Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Grupa Kęty miała wstępnie 220 mln zł zysku netto w II kwartale 2022 r.

Udostępnij

Zarząd Grupy Kęty S.A. (KTY (KETY)) zgodnie z przyjętym kalendarzem wydarzeń korporacyjnych, podaje do publicznej wiadomości wybrane, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2 kwartał 2022 r., które nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

Przedstawione w niniejszym raporcie bieżącym dane finansowe za 2 kwartał 2022 r. mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie do czasu publikacji skonsolidowanego raportu za 1 półrocze 2022 r., która zgodnie z aktualnym harmonogramem publikacji raportów okresowych nastąpi w dniu 2 sierpnia 2022 r.

W 2 kwartale 2022 r. pomimo toczącej się wojny w Ukrainie, popyt na wyroby oferowane przez Segmenty Grupy Kapitałowej utrzymywał się na wysokim poziomie. Wysokie wolumeny sprzedaży przy rosnących cenach surowców pozwoliły osiągnąć skonsolidowane przychody ze sprzedaży w omawianym okresie w wysokości 1 660 mln PLN. Wg aktualnych szacunków, wszystkie Segmenty zanotują wysokie wzrosty przychodów ze sprzedaży wynoszące od ok. 30% r/r w Segmencie Opakowań Giętkich, poprzez ok. 40% r/r w Segmencie Systemów Aluminiowych do ok. 60% r/r w Segmencie Wyrobów Wyciskanych.

Dzięki umiejętnej polityce zakupowej w warunkach ograniczonej dostępności części produktów i surowców oraz silnemu popytowi Grupa odnotowała w 2 kwartale 2022 r. ponadprzeciętny poziom rentowności, w szczególności w Segmencie Wyrobów Wyciskanych i Segmencie Opakowań Giętkich.

W efekcie szacowany zysk EBITDA w 2 kwartale 2022 r. wyniesie 324 mln PLN (wzrost o 29% r/r.) Po uwzględnieniu kosztów amortyzacji zysk netto z działalności operacyjnej w omawianym okresie wyniesie 281 mln PLN (wzrost o 32% r/r).

Spółka szacuje, że koszty finansowe netto w 2 kwartale 2022 r. wyniosą (-)10 mln PLN.

Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych skonsolidowany zysk netto w 2 kwartale 2022 r. szacowany jest na 220 mln PLN (wzrost o 36 % r/r)

Szacowany długu netto na koniec 2 kwartału 2022 r. wyniesie 940 mln PLN.

Podana szacunkowa wartość EBITDA oraz zysku netto z działalności operacyjnej w 2 kwartale 2022 r. uwzględnia pozytywny wpływ w kwocie 6 mln PLN z tytułu zmniejszenia, utworzonego w 1 kwartale 2022 r., odpisu na aktywa Grupy w Ukrainie narażone na utratę wartości w związku z wtargnięciem wojsk rosyjskich na terytorium tego kraju 24 lutego 2022 r.

Grupa prowadzi działalność na terenie Ukrainy poprzez spółki Alupol Ukraina LLC (w ramach SWW) z siedzibą w Borodiance oraz Aluprof System Ukraina LLC (w ramach SSA) z siedzibą w Kijowie. W związku z powyższą sytuacją spółki te zawiesiły działalność w dniu 24 lutego 2022 roku.

Wycofanie się wojsk rosyjskich z terenów, na których zlokalizowane są powyższe podmioty umożliwiło w chwili obecnej wznowienie w ograniczonym zakresie działalności produkcyjnej w Alupol Ukraina LLC (praca z przerwami w systemie jednozmianowym) oraz działalności handlowej w Aluprof System Ukraina LLC.

Sytuacja w Ukrainie jest analizowana na bieżąco co może spowodować dalszą aktualizację szacunków w zakresie dokonanych odpisów aktualizujących aktywa w Ukrainie w ramach przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 1 półrocze 2022 r.

Powyższe szacunki zostały przygotowane w oparciu o następujące założenia bazujące na rzeczywistych notowaniach za 2 kwartał 2021 r. i w 2 kwartale 2022 r. do 22 czerwca oraz prognozie na okres od 23 do 30 czerwca 2022 r.:

Zastosowany w Raporcie parametr „EBITDA” stanowi sumę wartości zysku z działalności operacyjnej (pozycja rachunku zysków i strat za dany okres sprawozdawczy) oraz amortyzacji (pozycja rachunku zysków i strat za dany okres sprawozdawczy). Parametr „EBITDA” jest miarą prezentującą zdolność Spółki do generowania gotówki z podstawowej działalności. Obliczony wg powyższej metodologii wskaźnik EBITDA w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za 2021 rok wyniósł 899,7 mln PLN.

Zastosowany w Raporcie parametr „dług netto” stanowi sumę wartość długoterminowych zobowiązań z tyt. kredytów i długoterminowych zobowiązań z tyt. praw do korzystania z aktywów (pozycje Pasywów Bilansu) oraz krótkoterminowych zobowiązań z tyt. kredytów i krótkoterminowych zobowiązań z tyt. praw do korzystania z aktywów (pozycje Pasywów Bilansu), pomniejszoną o wartość środków pieniężnych oraz ich ekwiwalentów (pozycja Aktywów Bilansu). Wskaźnik „długu netto” prezentuje wartość zadłużenia bankowego oraz pozostałych zobowiązań typu odsetkowego z uwzględnieniem dostępnej gotówki, która może być przeznaczona na spłatę tego zadłużenia. Obliczony wg powyższej metodologii wskaźnik dług netto w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za 2021 rok wyniósł na 31 grudnia 2021 r. 899 mln PLN.

Przedstawienie przez Spółkę powyższych parametrów w Raporcie wynika z ich powszechnego stosowania w celach analizy finansowej i wyceny grupy kapitałowej Emitenta przez interesariuszy Spółki.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+