• PKO Bank Polski przyjął wskaźniki w obszarze ESG i włączył je do celów niefinansowych Grupy Kapitałowej Banku na kolejne lata.
  • Bank zobowiązał się do wyeliminowania ekspozycji na sektor wydobywczy węgla do 2030 r. oraz do zwiększania zielonego finansowania o co najmniej 5 proc. r/r.
  • Wśród wskaźników znajduje się także zobowiązanie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych banku do 40 tys. ton w 2025 r., czyli o 60 proc. w stosunku do 2019 r.
  • Bank chce utrzymywać wysoki odsetek kobiet na kluczowych stanowiskach menedżerskich i zobowiązał się, że w 2025 r. będzie on nie niższy niż 35 proc. 

PKO (PKOBP) przyjął wskaźniki w obszarze ESG i włączył je do celów niefinansowych Grupy Kapitałowej Banku na kolejne lata. Realizacja celów weryfikowana będzie na podstawie wiarygodnych i w pełni mierzalnych danych. Bank m.in. zobowiązał się do wyeliminowania ekspozycji na sektor wydobywczy węgla do 2030 r. oraz do wzrostu zielonego finansowania na poziomie co najmniej 5 proc. r/r. Wśród wskaźników znajduje się również zobowiązanie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych banku do 40 tys. ton w 2025 r., czyli o 60 proc. w stosunku do 2019 r. Bank chce utrzymywać wysoki odsetek kobiet na kluczowych stanowiskach menedżerskich i zobowiązał się, że w 2025 r. będzie on nie niższy niż 35 proc.

- PKO Bank Polski od ponad 100 lat działa zgodnie z zasadami odpowiedzialności za otoczenie, w którym funkcjonuje. Nasze zaangażowanie zawsze dostosowywaliśmy do bieżących potrzeb polskiego społeczeństwa. Tak było i na początku XX w., kiedy wspieraliśmy realizację najważniejszych dla Polski projektów infrastrukturalnych, jak i w kolejnych dekadach, czy też w ostatnim czasie, kiedy zaangażowaliśmy się w walkę ze skutkami pandemii COVID-19. Od 2019 r. z coraz większą determinacją podejmujemy działania ukierunkowane na jedno z największych współczesnych wyzwań - przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Dziś wykonaliśmy kolejny krok na tej drodze i podjęliśmy konkretne, mierzalne zobowiązania w obszarze ESG. Chcemy tak jak dotychczas wypracowywać najlepsze wyniki dla naszych akcjonariuszy, ale dodatkowo – szukać możliwości, aby jednocześnie rozwijać się w sposób bardziej zrównoważony. Zagadnienia związane z ESG szerzej uwzględnimy też w naszej kolejnej strategii.

– powiedział Jan Emeryk Rościszewski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, kierujący pracami zarządu

PKO Bank Polski jest świadomy wyzwań wynikających ze zmian klimatycznych i stopniowo eliminuje działania, które szkodzą środowisku naturalnemu, wspiera edukację ekologiczną oraz w codziennej działalności kieruje się zasadą odpowiedzialności społecznej. Spółka uwzględnia wpływ swoich działań na społeczeństwo, klientów, dostawców, pracowników i akcjonariuszy, a także stale monitoruje i udoskonala ład korporacyjny oraz zapewnia przejrzystość zasad kierowania spółką. PKO Bank Polski w swojej strategii uwzględnia kwestie ESG dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Od 2019 roku publikuje szczegółowe i audytowalne dane dotyczące aspektów ESG w niefinansowej części raportów rocznych spółki.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 60 proc. do 2025 r.

PKO Bank Polski będzie w dalszym ciągu ograniczał negatywny wpływ swojej działalności operacyjnej na środowisko. W 2020 r. bank zredukował emisje gazów cieplarnianych w Zakresie 1 i 2 ze 100,7 tys. ton do 65,7 tys. ton, czyli o prawie 35 proc. r/r. Przyczyniło się do tego przyśpieszenie cyfryzacji, pozyskanie gwarancji pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł niskoemisyjnych oraz projekty modernizacyjne ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej. Bank zobowiązuje się, że będzie w dalszym ciągu intensywnie zmniejszał emisje gazów cieplarnianych, które w 2025 r. wyniosą nie więcej niż 40 tys. ton, czyli o ponad 60 proc. mniej niż w 2019 r.

Wyeliminowanie ekspozycji na sektor wydobywczy węgla do 2030 r.

Działania banku w obszarze środowiskowym polegają także na ograniczaniu finansowania dla wysokoemisyjnych sektorów gospodarki. Bank wdrożył element oceny ryzyka ESG w procesie kredytowym dla klientów korporacyjnych, a zaktualizowana w 2020 r. polityka kredytowa banku dla sektora energii wysokoemisyjnej zaostrzyła kryteria finansowania oraz objęła szerszy zakres przedsiębiorstw, w tym działających w branżach okołowęglowych. Obowiązująca polityka jasno zakłada też brak nowych zaangażowań w sektor wydobywczy węgla kamiennego i brunatnego. Bank zobowiązuje się, że wyeliminuje ekspozycję na te sektory do 2030 r.

Wzrost zielonego finansowania o 5 proc. r/r

PKO Bank Polski będzie kontynuował wspieranie transformacji energetycznej Polski. Pomoże w tym  wzrost zaangażowania w zielone finansowanie. Bank zobowiązuje się do zwiększania jego wolumenu o co najmniej 5 proc. r/r, począwszy od 2021 r. Dodatkowo, bank zobowiązuje się, że zaangażowanie w zielone finansowanie w relacji do aktywów banku będzie się utrzymywało na poziomie co najmniej trzy razy wyższym niż finansowanie sektorów wysokoemisyjnych.

Proces zakupowy uwzględniający kluczowe aspekty ESG

PKO Bank Polski ma świadomość, że odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw może zwiększać zaangażowanie dostawców w realizację idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlatego na etapie wysyłania zapytań ofertowych do potencjalnych dostawców produktów lub usług, bank wymaga od nich deklaracji, dotyczących kluczowych aspektów związanych z odpowiedzialnością społeczną. Bank zobowiązuje się dodatkowo, że do końca trzeciego kwartału 2021 r. zaktualizuje Politykę Zakupową z uwzględnieniem zasad ESG. Do końca 2021 r. bank przeprowadzi ankiety ESG wśród swoich kluczowych dostawców, a do końca pierwszego kwartału 2022 r. przygotuje Kodeks Etyki Dostawcy.

Różnorodność i ograniczenie rotacji pracowników

PKO Bank Polski jest odpowiedzialny społecznie i prowadzi aktywne działania na rzecz społeczeństwa. Od lat inicjuje i realizuje projekty integrujące cele biznesowe z działaniami na rzecz wszystkich grup interesariuszy. Wspiera wydarzenia i projekty edukacyjne, obywatelskie, kulturalne oraz sportowe. Takie podejście będzie stosował również w kolejnych latach.

Spółka stosuje i będzie w dalszym ciągu  stosowała zasadę równości dotyczącą pracowników banku. Zgodnie z obowiązującymi politykami wewnętrznymi, wszyscy pracownicy są równi bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, stan zdrowia, orientację seksualną, wyznanie, stan cywilny czy zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Bank będzie także w dalszym ciągu przykładał dużą uwagę do satysfakcji swoich pracowników z zatrudnienia w spółce. Pomaga w tym sprawiedliwy i przejrzysty system wynagradzania, pakiet świadczeń pozapłacowych, uwzględnianie potrzeb rozwojowych pracowników, czy budowanie atmosfery przyjaznej współpracy.

Bank chce utrzymywać wysoki odsetek kobiet na kluczowych stanowiskach menedżerskich i zobowiązał się, że w 2025 r. będzie on nie niższy nić 35 proc.. Spółka chce także, aby do 2025 r. wskaźnik rotacji pracowników w grupie kapitałowej znalazł się na poziomie nie wyższym niż 14 proc., a wskaźnik odejść dobrowolnych aby znalazł się na poziomie nie wyższym niż 7 proc. Zobowiązuje się także do konsekwentnego realizowania systemowych projektów wspierających zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Prace nad implementacją celów ESG będą kontynuowane

PKO Bank Polski będzie kontynuował pracę nad kolejnymi wskaźnikami i celami niefinansowymi związanymi z obszarem ESG, a wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem szerzej uwzględni w swojej kolejnej strategii. Kolejne cele niefinansowe w szczególności mogą być związane z ograniczaniem zużycia energii, wody, papieru, czy wzrostem poziomu segregacji i recyklingu odpadów wytwarzanych przez spółkę. Bank w dalszym ciągu będzie pracował nad implementacją celów ESG związanych z ograniczaniem finansowania sektorów energii wysokoemisyjnej i wzrostem finansowania projektów sektora ESG. Spółka będzie także pracowała nad rozwiązaniami w zakresie produktów zgodnych z ESG, rozwoju kompetencji technologicznych wśród pracowników, zapewnienia różnorodności w grupie kapitałowej i osadzenia kwestii ESG w strukturach organizacyjnych i w strategii.