Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Zarząd Scope Fluidics rekomenduje wypłatę 85,57 zł dywidendy na akcję

Udostępnij

Zarząd Scope Fluidics S.A. (SCP (SCPFL)) – wchodzącej w skład indeksu sWIG80 spółki biotechnologicznej, która w 2022 r. doprowadziła do największej w historii polskiego rynku transakcji w sektorze life science – wystąpił do Akcjonariuszy z wnioskiem o wypłatę 233,3 mln zł (85,57 zł na akcję) w formie dywidendy.

  • Dzień dywidendy został zaproponowany na 27 marca 2022 r., a termin wypłaty dywidendy na 31 marca 2022 r.
  • Zgoda Akcjonariuszy na wypłatę dywidendy w proponowanej przez Zarząd Spółki wysokości, implikowałaby stopę dywidendy na poziomie ok. 30%.
  • W sierpniu 2022 r. Scope Fluidics sprzedała amerykańskiemu gigantowi branżowemu – Bio-Rad Laboratories – 100% udziałów w spółce Curiosity Diagnostics, w ramach której rozwijany był przełomowy system służący szybkiej analizie PCR w formacie point-of-care – PCR|ONE. Wartość płatności z góry wyniosła 100 mln USD, która to kwota została ujęta w rocznym sprawozdaniu finansowym jako 466,4 mln zł.
  • W przypadku realizacji określonych w umowie rozwojowo-regulacyjnych i przychodowych kamieni milowych, Scope Fluidics na bazie zrealizowanej transakcji może otrzymać dodatkowo nawet 70 mln USD.
  • W ramach innej spółki celowej Scope Fluidics rozwija równolegle drugie przełomowe urządzenie medyczne – system BacterOMIC – mające ogromny potencjał w walce z dynamicznie postępującym globalnym zagrożeniem medycznym, jakim jest antybiotykooporność bakterii. BacterOMIC jest w zaawansowanej fazie rozwoju – od 2021 r. posiada europejski certyfikat
    CE-IVD.

Prof. Piotr Garstecki, współzałożyciel, jeden z największych akcjonariuszy i Prezes Zarządu Scope Fluidics powiedział:

- Zgodnie ze statutem Scope Fluidics, co najmniej połowa środków uzyskanych z transakcji sprzedaży udziałów Curiosity Diagnostics powinna trafić do akcjonariuszy Scope Fluidics. Liczymy na to, że kilkunastokrotny wzrost kapitalizacji Spółki od debiutu na rynku NewConnect, oraz proponowana przez Zarząd wypłata dywidendy, spotkają się z uznaniem inwestorów, których wsparcie jest kluczowe dla sukcesów Scope Fluidics. Konsekwentnie realizujemy nasze zamierzenia i deklaracje – planując jednocześnie dalszy rozwój grupy Scope.

Marcin Izydorzak, współzałożyciel, jeden z największych akcjonariuszy i Wiceprezes Zarządu Scope Fluidics powiedział:

- W Scope Fluidics tworzymy i realizujemy powtarzalny model biznesowy. Identyfikujemy globalne wyzwania i szanse rynkowe, projektujemy przełomowe produkty, po to, by oddać je w ręce międzynarodowych firm, a inwestorom zapewnić ponadprzeciętne stopy zwrotu. Doświadczenia zdobyte przy komercjalizacji PCR|ONE już służą w pracach nad maksymalizacją wartości naszej kolejnej technologii – systemu BacterOMIC.

Szymon Ruta, Dyrektor Finansowy i Wiceprezes Zarządu powiedział:

- Po zeszłorocznej transakcji mamy doskonałą pozycję finansową. W przypadku uchwalenia przez Walne Zgromadzenie dywidendy w wysokości rekomendowanej przez Zarząd, po wypłacie dywidendy Scope Fluidics będzie posiadała ok. 95 mln zł, które przeznaczymy na identyfikację i rozwój projektów w ramach kontynuacji dynamicznego budowania wartości grupy.

Wniosek Zarządu Scope Fluidics dot. proponowanego podziału zysku za 2022 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

Zgodnie z par. 6 ust. 2 statutu Scope Fluidics „(…) do wypłaty na rzecz akcjonariuszy przeznacza się co najmniej połowę środków finansowych uzyskanych w roku obrotowym przez Spółkę od podmiotów niepowiązanych wskutek sprzedaży akcji, udziałów, obligacji zamiennych na akcje lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa (…)”.

Scope Fluidics opracowuje innowacyjne rozwiązania dla rynku diagnostyki medycznej i opieki zdrowotnej. Model działania Spółki przewiduje opracowanie i zweryfikowanie biznesowe danego projektu, a w dalszej kolejności założenie spółki celowej, w ramach której rozwijany jest cały projekt. Komercjalizacja niezależnych podmiotów może polegać na odsprzedaniu całej spółki, dysponującej kompletnym pakietem własności intelektualnej, rozwoju produktu, rejestracji kontraktów z dostawcami oraz grantami.

W ramach Grupy Kapitałowej, Scope Fluidics posiada własne kompetencje z zakresu finansów, administracji oraz zagadnień prawnych, które są wykorzystywane przez spółki Grupy. Scope Fluidics zapewnia źródło finansowania, transferując do spółek celowych środki niezbędne do pokrywania kosztów prowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz zapewniając tzw. wkład własny do dofinansowań unijnych.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus