Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Wyniki finansowe Grupy Wielton w pierwszym kwartale 2022 r. oraz list zarządu

Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2022 I kwartał 2021 dynamika
w tys. zł.      
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE      
Rachunek zysków i strat      
Przychody ze sprzedaży 814 211 633 018 29%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 423 28 027 -34%
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 12 742 25 957 -51%
Zysk (strata) netto 9 737 19 172 -49%
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 8 973 18 752 -52%
Zysk (strata) na akcje (PLN; EUR) 0,15 0,31 -52%
Rozwodniony zysk (strata) na akcje (PLN; EUR) 0,15 0,31 -52%
       
Rachunek przepływów pieniężnych      
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -99 713 71 602  
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -30 424 -25 455  
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 46 368 -4 015  
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -83 769 42 132  
       
Bilans 44 651 44 561  
Aktywa 2 094 449 1 857 513 13%
Zobowiązania długoterminowe 512 789 459 984 11%
Zobowiązania krótkoterminowe 1 117 581 931 580 20%
Kapitał własny 464 079 465 949  
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 431 736 440 307 -2%
       
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE      
Rachunek zysków i strat      
Przychody ze sprzedaży 462 039 329 023 40%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 608 16 577 36%
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 24 708 15 839 56%
Zysk (strata) netto 20 369 12 303 66%
Liczba akcji w szt. 60 375 000 60 375 000  
Zysk na akcje (PLN; EUR) 0,34 0,20 70%
Rozwodniony zysk na akcje (PLN; EUR) 0,34 0,20 70%
       
Rachunek przepływów pieniężnych      
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -35 048 39 450  
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -21 922 -18 897  
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 29 424 -1 240  
Przepływy pieniężne netto razem -27 546 19 313  
       
Bilans      
Aktywa 1 445 799 1 270 094 14%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 053 229 897 196 17%

 

Szanowni Akcjonariusze,

początek 2022 r. przyniósł nowe zawirowania geopolityczne i gospodarcze, z którymi musi zmierzyć się wiele branż próbujących w dalszym ciągu powrócić do normalności po pandemii COVID – 19. Wśród nich jest również sektor motoryzacyjny, którego czołowym graczem nie tylko w Europie, ale i na świecie jest Grupa Wielton. Długofalowe skutki inwazji Rosji na Ukrainę będą zależały od skali i czasu trwania konfliktu. Jednak już dzisiaj firmy zmagają się z szybko rosnącymi cenami energii i paliw, które wraz z rekordowo wysokimi cenami surowców i komponentów oraz presją płacową, wywołaną inflacją, wymagają dodatkowego wysiłku i strategii dopasowanych do zmieniającej się koniunktury. Grupa Wielton nie jest wyjątkiem. Jako lider branży z długoletnim doświadczeniem i nowoczesnym zapleczem produkcyjnym mamy możliwości, aby skutecznie odpowiadać na stojące przed nami wyzwania, a w efekcie utrzymać pozytywny trend rozwoju, który w ostatnich latach stał się naszą wizytówką.

\Wyniki finansowe Grupy zarówno za rok ubiegły, jak i za pierwszy kwartał 2022 r. pokazały, że jesteśmy w stanie z powodzeniem wykorzystać ożywienie popytu, rosnąc szybciej niż większość rynków, na których działamy. Pierwsze trzy miesiące bieżącego roku przyniosły znaczny wzrost udziałów rynkowych naszych spółek w Wielkiej Brytanii, regionie CEE oraz w Polsce, gdzie po raz pierwszy w historii Wielton awansował na pozycję wicelidera branży.

Większa liczba sprzedanych produktów, wprowadzane z powodzeniem podwyżki ich cen oraz pozytywny dla naszego biznesu wpływ kursów walut przełożyły się na wzrost kwartalnych przychodów Grupy Wielton o 29 proc. do poziomu 814,2 mln zł. Zysk EBITDA wyniósł 36,5 mln wobec 43,8 mln zł w 2021 r. oraz 17,7 mln zł w pierwszych trzech miesiącach 2020 r. Utrzymujące się od wielu miesięcy wysokie koszty wywołują bezprecedensową presję na marże. Przy tak niesprzyjającym otoczeniu rynkowym Grupa Wielton wypracowała marżę EBITDA na poziomie 4,5 proc., czyli niższym niż po pierwszym kwartale 2021 (6,9 proc.), ale lepszym od wyniku z pierwszego kwartału 2020 r., czyli okresu, gdy rynek nie odczuwał jeszcze w pełni skutków pandemii.

Obserwując coraz trudniejsze otoczenie rynkowe, za priorytet uważamy utrzymanie wysokiej płynności i bezpiecznego wskaźnika dług netto do EBITDA. W pierwszym kwartale br. był on na bezpiecznym poziomie 3,46. Był to poziom wyższy niż w poprzednich okresach, co podyktowane było zwiększeniem skali działalności i przeciwdziałaniem wpływowi turbulencji na rynku komponentów na działalność Grupy. Sukcesywnie zwiększamy również efektywność naszej produkcji. W naszych zakładach produkcyjnych w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz Włoszech osiągnęła ona poziom ok. 90 proc.

W raportowanym okresie od 24 lutego 2022 r. nie realizowaliśmy dostaw na rynek rosyjski, gdzie od momentu rozpoczęcia inwazji na Ukrainę prowadziliśmy jedynie sprzedaż zmagazynowanych tam produktów. W pierwszym kwartale nie prowadziliśmy również działalności w Ukrainie objętej działaniami wojennymi. Pod koniec kwietnia wznowiliśmy jednak, na razie w ograniczonym zakresie, sprzedaż na tym rynku.

W efekcie oceniając prawdopodobieństwo trwałej utraty wartości aktywów wschodnich jako niskie nie znaleźliśmy przesłanek do utworzenia odpisów aktualizujących ich wartość w raporcie za pierwszy kwartał. Nie przesądzamy jeszcze czy taka konieczność nie zajdzie w przyszłości, gdyż konflikt się jeszcze nie zakończył.

Jedną z kluczowym wartości, na których Wielton opiera swoją aktywność, jest inicjatywa. Dlatego bardzo szybko podjęliśmy działania mające zniwelować utratę sprzedaży na rynkach rosyjskim i ukraińskim, m.in. intensyfikując działania sprzedażowe w pozostałych krajach europejskich, a także w Afryce. Przewagę daje nam znacząca skala naszego biznesu oraz silne, lokalne marki tworzące Grupę Wielton. Posiadamy pięć centrów produkcyjnych w Europie, a także nowoczesne zaplecze badawczorozwojowe zlokalizowane w Polsce, Niemczech i Francji. Dalszą dywersyfikację geograficzną i sprzedażową planujemy rozwijać m.in. poprzez współpracę z silnymi partnerami, w tym firmami wynajmującymi naczepy. Obecnie koncentrujemy się na integracji przejętej pod koniec minionego roku hiszpańskiej spółki Guillén.

Bez wątpienia jednak przed nami trudny czas przebudowy całego rynku europejskiego i światowego związanej z konsekwencjami wojny w Ukrainie. W naszej branży obserwujemy już sygnały schłodzenia popytu i odkładania decyzji zakupowych przez klientów z powodu wysokich cen związanych z rosnącymi kosztami komponentów, surowców, energii czy logistyki. Niedobór kierowców, wynikający z odpływu ukraińskich pracowników (szczególnie w Polsce), przekłada się na opóźnienia w odbiorach produktów. W takich czasach istotne jest baczne obserwowanie otoczenia oraz odpowiednia i szybka reakcja na pojawiające się wyzwania.

Działamy na rynku od ponad 26 lat i przez ten czas mieliśmy do czynienia z wieloma rynkowymi kryzysami, z którymi musieliśmy się zmierzyć. Dzięki temu nasza Grupa stawała się coraz silniejsza i bardziej odporna. Koncentrujemy się na tym by i tym razem Grupa Wielton nie tylko przeszła zawirowania rynkowe bezpiecznie, ale by wyszła z nich jako organizacja jeszcze bardziej efektywna. Dlatego dziś naszym priorytetem są działania związane z poprawą efektywności operacyjnej i kosztowej oraz dalszą optymalizacją procesów produkcyjnych i sprzedażowych.

Wierzę, że powyższe działania, nasza stabilna sytuacja finansowa oraz silna dywersyfikacja produktowa i geograficzna pozwolą Grupie Wielton skutecznie zmierzyć się ze stojącymi przed branżą wyzwaniami i utrzymać silną pozycję rynkową, popartą solidnymi wynikami w kolejnych okresach.

Zapraszam do lektury raportu.

Z poważaniem

Paweł Szataniak Prezes Zarządu

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+