Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Odpisy obciążą wynik CDRL

Udostępnij

Biorąc pod uwagę wpływ agresji zbrojnej Rosji w Ukrainie na sytuację ekonomiczną w Białorusi i Rosji, wynikającą z sankcji finansowych i gospodarczych nałożonych na kraje zaangażowane w tę agresję, zarząd spółki CDL (CDRL)  podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość należności i udziałów w spółce zależnej DPM sp. z o.o., w której posiada 74,9 % udziałów, a także wartość zapasów i należności od spółki zależnej działającej na rynku rosyjskim CDRL RUS sp. z o.o.

Łączna wartość odpisów aktualizujących odnosząca się do spółki DPM wynosi około 16,2 mln. zł, w tym 2,7 mln. zł to odpis aktualizujący wartość należności, zaś 13,5 mln. zł dotyczy odpisu na wartości udziałów w DPM.

W związku ze wzrostem przeterminowania należności oraz pogorszeniem ratingu Rosji, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości spółka podjęła również decyzję o zwiększeniu odpisu aktualizującego wartość należności od CDRL RUS na kwotę 7,8 mln. zł.

Wartość dokonanych odpisów będzie miała istotny wpływ na kształtowanie się jednostkowego wyniku netto za I półrocze 2022 r., w którym Emitent szacuje stratę w kwocie 13,4 mln. zł.

W II kwartale 2022 r. Emitent podjął również decyzję o sprzedaży 100% udziałów w spółce CDRL RUS podmiotom trzecim. W związku z zaniechaniem tej działalności Emitent podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów tej spółki na kwotę 3,5 mln. zł.

Wartość dokonanych odpisów będzie miała wpływ na wynik skonsolidowany netto za I półrocze 2022 r., w którym Emitent szacuje stratę w kwocie 3,4 mln. zł, zaś w III kwartale 2022 r. Emitent odnotuje dodatkowo stratę z tytułu utraty kontroli nad spółką zależną na poziomie 1,1 mln. zł, która również będzie miała bezpośredni wpływ na wynik finansowy III kwartału 2022 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+