Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Dino Polska: drugi kwartał 2022 mocniejszy niż pierwszy

Udostępnij

W I półroczu 2022 r. przychody Grupy Dino wyniosły 8 740,9 mln PLN i były o 2 729,9 mln PLN, czyli o 45,4% wyższe niż w I pół. 2021 r. Równocześnie koszt własny sprzedaży wzrósł o 46,3% do 6 579,9 mln PLN. 

W II kwartale 2022 r. przychody grupy DNP (DINOPL) wyniosły 4 886,7 mln PLN i były o 1 636,3 mln PLN, czyli o 50,3% wyższe niż w II kw. 2021 r. Równocześnie koszt własny sprzedaży wzrósł o 51,7% do 3 702,9 mln PLN. 

W I półroczu 2022 r. wynik EBITDA zwiększył się rok do roku o 41,7% do 783,4 mln PLN. Marża EBITDA wyniosła 8,96%, podczas gdy w I półroczu 2021 r. było to 9,19%. W II kw. 2022 r. wynik EBITDA zwiększył się o 45,4% do 450,6 mln PLN. Marża EBITDA wyniosła 9,22% i była o 0,31 pkt proc. niższa niż w II kw. 2021 r. 

WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys.) półrocze / 2022 półrocze /2021
Przychody ze sprzedaży 8 740 937 6 011 032
Zysk z działalności operacyjnej 640 566 438 429
Zysk brutto 577 284 418 066
Zysk netto 464 513 341 009
     
Liczba akcji (w szt.) 98 040 000 98 040 000
Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję w PLN, EUR 4,74 3,48
     
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 448 881 528 477
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -723 956 -708 895
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 9 620 -96 211
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -265 455 -276 629
  stan na 30.06.2022 stan na 31.12.2021
Aktywa razem 7 656 094 7 168 531
Aktywa trwałe razem 5 769 518 5 183 347
Aktywa obrotowe razem 1 886 576 1 985 184
Kapitał własny 3 534 703 3 070 190
Kapitał podstawowy 9 804 9 804
Zobowiązania długoterminowe 1 225 429 1 092 804
Zobowiązania krótkoterminowe 2 895 962 3 005 537

 

Znacząca poprawa przychodów jest wynikiem rozwoju sieci sklepów Dino o nowe placówki oraz wzrostu przychodów w istniejących sklepach (like for like, LfL)2. 45,4-proc. wzrostowi przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2022 r., towarzyszył blisko 33-proc. wzrost liczy zakupów zrealizowanych przez konsumentów w sklepach Dino w tym okresie, w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. 


Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w I półroczu 2022 r. 25,5%. W II kw. 2022 r. wzrost sprzedaży LfL wyniósł 29,8%. Równocześnie liczba zakupów dokonanych w sklepach LfL wzrosła w pierwszym półroczu o blisko 15% w stosunku do I półrocza 2021 r. 

Świeże produkty, w tym mięso, wędliny i drób, odpowiadały za 39,4% sprzedaży Grupy w II kw. 2022 r. i za 39,1% w pierwszym półroczu 2022 r. 

W II kw. 2022 r. uruchomionych zostało 96 nowych sklepów Dino. Łącznie w I półroczu 2022 r. otwarte zostały 162 nowe sklepy w stosunku do 150 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na dzień 30 czerwca 2022 r. sieć Dino liczyła 1975 marketów, o 353 więcej niż przed rokiem. 

Dług netto Grupy Dino3 wyniósł 1 403,2 mln PLN na dzień 30 czerwca 2022 r. co oznacza wzrost o 346,6 mln PLN w stosunku do 31 grudnia 2021 r. i wzrost o 207,9 mln PLN w stosunku do 30 czerwca 2021 r. Wskaźnik dług netto do wyniku EBITDA za ostatnich 12 miesięcy wyniósł 0,9x na dzień 30 czerwca 2022 r. w stosunku do 1,0x rok wcześniej. 

Grupa Dino wypracowała środki pieniężne netto z działalności operacyjnej w I pół. 2022 r. w kwocie 448,9 mln PLN, o 15,1% mniej niż w I pół. 2021 r. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej były ujemne i wyniosły (724,0) mln PLN w I półroczu 2022 r. i były na zbliżonym poziomie do przepływów z działalności inwestycyjnej w I półroczu 2021 r. Wysoki poziom przepływów z działalności inwestycyjnej wynikał przede wszystkim z dużej liczby otwarć nowych marketów Dino w I półroczu 2022 r., z rozwoju mocy produkcyjnych zakładu mięsnego Agro Rydzyna oraz rozwoju zaplecza logistycznego (w I kw. 2022 r. rozpoczęła się budowa 8 centrum dystrybucyjnego Spółki w miejscowości Kaliska w województwie kujawsko-pomorskim). 

Czynniki, które będą miały wpływ na działalność i wyniki Dino 

Zarząd Dino ocenia, że na działalność Grupy Dino do końca 2022 r. mogą mieć wpływ następujące czynniki: 
• tempo otwierania nowych sklepów przez Dino Polska i towarzyszące temu nakłady inwestycyjne, na co negatywnie może wpływać wysoka inflacja w sektorze budowlanym i rosnące koszty finansowania dłużnego; priorytety Zarządu Spółki dotyczące kolejnych kwartałów obejmują prowadzenie restrykcyjnej selekcji lokalizacji pod nowe sklepy Dino w celu utrzymania inflacji kosztów budowy sklepów na możliwie najniższym poziomie, przy jednoczesnym ograniczaniu korzystania z finansowania dłużnego, 

• zmiany w poziomie wydatków na konsumpcję wywołane zmieniającą się sytuacją gospodarczą, w szczególności wysoką inflacją żywności oraz wysoką inflacją ogółem, która może prowadzić do pogarszania się dochodów rozporządzalnych konsumentów, 

• rosnące ceny towarów rolnych, energii elektrycznej, gazu ziemnego, opakowań oraz koszty pracy co przekłada się na rosnące koszty produkcji żywności, a tym samym na wzrost cen po jakich sieci handlowe nabywają produkty od producentów żywności; wymienione wyżej czynniki bezpośrednio wpływają także na koszty operacyjne Grupy Dino Polska i łącznie mogą wywierać presje na rentowość Grupy, 

• wysokie tempo wzrostu skali działalności Spółki, co powinno korzystnie przekładać się na zwiększanie efektywności działania Spółki, osiąganie korzyści skali oraz na optymalizację kosztów operacyjnych, a także zwiększanie efektywności obsługi logistycznej placówek handlowych. 

 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+