Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Arkadiusz Chmielewski, Apator: w wymagającym otoczeniu pracujemy nad poprawą efektywności i odbudową marż

Udostępnij

W odpowiedzi na dynamiczne zmiany w otoczeniu i presję na oszczędzanie zasobów, Grupa APT (APATOR) dostarcza na rynek coraz więcej nowoczesnych urządzeń pomiarowych oraz realizuje nowe inicjatywy wspierające efektywność energetyczną, rozwój sektora OZE oraz bezpieczeństwo sieci.

  • Po 3 kwartałach 2022 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży są wyższe od ubiegłorocznych o 11% (776 mln PLN), przy dynamicznym wzroście obrotów w segmencie Woda i Ciepło (+18% r/r), ponad 9% wzroście w segmencie Energii Elektrycznej oraz wyższej o ponad 5% sprzedaży w Gazie.
  • Skonsolidowane wyniki finansowe za 1-3Q 2022 r. po skorygowaniu o wpływ zdarzeń jednorazowych* wyniosły odpowiednio: EBITDA: 73 mln PLN, zaś zysk netto: 9 mln PLN.
  • W 3. kwartale 2022 r. odnotowano zdecydowany wzrost przychodów ze sprzedaży w całej Grupie (281 mln PLN, +17% r/r), przy najwyższej dynamice obrotów w segmencie Energii Elektrycznej (+27% r/r), następnie w segmencie Wody i Ciepła (+16% r/r) i stabilnym wzroście w Gazie (+5% r/r).
  • Skonsolidowane wyniki finansowe w 3. kwartale 2022 r. po skorygowaniu o wpływ zdarzeń jednorazowych* wyniosły odpowiednio: EBITDA: 29 mln PLN, zaś zysk netto: 8 mln PLN.
  • Zdywersyfikowana geograficznie działalność Grupy Apator, w której sprzedaż krajowa i eksportowa kontrybuują do przychodów w równych proporcjach, a głównymi rynkami, poza Polską, pozostają Niemcy, Wielka Brytania, Belgia i Czechy.
  • Kontrolowany poziom zadłużenia i płynności, wskaźnik dług netto/skorygowana EBITDA LTM na poziomie 2,78x; wzrost zadłużenia wynikający z potrzeby zabezpieczenia materiałów do realizacji obecnych i przyszłych kontraktów oraz z uwarunkowań makroekonomicznych.

*) wyniki okresów 1-3Q skorygowane o wpływ zysku z tytułu sprzedaży nieruchomości Apator Powogaz SA (segment Woda i Ciepło) w 2021 r. oraz o odpis wartości prac rozwojowych spółki GWi (segment Gaz) w 2022 r

Sytuacja w 3. kwartale 2022 r

W 3. kwartale br. Grupa Apator odnotowała wzrost sprzedaży we wszystkich trzech segmentach biznesowych. Największą dynamiką obrotu charakteryzował się segment Energii Elektrycznej (+27% r/r), głównie dzięki dostawom liczników w ramach nabierającego tempa rollout’u smart meteringu w Polsce, sprzedaży specjalnych linii liczników na rynek niemiecki oraz aparatury łączeniowej, kluczowej dla prawidłowego i bezpiecznego działania sieci elektroenergetycznych. Dynamicznie rosła także sprzedaż urządzeń pomiarowych do precyzyjnego pomiaru zużycia wody (głównie wodomierzy mieszkaniowych z nakładkami do zdalnego odczytu wody na wszystkich rynkach oraz wodomierzy ultradźwiękowych w eksporcie) – Grupa sukcesywnie zwiększa również udział sprzedaży usług zdalnego odczytu i billingu. W efekcie sprzedaż segmentu Woda i Ciepło była wyższa o 16% r/r i osiągnęła rekordowy kwartalny poziom. Pomimo niepewnej sytuacji dotyczącej perspektyw dla rynku gazu w Europie, Grupa odnotowuje stabilny wzrost sprzedaży gazomierzy (przede wszystkim urządzeń smart w eksporcie), co przełożyło się na wzrost obrotu segmentu o 5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wyniki finansowe Grupy nadal pozostają pod presją wysokich kosztów działalności (głównie cen materiałów, frachtu, wynagrodzeń, energii). W efekcie podjętych działań optymalizacyjnych nastąpiła wyraźna poprawa marż w segmencie Energii Elektrycznej, który w ostatnich okresach w największym stopniu podlegał negatywnej presji inflacyjnej ze względu na trudność w renegocjowaniu długoterminowych kontraktów z OSD. Podobne działania efektywnościowe prowadzone są w pozostałych segmentach, a ich rezultaty powinny być coraz bardziej widoczne w kolejnych kwartałach.

Skonsolidowany wynik EBITDA skorygowany o wpływ zdarzenia jednorazowego (tj. odpis wartości prac rozwojowych w spółce GWi w kwocie 11 mln PLN) wyniósł 29 mln PLN i był o ok. 2 mln PLN niższy r/r, natomiast skorygowany wynik netto wyniósł 8 mln PLN, będąc również pod wpływem wysokich kosztów finansowych (odsetek i różnic kursowych).

Wyniki za 9 miesięcy 2022 r.

Działalność biznesowa w 2022 roku dotknięta jest skutkami trwającej wojny w Ukrainie, kryzysu paliwowego oraz dynamicznych procesów inflacyjnych obejmujących wszystkie sektory gospodarki. Na tym tle działalność Grupy Apator podlega ogólnorynkowym presjom wpływającym na obniżenie rentowności biznesu i w efekcie skutkującymi niższymi r/r poziomami generowanego zysku. Jednocześnie wysokie ceny mediów energetycznych oraz nacisk na efektywność i oszczędzanie zasobów sprzyjają Grupie Apator, która specjalizuje się w dostarczaniu urządzeń i rozwiązań do skutecznego zarządzania wszystkimi mediami, a także rozwiązań wspierających bezpieczeństwo sieci, skuteczne bilansowanie energii w systemie oraz integrację dynamicznie rozwijających się źródeł OZE do wielkoskalowej sieci energetycznej. W efekcie segment EE odnotował ponad 8% dynamikę obrotów r/r, ale zdecydowanie najszybciej w ramach Grupy rozwija się segment Wody i Ciepła, który po raz kolejny wypracował rekordowo wysokie obroty (258 mln PLN, +18% r/r). W ostatnich kwartałach dynamicznie rośnie popyt ze strony spółdzielni mieszkaniowych i wodociągów na urządzenia do precyzyjnego pomiaru zużycia wody oraz ciepła (wspierany dodatkowo rosnącą świadomością użytkowników końcowych), jak również kompleksowe systemy do odczytu liczników oraz monitorowania wycieków i awarii. Wymogi Ustawy o efektywności energetycznej powodują także zauważalny wzrost sprzedaży podzielników ciepła i wzrost zapotrzebowania na ciepłomierze z funkcją zdalnej komunikacji.

Powyższe pozytywne tendencje mają swoje odbicie w przychodach ze sprzedaży Grupy Apator, które po 9 miesiącach 2022 roku są wyższe r/r o 11% i osiągnęły poziom 776 mln PLN. Na wyniki Grupy w ujęciu narastającym wpłynęła wspomniana już silna presja inflacyjna (wzrosty cen materiałów, energii, paliw i wynagrodzeń), a także negatywne saldo działalności finansowej w wysokości -17 mln PLN, obejmujące wyższe koszty obsługi zadłużenia oraz ujemne różnice kursowe. Wynik EBITDA skorygowany o wpływ zdarzenia jednorazowego (odpis w spółce GWi w kwocie 11 mln PLN) wyniósł 73 mln PLN, natomiast skorygowany zysk netto blisko 9 mln PLN.

Bez wątpienia obecne uwarunkowania gospodarcze nie są dla biznesu łatwe, niemniej w tym wymagającym otoczeniu Grupa Apator konsekwentnie pracuje nad poprawą efektywności działania i odbudową marż. Oczekujemy pozytywnych efektów dokonanych relokacji spółek (Poznań, Słupsk, Coventry w Wielkiej Brytanii), reorganizujemy nasze operacje i automatyzujemy produkcję, żeby lepiej wyskalować biznes. Obserwujemy pozytywne efekty zmiany miksu produktowego a także renegocjacji umów z klientami i wdrożonego z sukcesem w segmencie Energii Elektrycznej mechanizmu elastyczności cen ofertowych – będziemy te działania kontynuować także w pozostałych segmentach – mówi Arkadiusz Chmielewski, Prezes Zarządu Apator SA. – Dużym wyzwaniem w obecnych okolicznościach makroekonomicznych jest optymalne zarządzanie poziomem kapitału obrotowego i zadłużenia, które, co prawda, stanowią dodatkowe obciążenie finansowe dla Grupy Apator, jednakże są gwarantem realizacji zawartych kontraktów oraz zabezpieczeniem dla nowo pozyskiwanych zamówień, a tym samym umacniają naszą pozycję rynkową i relacje z klientami – dodaje Prezes. – W październiku br. w ramach aktualizacji strategii biznesowej Grupy do 2025 roku ogłosiliśmy nowe inicjatywy strategiczne. Chcemy kontynuować prace nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi - mamy w zanadrzu nowe pomysły powstające między innymi z myślą o rosnącej grupie świadomych klientów, którzy cenią komfort termiczny i bezpieczeństwo energetyczne – podsumowuje Arkadiusz Chmielewski.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus