Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Wyniki finansowe Rank Progress za trzeci kwartał 2022 r. oraz komentarz zarządu

Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE trzy kwartały 2022 trzy kwartały 2021 dynamika
tys. zł      
Przychody ze sprzedaży 45 529 48 848 -7%
Zysk/strata na sprzedaży 11 239 7 531 49%
Zysk/strata na działalności operacyjnej 43 551 8 506 412%
Zysk/strata brutto 29 517 13 428 120%
Zysk/strata netto 23 675 9 757 143%
       
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -4 071 -29 449  
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -5 204 27 299  
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -19 534 -20 807  
Przepływy pieniężne razem -28 809 -22 958  
  30.09.2022 31.12.2021  
Nieruchomości inwestycyjne 602 630 571 303 5%
Aktywa razem 854 234 828 021 3%
Zobowiązania długoterminowe 283 923 265 992 7%
Zobowiązania krótkoterminowe 107 322 122 715 -13%
Kapitał własny 462 989 439 314 5%
Kapitał zakładowy 3 718 3 718  
Liczba akcji (w szt.) 37 183 550 37 183 550  

 

W trzecim kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa Rank Progress wypracowała 14,5 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wobec 26,4 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem. Narastająco po trzech kwartałach przychody wyniosły 45,5 mln PLN, wobec 48,8 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na koniec III kwartału 2022 roku portfolio funkcjonujących obiektów składało się z czterech obiektów handlowych (Legnica, Jelenia Góra, Chojnice, i Oleśnica) o łącznej powierzchni najmu 63,4 tys. m2 i wartości godziwej 500 mln PLN.

Po trzech kwartałach Grupa wygenerowała 11,2 mln PLN zysku na sprzedaży wobec 7,5 mln PLN zysku na sprzedaży w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost zysku był wynikiem większych przychodów z tytułu najmu nieruchomości handlowych, które w 2021 roku cierpiały jeszcze z powodu okresów lockdownowych.

Narastająco Grupa zanotowała 43,6 mln PLN zysku na działalności operacyjnej, wobec 8,5 mln PLN zysku uzyskanego po trzech kwartałach roku ubiegłego. Wynik na nieruchomościach wyniósł 31,2 mln PLN, złożyły się na niego różnice kursowe w kwocie 27,8 mln PLN, przeszacowania do wartości godziwej w kwocie 4,0 mln PLN oraz pozostałe elementy w kwocie -0,6 mln PLN.

Przychody finansowe narastająco wzrosły do 7,4 mln PLN z 1,9 mln PLN w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, głównie na skutek wystąpienia dodatnich wycen kontraktów terminowych i opcji na stopę procentową w łącznej kwocie 4,5 mln PLN. Koszty finansowe narastająco wzrosły do 25,2 mln PLN z 8,6 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, na co wpływ miały przede wszystkim różnice kursowe w kwocie 14,5 mln PLN z tytułu wycen kredytów. Koszty odsetkowe minimalnie wzrosły do 6,7 mln PLN z 6,4 mln PLN, w porównaniu do trzech kwartałów roku poprzedniego.

Grupa zanotowała narastająco 23,7 mln PLN skonsolidowanego zysku netto, natomiast w samym trzecim kwartale 2022 roku skonsolidowany zysk netto wyniósł 8,7 mln PLN.

Na koniec trzeciego kwartału na kontach Grupy Kapitałowej Rank Progress znajdowało się 28,3 mln PLN gotówki, z czego 5,2 mln PLN stanowiły środki zablokowane, przede wszystkim w związku z postanowieniami umów kredytowych.

W ciągu trzech kwartałów suma zobowiązań i rezerw Grupy Kapitałowej Rank Progress wzrosła o 2,5 mln PLN do kwoty 391,2 mln PLN. Dźwignia finansowa Grupy zmniejszyła się do poziomu 46% z poziomu 47%. Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 31,3 mln PLN, do kwoty 602,6 mln PLN, wartość zapasów wzrosła o 8,2 mln PLN do kwoty 48,5 mln PLN.

W najbliższym kwartale planowane są prace przygotowawcze przy projekcie handlowym w Piotrkowie Trybunalskim. Prowadzone będą dalsze prace budowlane przy projekcie mieszkaniowym we Wrocławiu. Dla nieruchomości w Olsztynie rozpoczęły się prace nad budową kolektora deszczowego oraz sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Aby obniżyć zadłużenie Grupy oraz zapewnić finansowanie kolejnych inwestycji, Emitent kontynuuje procesy sprzedaży części obiektów handlowych i nieruchomości gruntowych. Zarząd nie jest w stanie w tej chwili ocenić, kiedy ostatecznie dojdzie do innych transakcji sprzedaży. Potencjalni kupujący są na różnych etapach procedowania.

Oprócz funkcjonujących obiektów, Grupa posiada bank ziemi o powierzchni 102 ha i szacunkowej wartości rynkowej 179 mln PLN z przeznaczeniem na sprzedaż lub realizację kolejnych projektów inwestycyjnych.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+