Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Wyniki finansowe 11 bit studios w pierwszym kwartale 2022 r. oraz pismo zarządu

Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2022 I kwartał 2021 dynamika
w tys. zł.      
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 745 14 837 20%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 749 3 442 9%
Zysk (strata) brutto 5 352 4 288 25%
Zysk (strata) netto 3 773 3 559 6%
       
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 415 7 771 60%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 536 -11 180  
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -295 -306  
Przepływy pieniężne netto, razem 23 656 -3 715  
       
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 226 627 219 513 3%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 582 22 175 11%
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 423 8 951 16%
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 159 13 225 7%
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 202 045 197 337 2%
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 237 237  
       
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 367 868 2 366 921  
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,61 1,54 5%
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,58 1,47 7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 85,33 83,37 2%
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 84,86 82,59 3%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0  

 

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy

Zapraszamy Was do zapoznania się z Raportem kwartalnym 11B (11BIT) za I kwartał 2022 roku. W pierwszych trzech miesiącach 11 bit studios S.A. wypracowało ponad 17,75 mln PLN przychodów ze sprzedaży. Wynik EBITDA sięgnął 5,32 mln PLN, zysk operacyjny wyniósł 3,75 mln PLN a zysk netto ponad 3,77 mln PLN. Warto zauważyć, że na wynik netto wpływ miała niegotówkowa rezerwa (0,83 mln PLN) utworzona w związku z funkcjonującym w Spółce Programem Motywacyjnym na lata 2021-2025 oraz darowizna (3,68 mln PLN), która trafiła na konto Ukraińskiego Czerwonego Krzyża.

Za solidne, lepsze od zakładanych w budżecie, wyniki I kwartału 2022 roku odpowiadała, podobnie jak we wcześniejszych okresach, bardzo dobra monetyzacja całego portfolio gier własnych Spółki. Na szczególne wyróżnienie zasługuje doskonała sprzedaż „This War of Mine” na przełomie lutego i marca gdy, w reakcji na napaść Rosji na Ukrainę, Zarząd 11 bit studios S.A. zdecydował, że całość przychodów ze sprzedaży kultowej, antywojennej gry Spółki w tym okresie zostanie przekazana na rzecz wspomnianego powyżej Ukraińskiego Czerwonego Krzyża. Akcja spotkała się z bardzo pozytywną reakcją środowiska graczy i mediów, nie tylko branżowych, na całym świecie.

Pozytywny wpływ na przychody Spółki w I kwartale 2022 roku miały też tytuły z wydawnictwa, na czele z „Moonlighterem” i „Children of Morta”. Sprzedaż drugiego z tytułów zauważalnie wsparło udostępnienie graczom trybu kooperacji (co-op) przez Internet co miało miejsce 14 lutego 2022 roku. W skali całego I kwartału bieżącego roku przychody ze sprzedaży gier zewnętrznych odpowiadały za 24 proc. łącznych przychodów Spółki.

Kondycja finansowa Spółki, mierzona wielkością posiadanych zasobów pieniężnych, uległa kolejny kwartał z rzędu poprawie, mimo rosnących wydatków na nowe gry, presji na wynagrodzenia i wzrostu kosztów bieżącej działalności, co było oczywiście pochodną rosnącej inflacji. Na dzień 31 marca 2022 roku łączna wartość aktywów finansowych 11 bit studios S.A. (gotówki na rachunkach bankowych plus bezpiecznych instrumentów finansowych), wynosiła przeszło 107,8 mln PLN, czyli była większa niż na koniec 2021 roku.

Konsekwentnie realizujemy wcześniejsze zapowiedzi. W ostatnim dniu lutego poinformowaliśmy o nabyciu 40 proc. udziałów w spółce Fool’s Theory Sp. z o.o, czyli producencie gry „Vitriol” (nazwa robocza) – jednego z tytułów z wydawnictwa. W kwietniu z kolei poinformowaliśmy o podpisaniu umowy na wydanie gry „South of the Circle” , której producentem jest brytyjskie studio State of Play. Mocno wierzymy, że już niedługo będziemy mogli pochwalić się kolejnymi przedsięwzięciami tego typu.

Jeszcze raz dziękujemy za zaufanie, którym obdarzają Państwo naszą Spółkę i zapraszamy do lektury Raportu.

Równocześnie chcemy już teraz zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w naszej dorocznej Konferencji Inwestorskiej, która według obecnych planów, odbędzie się we wtorek 21 czerwca. O szczegółach będziemy informować.

Przemysław Marszał Prezes Zarządu

Michał Drozdowski Członek Zarządu

Grzegorz Miechowski Członek Zarządu

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+