Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Wyniki finansowe Grupy Selena w 2021 r. oraz list do akcjonariuszy

Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE 2021 2020 dynamika
w tys. zł.      
Przychody z umów z klientami 1 728 350 1 384 735 25%
Zysk z działalności operacyjnej 92 712 127 176 -27%
Zysk brutto 88 424 96 453 -8%
Zysk netto 102 697 74 108 39%
Zysk netto przypadający udziałom kontrolującym 102 670 73 996 39%
Całkowite dochody 99 094 62 388 59%
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 98 967 62 237 59%
       
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -30 158 112 293  
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -35 821 -72 854  
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 49 412 -70 395  
       
Liczba akcji 22 834 000 22 834 000  
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/szt. / euro/szt.) 4,50 3,24 39%
       
Suma aktywów 1 108 755 936 762 18%
Zobowiązania długoterminowe 80 345 49 425 63%
Zobowiązania krótkoterminowe 426 465 355 400 20%
Kapitał własny 601 945 531 937 13%
Kapitał podstawowy 1 142 1 142  

 

Szanowni Akcjonariusze,

W minionym roku stawiliśmy czoła wielu wyzwaniom. Z tym większą satysfakcją pragniemy przekazać Państwu sprawozdanie z działalności Grupy SEL (SELENAFM) w 2021 roku, potwierdzające stabilną, silną pozycję Grupy na wszystkich kluczowych rynkach.

Choć pandemia COVID-19 w ubiegłym roku nadal wpływała na naszą działalność, to wiedzieliśmy już, jak postępować w jej obliczu i mieliśmy wdrożone odpowiednie procedury. Natomiast dużym zaskoczeniem była tak znaczna zmiana cen surowców i łamanie się łańcuchów dostaw w skali globalnej. Z taką sytuacją nie mieliśmy do czynienia w ostatnich 40 latach. Ponieważ zbiegła się ona w czasie z pandemią, wywołało to wielkie perturbacje, nie tylko w naszym obszarze działań; np. PMDI (główny surowiec do produkcji pian) zdrożał dwukrotnie r/r, a silikon o ponad połowę.

W związku z tym kluczowe stało się przełożenie wzrostu cen surowców na rynek, co nie jest proste, zwłaszcza w kontekście długoterminowych kontraktów, i zawsze powoduje zaburzenia w popycie. Był to kluczowy element dopasowania naszych działań do zmieniającej się sytuacji. Wiele firm które są naszymi dostawcami ogłaszało w ciągu roku force majeur, co także było niespotykane przez dziesięciolecia.

Był to więc rok pełen zawirowań, w którym musieliśmy elastycznie dopasowywać nasze działania do bieżących sytuacji, co wymagało szybkich i dużych zmian. Spowodowała to również konieczność zwiększenia kapitału pracującego ze względu na wyższe ceny surowców i opakowań. Musieliśmy zainwestować duże środki w kapitał obrotowy. Mamy nadzieję, że w przyszłości wróci on do długoterminowych poziomów sprzed pandemii i okresu gwałtownych zmian cen. Wszystkie te elementy miały bardzo duży wpływ na wyniki 2021 r.

Wyniki finansowe – ogólna kondycja

Dobrze poradziliśmy sobie z tymi wyzwaniami, a uzyskane wyniki dały nam dobre wejście w 2022 rok, co pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość.

W 2021 roku strategia Grupy Selena była elastyczna i koncentrowała się m.in. na przeniesieniu cen na rynek. W tym okresie Grupa zanotowała rekordowy zysk netto na poziomie 102,7 mln zł, co stanowi najlepszy wynik w historii naszej działalności i wzrost o 38,6% r/r. Spowodowało to również wzrost zysku netto na 1 akcję od poziomu 3,24 zł / szt. do 4,50 zł / szt. Po raz kolejny udowodniliśmy, że elastyczna strategia działania na poszczególnych rynkach jest doskonałym rozwiązaniem dla prowadzenia biznesu w niestabilnych czasach.

Chwiejna sytuacja surowcowa oraz zaburzenia w łańcuchach dostaw spowodowały konieczność zwiększenia kapitału pracującego w stosunku do poprzedniego roku, co miało bezpośredni wpływ na generowane przepływy pieniężne działalności operacyjnej: w 2020 roku wyniosły 112,3 mln zł, zaś w 2021 roku – minus 30,2 mln zł. Spółka umocniła pozycję rynkową oraz wypracowała dobre wyniki finansowe, notując przychody ze sprzedaży o jedną czwartą wyższe względem 2020 r.

Musimy pamiętać, że jednocześnie nadal konieczne było mierzenie się z czasowymi ograniczeniami działalności naszych kontrahentów, co miało związek z występującymi lokalnie, z różnym natężeniem, kolejnymi falami pandemii.

Działając elastycznie i dostosowując strategię do poszczególnych rynków, Grupa Selena na bieżąco podejmowała decyzje o aktualizacji cen. Znaczący wzrost kosztów znalazł jednak odzwierciedlenie w lekkim spadku rentowności brutto na sprzedaży.

Możliwości stabilizacji sytuacji jako Grupa Selena upatrujemy również w rozwijaniu nowych obszarów działalności. Rosnące ceny surowców chcemy równoważyć m.in. poprzez badania nad nowymi recepturami oraz wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów.

Ze względu na duża presję rynkową w 2021 spółka koncentrowała się również na ścisłej kontroli kosztów. Z drugiej strony, ich wzrost jest związany z budowaniem przyszłości naszej Grupy – inwestowaliśmy w marketing, sprzedaż i kompetencje naszych pracowników, co będzie budowało długoterminową wartość Seleny.

Sytuacja na rynkach zagranicznych

Już od końca 2020 roku mamy do czynienia z pogłębiającymi się problemami związanymi z dostępnością surowców chemicznych oraz niespotykanymi do tej pory wzrostami cen. W 2021 roku problemy zaopatrzenia surowcowego dotyczyły praktycznie wszystkich kategorii wyrobów Seleny. Przyczyny leżały po stronie podaży surowców, na co wpływ miały m.in. sztorm Uri w USA, rozwój pandemii i restrykcje na świecie, zakłócone oraz zerwane globalne łańcuchy dostaw, pogłębiające się problemy w transporcie międzykontynentalnym, a także wielokrotny wzrost cen frachtów.

Dla ustabilizowania sytuacji, zdecydowaliśmy o rozbudowaniu i zróżnicowaniu łańcuchów dostaw oraz zwiększeniu kapitału obrotowego. Nie byliśmy w stanie w stu procentach skompensować podwyżek w końcowych cenach. Mimo niestabilnej sytuacji umocniliśmy pozycję rynkową oraz zanotowaliśmy wysokie zyski ze sprzedaży na wszystkich istotnych rynkach, na których obecne są produkty Grupy Selena.

Rynek kapitałowy

Dobre wyniki finansowe pozwalają na aktywną działalność na rynku kapitałowym. Nie mając innych okazji inwestycyjnych, w 2021 roku Grupa Selena zdecydowała się na skup akcji własnych o łącznym wolumenie 1,2 mln o wartości transakcyjnej przekraczającej 28,7 mln zł. Uznaliśmy ten skup za dobrą inwestycję, oceniając, że wartość naszych akcji pozostaje niedoszacowana.

Zamierzamy także kontynuować plany w obszarze przejęć i akwizycji, które nie zostały zrealizowane ze względu na brak dostępności projektów spełniających stawiane przez nas wymagania. Nasz budżet inwestycyjny pozostaje stabilny, dysponujemy rezerwą na inwestycje kapitałowe na poziomie 100 mln euro.

Zrównoważony rozwój

Grupa Selena bardzo mocno stawia na zrównoważone budownictwo. W 2021 roku zostaliśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), działającego na rzecz zrównoważonego budownictwa. Znaczącym przejawem aktywnego członkostwa w organizacji było przyjęcie przez Krzysztofa Domareckiego, głównego akcjonariusza Grupy Selena, roli ambasadora kampanii #BuildingLife. To projekt World Green Building Council, wspierający realizację programu Europejski Zielony Ład. Jego celem jest opracowanie planu działania na rzecz dekarbonizacji środowiska budowlanego w całym cyklu życia budynków.

To odzwierciedlenie priorytetów i wartości Grupy Selena. Dlatego też zdecydowaliśmy o powołaniu departament ds. zrównoważonego rozwoju, którego zadaniem jest dostarczanie produktów dla budownictwa neutralnego klimatycznie, przy jednoczesnym stosowaniu najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju korporacyjnego. Rozwijamy produkty przyjazne dla środowiska i podnoszące efektywność energetyczną budynków.

To dla nas strategiczny obszar, w który będziemy inwestować w najbliższych latach. Naszym sztandarowym produktem z tego obszaru jest System Tytan WINS – innowacyjny standard uszczelnienia i izolacji połączeń ościeży z ościeżnicami. Zawiera wytyczne do projektowania i wykonania tych połączeń, zgodnie z najostrzejszymi wymaganiami dotyczącymi budynków wysoko energooszczędnych. W minionym roku Tytan WINS otrzymał prestiżową nagrodę TOP BUILDER 2021 w kategorii Nowość i Innowacja Roku. System został nagrodzony także jako Innowacyjne Rozwiązanie Branży Stolarki 2021. To nagrody, które wyróżniają najlepsze rozwiązania, wyznaczające nowe trendy rynkowe.

Pozycja Grupy

Przy udziale PLGBC zorganizowaliśmy debatę dotyczącą wsparcia mapy drogowej dekarbonizacji przez innowacje budownictwie pt. „Jak osiągnąć dekarbonizację budownictwa do 2050 roku?”. Nasi reprezentanci brali udział w sesji otwierającej i panelach Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz Forum G2. Nasze działania i silna pozycja rynkowa zostały docenione. Grupa Selena, jako jedna z trzech firm w tym roku, otrzymała nominację do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii „Międzynarodowy sukces”.

Jesteśmy ważnym partnerem i zabieramy głos podczas międzynarodowych wydarzeń dotyczących rozwoju polskich firm za granicą. Przedstawiciele Grupy uczestniczyli w spotkaniu wicepremiera Jarosława Gowina z polskimi firmami we Włoszech w Ambasadzie RP w Rzymie nt. wyzwań dla polskich inwestorów. Osobiście byłem gościem Forum Gospodarczego Polska – Kazachstan w sesji „Jak osiągnąć sukces w Kazachstanie? Nowe możliwości współpracy”. Przedstawiciele Grupy wzięli również udział w prezentacji usług inwestorskich Madryckiej Konfederacji Biznesu CEIM, dotyczącej wsparcia dla polskich firm w stolicy Hiszpanii.

Aktywność i dorobek Grupy doceniało wielokrotnie środowisko branżowe, przyznając istotne wyróżnienia. W prestiżowym rankingu Czempionów Narodowych Polityki Insight Grupa Selena została zwycięzcą kategorii specjalnej Zieloni Czempioni. Kapituła Nagród Gospodarczych Polskiego Radia 2021 przyznała Selenie II miejsce w kategorii „Firma skuteczna w czasach Covid-19”, opisując naszą spółkę jako „przykład polskiej firmy, która ruszyła z ekspansją zagraniczną 20 lat temu i dzięki swojemu »międzynarodowemu charakterowi« przeszła suchą stopą przez pandemię”.

Podsumowanie i spojrzenie w przyszłość

Miniony rok w Grupie Selena został bardzo dobrze wykorzystany dla zbudowania podwalin pod dalszy rozwój i planowane rozszerzenie działalności. Istotne zasoby przeznaczyliśmy na inwestycję w kapitał ludzki. Znalazło to odzwierciedlenie w strukturze zarządu, do którego po raz pierwszy w historii dołączył ekspert ds. HR. Ma to związek z realizacją celów strategicznych firmy poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej w zasobach ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania talentów, podnoszenia zaangażowania oraz rozwoju pracowników. Wzmacniamy kadrowo organizację na wszystkich szczeblach, ponieważ wiemy, że siłą napędową rozwoju Grupy są nasi pracownicy.

Wypracowaliśmy solidne fundamenty do dalszego rozwoju oraz ekspansji. W działaniu wielokrotnie sprawdził się specjalnie powołany zespół – Response Team, który dostosowywał naszą elastyczną strategię działania do lokalnych okoliczności oraz opracował i wdrożył procedury mające na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem Covid-19 zarówno naszych pracowników, jak i kontrahentów.

Biorąc pod uwagę dużą niepewność dotyczącą wydarzeń międzynarodowych, trudno jest przewidzieć ich wpływ na dalszą działalność Grupy Selena. Jednak widzimy możliwości rozwoju i stabilizacji sytuacji zarówno poprzez intensyfikację naszej działalności w innych krajach, jak i przez rozwój nowych obszarów działalności. Podchodzimy z dużą ostrożnością do wszelkich długoterminowych prognoz i przewidywań, stawiamy na bieżące monitorowanie sytuacji. Rosnące ceny surowców chcemy równoważyć m.in. poprzez efekty badań nad nowymi recepturami oraz wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów. Nadal chcemy stawiać na rozwój budownictwa zrównoważonego, inwestujemy też w obszar OZE, czego potwierdzeniem jest powołanie nowych spółek, realizujących projekty dla biznesu: fotowoltaiczne, biogazowe, biometanowe czy wiatrowe.

Z poważaniem,

Jacek Michalak

Prezes Zarządu Grupy Selena

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+