Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Develia wypłaci 76,1 mln zł dywidendy

Udostępnij

Zwyczajne walne zgromadzenie DVL (DEVELIA), które odbyło się 30 czerwca br. zdecydowało o wypłacie 76,1 mln zł dywidendy z zysku za 2020 r. Na jedną akcję przypada 0,17 zł. Podczas walnego zgromadzenia akcjonariusze powołali też radę nadzorczą na kolejną kadencję oraz przyjęli program motywacyjny dla osób o kluczowym znaczeniu dla spółki.

Dzień dywidendy (dzień, w którym ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych
do dywidendy) ustalono na 6 lipca 2021 r., a dzień jej wypłaty na 13 lipca br. Dywidenda w wysokości 76,1 mln zł stanowi ok. 76,9 proc. skonsolidowanego skorygowanego zysku netto wypracowanego przez grupę Develia w 2020 r., który wyniósł 99 mln zł. Stopa dywidendy wynosi 5%. Pozostała część zysku jednostkowego w wysokości 64,2 mln zł trafi na kapitał zapasowy.

- Decyzja akcjonariuszy o wypłacie dywidendy na poziomie 0,17 zł na akcję wspiera strategię rozwojową Develii - skomentował Andrzej Oślizło, prezes Develii. - Jej realizacja pozwoli nam na zwiększenie wartości spółki i jednocześnie osiągnięcie potencjału dywidendowego na poziomie ponad 650 mln zł, które będziemy mogli wypłacić akcjonariuszom w latach 2021-2025. Wierzymy, że stabilna polityka dywidendowa pozwoli traktować akcje Develii jako długoterminową, trwałą inwestycję – podsumował Andrzej Oślizło.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki powołało do składu rady nadzorczej Develii na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej rady nadzorczej: Jacka Osowskiego, Pawła Małyskę, Piotra Kaczmarka, Piotra Borowca, Artura Osuchowskiego, Roberta Pietryszyna i Piotra Piniora. Funkcję przewodniczącego rady nadzorczej powierzono Jackowi Osowskiemu, a wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Pawłowi Małysce.

Akcjonariusze przyjęli również program motywacyjny dla osób o kluczowym znaczeniu dla spółki na lata 2021-2024, zmodyfikowany na wniosek jednego z akcjonariuszy. Będzie on realizowany poprzez przyznanie poszczególnym osobom uprawnionym warunkowego prawa do objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych uprawniających z kolei do objęcia akcji spółki. W celu realizacji programu, spółka wyemituje nowe akcje. Ich maksymalna liczba nie przekroczy łącznie 5% kapitału zakładowego spółki.

Łączna liczba przyznawanych w ramach programu warrantów nie może przekroczyć 22.377.912, przy czym w każdym z czterech lat obowiązywania programu osoby uprawnione mogą objąć do 5.594.478 warrantów.

Przyznanie warrantów w ramach programu w poszczególnych latach uzależnione jest w 75% od spełnienia kryterium finansowego w postaci osiągnięcia w poszczególnych okresach skorygowanego skonsolidowanego zysku netto w minimalnej wysokości, która wynosi: 140 mln zł w 2021 r., 290 mln zł w latach 2021-2022, 458 mln zł w latach 2021-2023 i 666 mln zł zysku w latach 2021-2024. Realizacja programu w 25% zależy od spełnienia kryterium rynkowego w postaci wyższego o minimum 10 pkt. proc. wzrostu kursu akcji Develii od indeksu WIG.

Cena emisyjna akcji spółki, do objęcia których będą uprawniać poszczególne warranty, będzie równa średniej cenie rynkowej akcji w okresie od 30 maja 2021 r. do 29 czerwca 2021 r., pomniejszonej o 5%. Cena ta będzie dodatkowo pomniejszana o sumę dywidend wypłaconych od przyjęcia uchwały o programie motywacyjnym do dnia nabycia lub objęcia akcji spółki przez osobę uprawnioną.

Szczegółowe warunki programu zostaną określone przez zarząd spółki, za zgodą rady nadzorczej, w regulaminie.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+