Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Wyniki finansowe Medicalgorithmics w 2021 r. oraz list do akcjonariuszy

Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE 2021 2020 dynamika
w tys. zł.      
Przychody ze sprzedaży 120 563 111 734 8%
Zysk/(strata) na sprzedaży -24 245 -38 345  
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej -166 711 -37 508  
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem -164 360 -39 950  
Zysk/(strata) netto -180 638 -27 676  
-przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej -180 638 -12 919  
-przypadający na udziały niedające kontroli 0 -14 757  
Zysk/(strata) netto przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej na jedną akcję (PLN/EUR) - podstawowy -39,73 -3,12  
       
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 479 -3 956  
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 776 -5 005  
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 17725 14008 27%
Przepływy pieniężne netto razem -4530 5047  
       
Aktywa trwałe 77664 242663 -68%
Wartości niematerialne 50571 201767 -75%
Aktywa finansowe długoterminowe 97 200 -52%
Aktywa obrotowe 36 746 40 741 -10%
Należności krótkoterminowe 25 079 24 544 2%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 11 667 16 197 -28%
Zobowiązania długoterminowe 26 761 38 893 -31%
Zobowiązania krótkoterminowe 40 255 37 146 8%
Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej 47 385 207 355 -77%
Kapitał zakładowy 498 433 15%
Udziały niedające kontroli 9 10 -10%
       
Liczba akcji (w szt.) 4 976 385 4 327 829 15%
Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (PLN/EUR) 9,52 47,91 -80%

 

Szanowni Państwo,

Przed Państwem lektura Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej MDG (MEDICALG) za rok 2021. Ubiegły rok był dla nas, jak i dla wielu innych podmiotów w naszej branży, wyzwaniem, ponieważ był to wciąż okres pandemiczny. Priorytety służby zdrowia nakierowane były na zwalczanie wirusa SARS-COV2, co przekładało się na ograniczony dostęp do pracowników służby zdrowia dla sił handlowych w USA i wielu innych krajach na świecie. Skutkowało to obniżoną, w stosunku do oczekiwanej, dynamiką wzrostu biznesu globalnie.

Był to jednak dla nas, naszych zespołów na świecie bardzo pracowity rok napawający optymizmem. Mimo nadal pandemii, technologia PocketECG i jej wartość kliniczna cieszyła się coraz większą popularnością o czym świadczy ilość przebadanych pacjentów na świecie w 2021 roku wynosząca 152 455, o 19 023 więcej niż w roku poprzednim. Na kluczowym dla nas rynku Stanów Zjednoczonych kontynuowaliśmy strategię rozwoju, zakładającą transformację z modelu działania bez umów z ubezpieczycielami (ang. out-of-network) do modelu, polegającego na zawieraniu długoterminowych umów na świadczenie usług bezpośrednio z kluczowymi ubezpieczycielami prywatnymi (ang. in-network) osiągając 91% pokrycia populacji USA w modelu „in-network”, co pod względem dostępu do ubezpieczonych wreszcie pozycjonuje spółkę Medi-Lynx na równi z konkurentami rynkowymi. W obliczu pandemii, realizacja naszej strategii dot.: in-network zajęła więcej czasu niż zakładaliśmy

Kolejnym działaniem wpisującym się w strategię rozwoju było nawiązanie współpracy i integracja z rozwiązaniem firmy Redox w Stanach Zjednoczonych, dzięki czemu uzyskaliśmy gotowość do szybkich integracji systemu PocketECG z informatycznymi systemami kartotek pacjentów (ang. EHR – Electronic Health Records), co zwiększa naszą konkurencyjność, umożliwia lepszy dostęp do rynku oraz wzmacnia nasze istniejące relację z obecnymi klientami i przywiązuje ich do naszej technologii. Ponadto, w Medi-Lynx wdrożyliśmy szereg usprawnień procesowych i systemowych umożliwiających efektywną wymianę informacji medycznych oraz usprawnienia w obszarze rozliczeń z placówkami medycznymi i ubezpieczycielami. Powyższe już znajduje odzwierciedlenie w bardziej korzystnym marżowo miksie świadczonych usług oraz pozwoliło istotnie ograniczyć koszty działalności, w tym zatrudnienie na terenie USA.

Osiągając wymienione kamienie milowe, skupiliśmy się na działaniach w obszarze komercjalizacji, nakierowanych na zwiększenie naszego udziału i osiągnięcia wzrostu w miksie oferowanych badań telemetrycznych to jest Mobile Cardiac Telemetry (MCT), które są dla nas najbardziej dochodowe. Nasza technologia jest wysoce konkurencyjna w tym konkretnym badaniu i bardzo wysoko oceniana przez środowiska medyczne pod kątem jej wartości klinicznej, czego potwierdzeniem jest podpisanie kontraktu na badanie kliniczne MediLynx z amerykańską Siecią Badań Kardiochirurgicznych (CTSN), finansowaną przez instytucje rządowe Narodowy Instytut Serca, Płuc i Krwi (NHLBI) oraz Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH). W ramach projektu, Medi-Lynx stał się dostawcą rozwiązań do zdalnej diagnostyki w prowadzonym przez renomowane ośrodki badawcze badaniu klinicznym na terenie Stanów Zjednoczonych i wkrótce w Kanadzie. Zarząd podjął dodatkowe działania operacyjne nacelowane na optymalizację struktury badań realizowanych na rynku amerykańskim poprzez zarządzanie bazą klientów, ograniczając współpracę z placówkami dostarczającymi niski średni przychód z badania na rzecz intensyfikowania współpracy i pozyskiwanie nowych placówek medycznych za pośrednictwem których oferowane są usługi medyczne o wyższym średnim przychodzie z badania. I tak w zeszłym roku udało się osiągnąć ok 27,3 tysięcy wniosków MCT i 25% wzrost rok do roku w naszym flagowym badaniu na terenie Stanów Zjednoczonych.

Ponadto z początkiem roku 2022 zakończyliśmy współpracę z Peterem Pellerito poprzez odwołanie go z funkcji Członka Zarządu Spółki oraz rozwiązanie jego umowy o współpracę ze spółką zależną Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC. Spłaszczając struktury zarządcze, w miejsce Prezesa powołaliśmy Komitet Zarządzający, którego główną misją jest realizacja osiągalnych i przewidywalnych celów biznesowych i przyśpieszenie dynamiki wzrostu sprzedaży w USA. Pozytywne rezultaty tej decyzji i zmiany widzimy już po pierwszym kwartale 2022 roku.

Wartym uwagi jest nasz ciągły wzrost wysoko marżowego biznesu poza Stanami Zjednoczonymi. W 2021 naszą technologią przebadano, 85 044 pacjentów (71 261 w 2020 r.), ulokowaliśmy na rynkach dodatkowych 1131 nowych urządzeń osiągając na koniec roku 3927 aktywnych urządzeń (21% więcej niż w 2020 r.), za które pobieramy miesięczne opłaty. Podpisaliśmy nowe umowy o współpracy z partnerami z istotnych krajów w tym Hiszpanii, Szwajcarii, Indonezji, Filipin i Węgier zwiększając naszą obecność do 19 rynków zagranicznych i w rezultacie zwiększając przychody poza Stanami Zjednoczonymi o 19% w stosunku do roku 2020 osiągając wynik 13,2 mln zł. Prowadzimy nieustające działania mające na celu wzrost biznesu poza USA i zwiększeniu dywersyfikacji wpływów z naszej aktywności biznesowej.

Jako Spółka technologiczna, kontynuowaliśmy liczne ambitne projekty w obszarze R&D. Skoncentrowaliśmy się na projektach priorytetowych biorąc pod uwagę oczekiwania rynku i kompleksowość naszej oferty. W 2021 roku dokonaliśmy wymiany około 9000 urządzeń PocketECG, trzeciej generacji na urządzenia 4G, czwartej generacji. Urządzeniami 4-tej generacji będziemy zastępować docelowo wszystkie urządzenia PocketECG III na świecie. Prowadziliśmy prace nad najnowszą technologią: Qpatch Extended Holter, która ma na celu uzupełnić nasze portfolio produktowe o nowe urządzenie typu patch umożliwiające jednokanałowy monitoring EKG offline, nakierowane na łatwość użycia przy jednoczesnym dostarczaniu dobrych danych ilościowych na przestrzeni 7-14 dni. Patch będzie urządzeniem komplementarnym do obecnie sprzedawanego PocketECG i będzie dostarczał rozwiązania, na które istnieje refundacja na rynku amerykańskim. Dodanie go do portfela pozwoli na świadczenia kompletnego zestawu usług diagnostycznych, co zdecydowanie daje przestrzeń do znaczącego wzrostu sprzedaży usług i przychodów. W tym roku, w Maju, będziemy ubiegali się o dopuszczenie tego produktu na rynek Stanów Zjednoczonych i certyfikację FDA. W 2021 roku pracowaliśmy także na bardzo istotnych dwóch dodatkowych projektach w obszarze IT. Są nimi nowa platforma w chmurze NEXTGEN mająca na celu zastąpić nasze oprogramowanie do analizy danych EKG dotychczas instalowane na stacjach roboczych, oraz rozwój projektu DeepRhythmAI (DRAI) czyli dodatkowe bazujące na chmurze oprogramowanie do automatycznej analizy danych EKG, którego główną składową jest zautomatyzowany, autorski algorytm wykorzystujący głębokie sieci neuronowe, który mierzy i analizuje dane EKG, aby zapewnić wykwalifikowanemu personelowi medycznemu informacje pomocnicze do przeglądu danych EKG pomocne w diagnozowaniu zaburzeń rytmu serca. Tym samym wpisujemy się w rosnący globalny trend, gdzie wykorzystywana jest sztuczna inteligencja w sektorze służby zdrowia. Obie technologie będą rejestrowane w FDA jeszcze w tym roku.

Od 2021 roku Spółka i Grupa intensywnie pracowała nad zapewnieniem finansowania dla rozwoju Grupy oraz jego wzmocnienia poprzez realizację przeglądu opcji strategicznych (por. RB nr 31/2021, 35/2021 i 6/2022), procesy te nie zakończyły się do dnia publikacji raportu okresowego, a status dokonanych prac oraz niepewności z nimi związane są opisane w sprawozdaniu finansowym.

Rok 2022 będzie dla nas rokiem przełomowym. Spodziewamy się powrotu do normalności razem z żegnaniem pandemii i otwieraniem się rynków co umożliwi nam intensyfikować działania sprzedażowe. Ponadto, w Stanach Zjednoczonych obserwujemy poprawę miksu świadczonych usług w stosunku do minionego roku, co znajdzie pozytywne odzwierciedlenie w osiąganych marżach. Osiągamy także poprawę w planowaniu i przewidywalności naszych prognoz sprzedażowych budując zaufanie do naszej Grupy wewnątrz i na zewnątrz. Ciężko pracowaliśmy nad nowymi technologiami i wobec tego oczekujemy ich debiutu najpierw w USA, a następnie na innych rynkach zagranicznych. Jesteśmy przekonani, że w roku 2022 zobaczymy pozytywne efekty wszystkich powyższych zmian i wysiłków, co będzie wstępem do dalszego dynamicznego rozwoju Medicalgorithmics.

Dziękujemy całemu zespołowi Medicalgorithmics w Polsce i za granicą oraz Medi-Lynx za zaangażowanie i ciężką pracę w wymagających warunkach oraz Akcjonariuszom i Inwestorom za okazane zaufanie i wsparcie w procesie transformacji biznesowej.

Z poważaniem

Maciej Gamrot

Członek Zarządu ds. finansowych

Jarosław Jerzakowski

Członek Zarządu

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+