Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Wyniki finansowe Echo Investment za pierwsze półrocze 2022 r. oraz list do akcjonariuszy

Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze 2022 półrocze 2021 dynamika
tys. zł      
Przychody ze sprzedaży 598 140 420 896 42%
Zysk operacyjny 162 654 60 990 167%
Zysk (strata) brutto 103 992 56 689 83%
Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 61 878 47 262 31%
       
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -52 420 170 566  
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 468 100 177 177 164%
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 56 385 -45 458  
Przepływy pieniężne netto, razem 472 065 302 285 56%
       
Aktywa razem 6 708 798 7 049 679 -5%
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1 650 767 1 628 695 1%
Zobowiązania długoterminowe 2 113 266 2 125 843 -1%
Zobowiązania krótkoterminowe 2 748 795 3 119 861 -12%
Liczba akcji 412 690 582 412 690 582  
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,15 0,11 36%
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,00 3,95 1%

 

Szanowni Akcjonariusze, Partnerzy i Klienci,

Z przyjemnością oddaję Państwu raport finansowy ECH (ECHO) za pierwsze półrocze 2022 r. Wypracowaliśmy w tym czasie 62 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, co było głównie rezultatem przekazania klientom 755 mieszkań wybudowanych przez Echo Investment i Archicom, a także sprzedaży gotowych biurowców oraz wzrostu wartości biurowców w budowie.

Mieszkania

Od początku roku do końca czerwca 2022 r. nasza Grupa sprzedała 1 027 mieszkań. Echo Investment i Archicom łącznie rozpoczęły budowę 981 mieszkań na sprzedaż, a Resi4Rent – także 593 lokali na wynajem.

Ostatnie miesiące przyniosły duże zmiany na rynku mieszkaniowym, jednak dywersyfikacja naszej Grupy pozwala nam na elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów. Ważne jest jednak, że rynek w największych polskich miastach ma silne fundamenty i duży potencjał. Przygotowujemy do rozpoczęcia nowe, świetnie zlokalizowane projekty, które pozwolą nam jeszcze skuteczniej walczyć o klientów i utrzymać dobre marże.

Resi4Rent, największa firma wynajmująca mieszkania w abonamencie w Polsce, ma obecnie blisko 2,5 tys. gotowych i w pełni wynajętych lokali, natomiast w budowie - ponad 2,2 tys. Popyt na mieszkania na wynajem jest bardzo silny, co utwierdza naszą wiarę w ten segment rynku. Na koniec tego roku platforma będzie miała już 3 tys. gotowych mieszkań. Celem Resi4Rent do końca 2024 r. jest posiadanie około 10 tys. lokali na wynajem – gotowych i bliskich ukończenia. Obecnie 90 proc. jest już zabezpieczone.

Towarowa 22 – nowy projekt ‘destination’

Na działce przy ul. Towarowej 22 w Warszawie rozpoczęły się już wyburzenia starego centrum handlowego. To oznacza, że jesteśmy coraz bliżej rozpoczęcia naszego nowego projektu ‘destination’. Trwają zaawansowane prace projektowe i wkrótce będziemy mogli Państwu zaprezentować wizję rozwoju tego kwartału Woli.

Prace przy tym projekcie mogły przyspieszyć m.in. dzięki pozyskaniu w pierwszym półroczu nowego partnera strategicznego do tego projektu. Na mocy umowy, Echo Investment będzie współinwestorem komercyjnej części tego terenu, mając 30 proc. udziałów w spółce celowej, stanie się samodzielnym właścicielem części mieszkaniowej, a także deweloperem całej inwestycji.

Sektor nieruchomości komercyjnych

Pierwsze półrocze 2022 r. upłynęło pod znakiem sprzedaży biurowców. Aż pięć naszych budynków znalazło nowych właścicieli: MidPoint71 i West 4 Business Hub I we Wrocławiu oraz trzy budynki w łódzkiej Fuzji. Łącznie wartość transakcji wyniosła 205 mln euro. Pracujemy nad trzema kolejnymi transakcjami, które już wkrótce powinny zamienić się w podpisane umowy sprzedaży. To doskonałe produkty inwestycyjne, które są świetnie zlokalizowane i mają doskonałych najemców.

Na koniec czerwca mieliśmy w budowie dwa projekty biurowe o łącznej powierzchni najmu wynoszącej ok. 39 tys. mkw., a kolejne 190 tys. mkw. jest w fazie planowania. Jesteśmy zadowoleni, że wśród nich znajdują się nowe projekty ‘destinations’ – miejsca, które przyciągają ludzi. Już na początku przyszłego roku będziemy mogli rozpocząć wyczekiwane projekty jak Towarowa 22 w Warszawie czy Wita Stwosza w Krakowie. Wielofunkcyjne, dobrze zaprojektowane duże fragmenty miast, to nasza wizytówka, powód do dumy oraz wyraz naszej troski o zrównoważony rozwój miast.

Zwiększyło się zainteresowanie najemców wykorzystaniem elastycznej przestrzeni biurowej oferowanej przez CitySpace. Pierwsze półrocze stanowiło kontynuację doskonałych trendów z końca ubiegłego roku. Do czerwca spółka wynajęła klientom ponad 1,5 tys. stanowisk pracy. Nasze centra handlowe Libero w Katowicach oraz Galeria Młociny w Warszawie działają na pełnych obrotach i wzmacniają swoją pozycję na lokalnych rynkach. Wysoka odwiedzalność i co ważniejsze – obroty najemców, które w Libero są aż o 112 proc. wyższe niż w I połowie 2020 r. – sprawiają, że obydwa projekty pozostają w pełni wynajęte, przyciągają klientów i nowe marki handlowe.

Sytuacja finansowa

Zysk netto przypadający akcjonariuszom Grupy Echo Investment w pierwszym półroczu 2022 r. wyniósł 61,9 mln zł i był ponad 30 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2021 r. Wartość naszych aktywów wynosiła na koniec tego okresu ponad 6,7 mld zł. Utrzymujemy wysoki stan gotówki: na koniec pierwszego półrocza było to ponad 1 mld zł. Dodatkowo zmniejszyliśmy wskaźnik zadłużenia aktywów netto do ok. 30 proc., w porównaniu do 42 proc. rok wcześniej. Wszystkie te czynniki potwierdzają, że jesteśmy dobrze przygotowani do trudniejszych czasów na rynku. Wysoka pozycja gotówkowa to także możliwość monitorowania rynku w poszukiwaniu okazji rynkowych, które pozwoliłyby nam jeszcze szybciej zwiększać skalę działania.

W czerwcu opublikowaliśmy także raport zrównoważonego rozwoju za 2021 r. Podsumowuje on nasz wpływ na środowisko, otoczenie gospodarcze i biznesowe. Podobny raport opublikował także Archicom. Obydwa dokumenty potwierdzają, jak dużą wagę przykładamy w naszej Grupie do zagadnień sprawiedliwego i zrównoważonego prowadzenia działalności.

Zachęcam Państwa do szczegółowego zapoznania się z naszym raportem finansowym za pierwsze półrocze 2022 r.

Z poważaniem

Nicklas Lindberg

Prezes Echo Investment

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+