W I poł. 2021 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Inter Cars  sięgnęły 5582,1 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 4071,2 mln zł rok wcześniej. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł ze 134,1 mln zł przed rokiem do 278,1 mln zł.

  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 37% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020.
  • Sprzedaż eksportowa rozumiana jako sprzedaż bezpośrednia (z Inter Cars S.A.) do kontrahentów zagranicznych (głównie z rynków wschodnich) oraz do zagranicznych spółek dystrybucyjnych wzrosła o 51% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, przy czym sprzedaż realizowana przez zagraniczne spółki dystrybucyjne wyniosła w 1 półroczu 2021 roku 2 720 mln zł, co oznacza ponad 40% dynamikę wzrostu
  • Przychody Inter Cars z rynku krajowego stanowiły około 45% przychodów łącznie całej Grupy Kapitałowej (uwzględniając wyłączenia konsolidacyjne) natomiast w pierwszym półroczu 2020 udział przychodów Inter Cars z rynku krajowego wynosił 48%. Rynek polski pozostaje podstawowym rynkiem sprzedaży dla Grupy Kapitałowej.
  • Skonsolidowana marża na sprzedaży wynosi 30,2%. W pierwszym półroczu 2021 wpływ różnic kursowych na zmianę marży wyniósł -0,2 p.p., natomiast w analogicznym okresie 2020 roku wpływ różnic kursowych nie był istotny. Po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych marża wyniosłaby odpowiednio 30,4% dla pierwszego półrocza 2021 oraz 30,5% dla pierwszego półrocza 2020 roku.
  • Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej za pierwsze półrocze 2021 wyniósł 359 468 tys zł i jest o 169 966 tys zł wyższy od skonsolidowanego zysku operacyjnego w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  • Skonsolidowany zysk netto za 6 miesięcy 2021 wynosi 278 101 tys. zł i jest wyższy o 144 009 tys. zł od zysku z pierwszego półrocza 2020 roku. Głównym czynnikiem wpływającym na poziom wyniku Grupy w pierwszym półroczu 2021 roku był wzrost popytu na części zamienne zarówno do samochodów osobowych jak i ciężarowych. Zwiększone zapotrzebowanie na części jest konsekwencją ożywienia gospodarczego w Europie,  występującego po okresie stagnacji wywołanej pandemią SARS-COV-19.
  • Udział kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu do przychodów ze sprzedaży za 6 miesięcy 2021 roku jest niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i wynosi 13%. • Efektywna stopa podatkowa dla Grupy narastająco za 6 miesięcy 2021 wyniosła 20%.

Wyniki II kwartału CAR (INTERCARS) na tle wcześniejszych okresów:

mln PLN

2Q20

3Q20

4Q20

1Q21

2Q21

Zmiana r/r

Przychody

2 116

2 492

2 596

2 557

3 026

43%

Kraj

1 032

1 164

1 216

1 157

1 343

30%

Zagranica

1 084

1 328

1 380

1 400

1 683

55%

EBITDA

171

171

213

185

239

40%

EBIT

139

139

179

153

206

49%

Zysk netto

108

88

111

116

162

50%