Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Szacunkowe wyniki NWAI za 2021 rok. Zarząd widzi perspektywę kolejnej dywidendy

Udostępnij

Szacunkowe wyniki finansowe NWAI za 2021 rok:

Rachunek zysków i strat 2021* 2020 2019
Przychody łączne, z czego: 19 728 336 19 667 002 10 486 056
Przychody z działalności podstawowej 6 920 313 7 229 828 7 448 149
Zysk z operacji instrumentami finansowymi 12 594 277 12 223 505 2 906 905
Pozostałe przychody 213 746 213 668 131 002
Łącznie koszty 14 017 028 10 750 637 7 336 661
Zysk brutto 5 711 308 8 916 365 3 149 395
Zysk netto 4 639 172 7 178 262 2 539 972

* Na podstawie szacunkowych, niezaudytowanych wyników finansowych 

Komentarz zarządu NWA (NWAI) do szacunkowych wyników finansowych:

 • Stabilizacja bazy przychodowej w dwóch kolejnych latach, na poziomie istotnie wyższym od przychodów rocznych, przed 2019 r.
 • Wzrost kosztów spowodowany wzrostem funduszu wynagrodzeń oraz zwiększeniem nakładów na usługi i systemy IT związane z rozwojem nowych usług
 • Satysfakcjonujące ROE (36-39%)
 • Za wartość przychodów odpowiadają:
 • aktywność inwestorów wynikająca z wyższej zmienności na rynkach stopy procentowej w H2 2021r,
 • aktywność emitentów instrumentów dłużnych
 • rozwój platformy eNWAI.pl
 • rozwój nowych usługi maklerskich
 • niższe niż w 2020 przychody z działalności inwestycyjnej
 • Za wyższe koszty 2021 odpowiedzialne są m.in.
 • wzrost kosztów osobowych (zwiększenia zatrudnienia oraz wzrost płac)
 • nakłady na systemy informatyczne umożliwiające rozwój usług maklerskich
 • Stabilny poziom własnych środków pieniężnych, pomimo wypłaty dywidend za 2019r i 2020r (łącznie ponad 4,7 mln zł)
 • Rosnący poziom kapitałów własnych pomimo wypłaty dywidend za 2019r i 2020r (łącznie ponad 4,7 mln zł)
 • Brak zadłużenia z tytułu kredytów / emisji obligacji / pożyczek
 • Niski udział kapitałów obcych, w finansowaniu działalności NWAI

Zarząd oczekuje poprawy bazy przychodowej z działalności podstawowej (maklerskiej), w kolejnych okresach, dzięki:

 • wzrostowi przychodów z oferowania obligacji korporacyjnych na rynku pierwotnym
 • przejęciu aktywów Copernicus Securities
 • rozwojowi przychodów z nowych usług

Na podstawie szacunkowych (niezaudytowanych) danych finansowych, w przypadku ich potwierdzenia przez Biegłego Rewidenta oraz w przypadku spełnienia przez NWAI DM wymogów KNF dla firm inwestycyjnych, w zakresie przeznaczania zysku, zarząd NWAI DM będzie rekomendował przeznaczenie części zysku na dywidendę

W przypadku wypłaty dywidendy z zysku za 2021r, byłby to trzeci rok z rzędu, w którym spółka podzieliłaby się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+