Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Stalprofil szacuje wynik netto IV kwartału 2022 r. na -5,9 mln zł

Udostępnij

Zarząd STF (STALPROFI) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wybranych, szacowanych wynikach finansowych Spółki za 4Q 2022 r.

Przedstawione przez Zarząd STALPROFIL S.A. wyniki mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie do czasu publikacji raportu rocznego za rok 2022, który Spółka zamierza opublikować 28.04.2023r.

Szacunkowe wyniki Spółki za 12 miesięcy 2022 r. wykazują wyższe o 20% przychody oraz niższy o 39% zysk netto w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. Z uwagi na korektę rynkowych cen stali, szacowany wynik netto za 4Q 2022 r. był ujemny i wyniósł (-5 915) tys. zł, tj. był niższy o 32 227 tys. zł od wypracowanego w 4Q 2021r.

Pozytywny trend widoczny w jawnym zużyciu stali w 2021 r. zakończył się w drugim kwartale 2022 r., przede wszystkim ze względu na skutki wojny na Ukrainie, słabe perspektywy popytu oraz poważne wzrosty cen energii i kosztów produkcji, dotykające producentów i konsumentów stali. Rynek stali odczuł także regres w inwestycjach infrastrukturalnych, które na koniec 2022 roku w widoczny sposób wyhamowały.

Obserwowany w 4Q 2022 r. spadek popytu, poparty niską skłonnością do gromadzenia zapasów ze strony dystrybutorów i konsumentów stali, był główną przyczyną spadku cen wyrobów hutniczych. Na koniec grudnia 2022 r. ceny większości wyrobów hutniczych były niższe, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, notując jednocześnie około 50% spadek w porównaniu ze szczytem cenowym, który miał miejsce na rynku stali w marcu 2022 roku.

Zarząd STALPROFIL S.A., ustalając szacunkowe wyniki Spółki za rok 2022, uwzględnił spadek cen stali w trakcie czwartego kwartału i dokonał aktualizacji wartości zapasów wyrobów hutniczych (towarów), będących na stanie Spółki na dzień 31.12.2022r., do ich bieżącej wartości rynkowej (tj. do wartości godziwej).

Łączne saldo utworzonych i rozwiązanych w 4Q 2022 r. odpisów aktualizujących wartość aktywów obrotowych, w tym głównie utworzonych odpisów związanych z aktualizacją wartości zapasów wyrobów hutniczych (towarów) do ich bieżącej wartości rynkowej, skorygowało szacunkowy zysk netto Spółki za 4Q 2022 r. o kwotę 13.199 tys. zł.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+