przyjęcie przez banki komercyjne w drugim półroczu 2021 r. polityki dywidendowej opartej na ustalonych w 2018 r. kryteriach średnioterminowych, przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów, odnoszących się do specyficznych ryzyk związanych z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych, a także pandemią Covid-19.

1. Dywidendę do wysokości 50% zysku z 2020 r. może wypłacić jedynie bank:

 1. nierealizujący programu naprawczego (programu postępowania naprawczego lub planu naprawy);
 2. posiadający ocenę końcową BION nie gorszą niż 2,5;
 3. wykazujący poziom dźwigni finansowej (LR) na poziomie wyższym niż 5%;
 4. posiadający współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1) nie niższy niż wymagane minimum: 4,5% + 56%*add-on + wymóg połączonego bufora, przy uwzględnieniu bufora ryzyka systemowego na poziomie 3%;
 5. posiadający współczynnik kapitału Tier I (T1) nie niższy niż wymagane minimum: 6% + 75%*add-on + wymóg połączonego bufora, przy uwzględnieniu bufora ryzyka systemowego na poziomie 3%;
 6. posiadający łączny współczynnik kapitałowy (TCR) nie niższy niż wymagane minimum: 8% + add-on + wymóg połączonego bufora, przy uwzględnieniu bufora ryzyka systemowego na poziomie 3%.

Powyższe kryteria bank powinien spełniać łącznie. Ze względu na założenia i cele polityki dywidendowej wymóg połączonego bufora, o którym mowa w podpunktach 4)-6), uwzględnia bufor ryzyka systemowego na poziomie 3%.

2. Dywidendę do wysokości 75% zysku z 2020 r. może wypłacić jedynie bank spełniający wszystkie kryteria wypłaty dywidendy do 50% zysku, określone w pkt 1, przy jednoczesnym dodatkowym uwzględnieniu w ramach kryteriów kapitałowych poziomu wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, mierzonego przy pomocy wyników stress testów nadzorczych. Poziom wrażliwości ujmowany jest jako różnica pomiędzy TCR w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym na koniec okresu prognozy (2021), z uwzględnieniem korekt nadzorczych.

3. Dywidendę do wysokości 100% zysku z 2020 r. może wypłacić jedynie bank spełniający wszystkie kryteria wypłaty dywidendy do 50% zysku, określone w pkt 1, przy jednoczesnym dodatkowym uwzględnieniu w ramach kryteriów kapitałowych poziomu wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, zgodnie z pkt 2, z zastrzeżeniem, że nie uwzględnia się zakładanych przez bank emisji kapitału T1 oraz T2 w scenariuszu szokowym.

4. Bank posiadający w portfelu należności od sektora niefinansowego ponad 5%-owy udział walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, maksymalną stopę dywidendy dodatkowo koryguje zgodnie z poniższymi kryteriami:

 1. kryterium 1 – udział walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego:
 • udział powyżej 5% - korekta stopy dywidendy o 20 p.p.,
 • udział powyżej 10% - korekta stopy dywidendy o 40 p.p.,
 • udział powyżej 20% - korekta stopy dywidendy o 60 p.p.,
 • udział powyżej 30% - korekta stopy dywidendy o 100 p.p.,

2. kryterium 2 – udział kredytów udzielonych w latach 2007 i 2008 w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych:

 • udział powyżej 20% - korekta stopy dywidendy o 30 p.p.,
 • udział powyżej 50% - korekta stopy dywidendy o 50 p.p.

– przy czym łączna wartość korekty (maksymalnie 100%) jest sumą korekt wynikających z obu kryteriów.

Kryteria określone w pkt 1-3 bank powinien spełniać zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym.

Komisja Nadzoru Finansowego uznaje ponadto za niezbędne niepodejmowanie bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym także ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych. Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że ewentualna realizacja takich operacji będzie każdorazowo uzależniona od wyniku konsultacji z organem nadzoru.