Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Krzysztof Kaczmarczyk, Mabion: Zaczynamy z sukcesem komercjalizować efekty swojej pracy

Udostępnij
 • 1Q 2022 to kolejny kwartał istotnych przychodów, rosnącej rentowności i solidnych dodatnich wyników na wszystkich poziomach, dzięki kontraktowej produkcji antygenu szczepionkowego dla Novavax.
 • W 1Q 2022 Mabion wypracował:
  • 38,6 mln PLN przychodów
  • 8,0 mln PLN EBITDA
  • 7,1 mln PLN EBIT
  • 7,4 mln PLN zysku netto
 • Kolejne kwartały, wraz z realizowanym wzrostem skali wytwarzania, powinny skutkować kontynuacją trendu wzrostowego wyników – dalszym wzrostem przychodów i rentowności.
 • MAB (MABION) podejmuje aktywny dialog z nowymi potencjalnymi partnerami biznesowymi w obszarze CDMO i rozwoju leków w celu zawarcia kolejnych kontraktów.
 • Mabion opracowuje optymalny harmonogram dla działań związanych z wprowadzeniem na rynek leku MabionCD20, podtrzymując priorytet dla działalności w obszarze CDMO.
 • Proces pozyskania inwestora strategicznego jest konsekwentnie realizowany. Spółka prowadzi dialog z wybranymi inwestorami.
* Skorygowane przychody (1) w 2Q 2021 z tytułu rozliczanych w czasie przychodów z tytułu realizacji usługi dla Celon Pharma w kwocie 1,6 mln PLN po decyzji o zamknięciu projektu na podstawie porozumienia, (2) w 4Q 2021 z tytułu otrzymanych zaliczek na poczet praw do dystrybucji w łącznej kwocie 20,8 mln PLN w związku z zakończeniem umowy o współpracy z Mylan; skorygowane koszty (3) w 2Q 2021 z tytułu rozwiązanej rezerwy w kwocie 3,8 mln PLN w związku z wygaśnięciem obowiązku zwrotu kosztów na rzecz Mylan w rezultacie zawartego aneksu (4) w 4Q 2021 z tytułu rozwiązanej rezerwy w kwocie 1,8 mln PLN w wyniku podpisanej ugody

W pierwszym kwartale 2022 roku Spółka wygenerowała 38,6 mln PLN przychodów przy braku przychodów w pierwszym kwartale roku 2021, które jednocześnie są o 12% wyższe wobec skorygowanych o zdarzenie jednorazowe przychodów w 4Q 2021 r. Na poziomie EBITDA Spółka zanotowała dodatni wynik w wysokości 8,0 mln PLN w 1Q 2022 r. w porównaniu do straty w wysokości (11,9) mln PLN w 1Q 2021 r. EBITDA w 1Q 2022 r. zanotowała blisko 70% dynamikę wzrostu
wobec poziomu skorygowanej o zdarzenia jednorazowe EBITDA z 4Q 2021 r. Zysk netto za pierwszy kwartał tego roku wyniósł 7,4 mln PLN przy stracie netto (17,1) mln PLN poniesionej w 1Q 2021 r.

„Bardzo nas cieszą solidne i jakościowo bardzo dobre wyniki za pierwszy kwartał tego roku. Jest to kolejny kwartał z przychodami i zyskami wypracowanymi dzięki realizacji długoterminowej umowy z Novavax na produkcję antygenu do szczepionki na COVID-19 wraz z dodatkowymi zleceniami. Przychody w pierwszym kwartale rozliczane były zgodnie z przyjętą polityką i modelem rozliczeniowym zastosowanym w zaudytowanym sprawozdaniu finansowym za 2021 r. W pierwszym kwartale tego roku nie wystąpiły istotne zdarzenia jednorazowe, jak to miało miejsce w ostatnim kwartale ubiegłego roku. W zakresie działań operacyjnych skupialiśmy się w pierwszym kwartale nad wypracowaniem odpowiednich rozwiązań procesowych oraz nad kontrolą kosztów, co nadal pozostaje naszym priorytetem. Poziom inwestycji w majątek trwały jest zgodny z przyjętymi założeniami i zgodnie z zapowiedziami koncentruje się na doposażeniu i zwiększeniu mocy produkcyjnych w istniejącym zakładzie.” – mówi Grzegorz Grabowicz, Członek Zarządu ds. Finansowych Mabion S.A.

W 1Q 2022 r. łączne przepływy pieniężne netto wyniosły (30,6) mln PLN, z czego na poziomie operacyjnym (27,2) mln PLN, inwestycyjnym (2,4) mln PLN i finansowym (1,0) mln PLN. W 1Q 2022 r. środki pieniężne wydatkowane były głównie na zakupy surowców do produkcji kontraktowej oraz realizację planu doposażenia istniejącego zakładu i podwojenie jego mocy produkcyjnych w 2023 roku. Wydatki na zakupy środków trwałych oraz przedpłaty związane z zamówieniami na przyszłe dostawy maszyn i urządzeń w 1Q 2022 r. stanowiły łącznie około 13 mln PLN (blisko 10 mln PLN stanowiły przedpłaty na realizacje przyszłych dostaw) oraz ponoszono istotne wydatki na zakup materiałów i surowców produkcyjnych. Pozostałą część wydatków stanowiły nakłady na bieżące funkcjonowanie, spłatę zobowiązań oraz obsługę finansowania.

Spółka od początku współpracy do końca I kwartału 2022 roku otrzymała płatności z tytułu realizacji umowy z Novavax w wysokości 21,3 mln USD. Dodatkowo, po 31.03.2022 r. do dnia publikacji sprawozdania finansowego, Spółka otrzymała kolejne płatności z tytułu realizowanych umów w kwocie 6,8 mln USD, co istotnie pozytywnie wpływa na saldo gotówki w 2Q 2022 r. Ogółem od dnia rozpoczęcia współpracy do dnia publikacji sprawozdania finansowego (27.05.2022 roku) otrzymane płatności od Novavax wyniosły 28,1 mln USD.

„Kompetencje konsekwentnie budowane przez 15 lat doprowadziły Spółkę do momentu, kiedy zaczynamy z sukcesem komercjalizować efekty swojej pracy. Nowy rozdział w historii Mabionu rozpoczęty rok temu skutkował podpisaniem kluczowego dla Spółki kontraktu z naszym amerykańskim partnerem – Novavax. Ostatnie dwa kwartały to okres rozpoczęcia produkcji i generowania solidnych wyników finansowych, które wierzymy, że zadowalają naszych akcjonariuszy. Kolejne kwartały to okres wprowadzania Spółki na ścieżkę dalszego wzrostu wyników. W miarę większego zaawansowania prac dla Novavax i wzrostu skali produkcji będziemy pracować nad osiągnięciem jeszcze lepszych wyników finansowych. Jest to jeden z naszych priorytetów. Jesteśmy przekonani, że akcjonariusze spółki oczekują powtarzalnych i przewidywalnych wyników. Nie mamy również wątpliwości, że pozycja finansowa Mabionu wymaga dalszego wzmocnienia, aby móc ambitnie myśleć o dalszym rozwoju Spółki. Dlatego intensywnie zwiększyliśmy wysiłki na rzecz kontroli kosztów oraz racjonalizacji nakładów inwestycyjnych. Analogiczny tryb działania wdrożyliśmy w przypadku naszego portfolio produktowego. Wszystko po to, aby skumulować kapitał potrzebny do sfinansowania przyszłego wzrostu i zbudowania przewidywalności wyników finansowych.” - mówi Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.

Mabion zgodnie z harmonogramem i ustaleniami realizuje wszystkie działania związane z produkcją antygenu szczepionkowego oraz na bieżąco otrzymuje płatności od Novavax. W 4Q 2021 r. Spółka rozpoczęła regularne wytwarzanie antygenu i kontynuowała produkcję w kolejnych miesiącach 2022 r. Zakres produkcji i współpracy z Novavax będzie się systematycznie zwiększać w kolejnych kwartałach tego roku.

„To już kolejny kwartał, w którym współpraca z Novavax polega przede wszystkim na aktywnościach komercyjnych, w skali przemysłowej. Mamy za sobą coraz więcej wytworzonych serii antygenu szczepionkowego, proces mamy pod pełną kontrolą, zatem mogę powiedzieć, że Mabion dobrze odnajduje się w nowej roli i nowej gałęzi biznesu, jaką jest CDMO (ang. Contract Development and Manufacturing Organization). Systematycznie zwiększamy zatrudnienie - obecnie to już prawie 270 osób, czyli ponad 25% więcej niż rok temu o tej porze - jak też przygotowujemy się do zwiększenia mocy wytwórczych w zakresie wyposażenia zakładu w Konstantynowie Łódzkim. Ponadto nasze zespoły analityczne realizują coraz więcej analityki kontraktowej dla Novavax, polegającej na kontroli przebiegu procesu, kontroli jakości produktu oraz badania jego stabilności. Informowaliśmy rynek o tych dodatkowych obszarach usług, poszerzających zakres naszej współpracy z Novavax, które jednocześnie potwierdzają nasze kompetencje na arenie międzynarodowej.” – mówi dr Sławomir Jaros, Członek Zarządu Mabion S.A. ds. Naukowych i Operacyjnych.

W zakresie projektu MabionCD20, Spółka wykonała w ostatnim czasie szereg prac analitycznych, w tym badań stabilności oraz ustalone zostały warunki prowadzenia analiz dla panelu metod charakterystyki immunogenności na potrzeby badania klinicznego. Dodatkowo potwierdzona została certyfikacja GLP zakładu produkcyjnego Spółki, przez pomyślne zakończenie okresowej inspekcji.

„Równolegle z realizacją kontraktu z Novavax, pracujemy nad optymalnym harmonogramem działań związanych z wprowadzeniem na rynek naszego leku MabionCD20. Jesteśmy przekonani o wysokim potencjale rynkowym MabionCD20 w jego możliwych zastosowaniach, biorąc pod uwagę wartość i strukturę rynku, a także mamy silne przekonanie o dobrej jakości samego produktu, potwierdzone w szerokim panelu badań. Obecnie, tak jak wspominaliśmy w 4Q 2021 r., ograniczenia przede wszystkim natury technicznej uniemożliwiają nam równoległą realizację kontraktu z Novavax i produkcję MabionCD20. Podzielimy się z akcjonariuszami zaktualizowanym harmonogramem dla MabionCD20, gdy wypracujemy optymalny scenariusz jego wprowadzenia na rynek, w tym harmonogram przeprowadzenia badania pomostowego.” – dodaje Sławomir Jaros.

Mabion od ubiegłego roku realizuje dynamiczną transformację Spółki od startupu biotechnologicznego do zintegrowanej firmy biofarmaceutycznej, która rozpoczęła fazę komercjalizacji opracowanych technologii w obszarze CDMO.

„Transformacja ta jest wielowymiarowa i procesy obecnie realizowane w Spółce przebiegają w dynamicznym tempie. Prowadzimy szeroko zakrojony proces rekrutacyjny, wzmacniamy naszą aparaturę w obszarze wytwarzania, inwestując w nowoczesne rozwiązania, których dotychczas intensywnie nie eksploatowaliśmy, wdrażamy systemy motywacyjne dla pracowników oparte o wyniki finansowe Spółki oraz rozwijamy dział sprzedaży i poszukujemy przyszłych klientów w obszarze CDMO. Wszystkie te działania wykorzystują unikalny, przełomowy moment w historii Spółki, aby skutecznie dokonać transformacji Mabionu w kierunku dojrzałej, rentownej firmy biotechnologicznej z atrakcyjną platformą CDMO.” - mówi Adam Pietruszkiewicz, Członek Zarządu Mabion S.A. ds. Sprzedaży.

Według najnowszego raportu firmy Mordor Intelligence w 2021 r. wartość światowego rynku usług CDMO dla produktów biologicznych została oszacowana na 11,3 mld USD i oczekuje się, że do 2027 r. osiągnie 21,9 mld USD, odnotowując CAGR na poziomie prawie 12% w latach 2021-2027. Podpisując umowę z firmą Novavax w październiku 2021, Spółka stała się uczestnikiem tego dynamicznie rosnącego rynku. Mabion posiada zespół specjalistów oraz nowoczesny zakład, który doskonale odpowiada na potrzeby małych i średnich firm, będących potencjalnymi zleceniodawcami. Oferowany przez Mabion kompletny zakres usług, począwszy od rozwoju i charakterystyki strukturalnej i funkcjonalnej produktu i procesu, poprzez produkcję w skali komercyjnej w całości zgodnej z wymogami GMP, sprawia, że Spółka jest idealnym partnerem dla firm, które nie posiadają własnych kompetencji oraz aktywów niezbędnych do przeprowadzenia rozwoju produktu oraz produkcji w skali komercyjnej.

„Koncentracji na wynikach przyszłych kwartałów towarzyszy ciężka praca nad budowaniem przyszłości Spółki w nowym obszarze kontraktowego wytwarzania i rozwoju leków. Obecnie identyfikujemy przyszłych partnerów biznesowych, z którymi możemy zawrzeć kolejne kontrakty w obszarze działalności CDMO. Wymaga to od nas intensyfikacji działań sprzedażowych. Warto jednak podkreślić, że realizacja kontraktu dla Novavax uwiarygadnia Spółkę w obszarze, który był dla Spółki zupełnie nowy jeszcze z początkiem ubiegłego roku.” - komentuje Adam Pietruszkiewicz.

W ubiegłym roku Mabion rozpoczął działania nakierowane na pozyskanie inwestora strategicznego. Jednakże rozpoczęcie współpracy z Novavax stanowi nowy kluczowy czynnik, który potencjalni inwestorzy uwzględniają w swojej ocenie Mabionu, dlatego w naturalny sposób przełożyło się to na tempo procesu oraz przesunięcie terminu jego zakończenia z pierwotnie zakładanego końca 2021 roku na rok bieżący.

„Proces pozyskania inwestora strategicznego jest konsekwentnie realizowany. Obecnie jesteśmy bardziej zaawansowani i prowadzimy dialog z wybranymi inwestorami. Niezmiennie uważamy, że wsparcie długoterminowego inwestora branżowego pozwoli Spółce jeszcze szybciej wkroczyć na ścieżkę dynamicznego wzrostu – w szczególności umożliwi szybszą realizację projektu budowy drugiego zakładu wytwórczego, który jest jednym z kluczowych elementów realizowanej już obecnie transformacji Mabionu.” - mówi Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+