Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe GPW za I kwartał 2022 r.

Udostępnij
 • Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) publikuje wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2022 r.
 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) jako spółka notowana wypełnia „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” („DPSN 2021”)

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW) publikuje informację o wstępnych szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych za I kwartał 2022 r.

Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2022 r. kształtują się następująco w stosunku do I kwartału 2021 r.:

 • Przychody ze sprzedaży: 110,2 mln zł, spadek o 1,2%;
 • Koszty działalności operacyjnej: 68,8 mln zł, wzrost o 4,6%;
 • Zysk z działalności operacyjnej: 41,0 mln zł, spadek o 9,2%;
 • EBITDA: 50,7 mln zł, spadek o 5,8%;
 • Zysk netto okresu: 38,0 mln zł, spadek o 2,2%.

Jednocześnie Spółka zastrzega, że podane wartości są szacunkowe i mogą jeszcze ulec zmianie. Ostateczne wartości wyników finansowych zostaną przekazane przez Spółkę w raporcie okresowym za I kwartał 2022 r., który zostanie opublikowany w dniu 30 maja 2022 r.

Na poziom przychodów wpływ miała zmiana wolumenu obrotu na rynkach w I kw. 2022 r. w stosunku do I kw. 2021 r.:

 • wzrost wartości obrotów sesyjnych na Głównym Rynku o 5,0%;
 • wzrost łącznego wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi 26,9%;
 • spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 11,9%;
 • wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem o 16,0%;
 • spadek wolumenu obrotu prawami majątkowymi OZE o 21,6% oraz spadek obrotu prawami  majątkowymi dla efektywności energetycznej o 27,2%.

Na poziom kosztów z działalności operacyjnej największy wpływ miały wzrosty kosztów amortyzacji, kosztów osobowych oraz usług obcych w I kw. 2022 r. w stosunku do I kw. 2021 r.

Zarząd Giełdy zdecydował o publikacji wstępnych szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych za I kwartał 2022 r., co wynika i jest zgodne z poniższymi zasadami zawartymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021” („DPSN 2021”), które Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wypełnia jako spółka notowana:

 • Zasada 1.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” („DPSN 2021”):
  „Spółka umożliwia zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi zawartymi w raporcie okresowym w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a jeżeli z uzasadnionych powodów nie jest to możliwe, jak najszybciej publikuje co najmniej wstępne szacunkowe wyniki finansowe”;
 • Zasada 1.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” („DPSN 2021”):
 • „Spółka prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, rzetelnie informując o sprawach jej dotyczących. W tym celu spółka wykorzystuje różnorodne narzędzia i formy porozumiewania się, w tym przede wszystkim korporacyjną stronę internetową, na której zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestorów”, których stosowanie Spółka zadeklarowała w raporcie bieżącym EBI nr 1/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. „Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+