Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wyniki finansowe Delko za 2022 r. oraz list do akcjonariuszy

Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE 2022 2021 dynamika
tys. PLN      
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 880 679 779 687 13%
Zysk/strata z działalności operacyjnej 34 822 20 839 67%
EBITDA 48 285 31 347 54%
Zysk/strata brutto 34 943 22 348 56%
Zysk/strata netto 28 515 18 084 58%
       
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 35 474 23 543 51%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 005 -2 758  
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -21 897 -22 200  
Przepływy pieniężne netto, razem 7 572 -1 415  
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą w zł 4,77 3,02 58%
       
Aktywa razem 300 274 279 576 7%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 156 342 158 440 -1%
Zobowiązania długoterminowe 42 797 50 054 -14%
Zobowiązania krótkoterminowe 113 545 108 386 5%
Kapitał własny 143 932 121 136 19%
Kapitał akcyjny 5 980 5 980 0%
Liczba akcji 5 980 000 5 980 000  
Wartość księgowa na jedną akcję w zł 24,07 20,26 19%

 

Szanowni Państwo,

Po czterech kwartałach roku 2022 w stosunku do czterech kwartałów roku 2021 wyniki Grupy DEL (DELKO) poprawiły się.

Wyniki Grupy Delko narastająco po 4 kwartałach 2022 roku

Na rzeczowe aktywa trwałe Grupy w dużym stopniu składają się nieruchomości własne Spółki.

W roku 2022 Spółki Grupy nabyły na własność 2 nieruchomości komercyjne:

  1. Magazyn w Komornikach pod Poznaniem z pełną infrastrukturą logistyczną dostosowaną do tego typu obiektu.
  2. Obiekt sklepowy w Skomlinie o powierzchni całkowitej około 480 m². Dodatkowo Grupa zakupiła w celach inwestycyjnych 2 kg złota fizycznego, które obecnie przechowywane jest w skarbcu bankowym.

Polityka Dywidendowa

W 2022 roku Grupa Delko wypłaciła Akcjonariuszom dywidendę za rok 2021 w kwocie: 0,80 zł / 1 akcję, co stanowiło 5,3% wartości akcji na dzień uchwalenia dywidendy.

Zgodnie z dotychczasową tradycją Zarząd Grupy planuje zaopiniować wypłatę dywidendę za wyniki roku bilansowego 2022 / 2023.

Postaramy się, aby wartość dywidendy w układzie procentowym przewyższyła oprocentowanie lokat bankowych.

Ponieważ w dniu 22 września 2021 roku NWZA Delko SA podjęła uchwałę o zmianie roku obrotowego - którym poprzednio był rok kalendarzowy – tym razem wyjątkowo, rok bilansowy będzie trwał łącznie 6 kwartałów tj. od 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r. Tym samym - potencjalnie uchwalona dywidenda - będzie wypłacona około 6 m-cy później. Zarząd będzie rekomendował wypłatę w wyższej wysokości, uwzględniając wydłużony okres. Ostateczne decyzje podejmie w tej sprawie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Dotacje i wsparcie publiczne oraz podatki

W latach 2019 – 2021 Grupa w nieznacznym stopniu korzystała z dotacji publicznych.

W latach 2019 – 2021 odprowadziła w formie podatków dochodowych, VAT, składek ZUS, podatków od nieruchomości, składek PFRON i innych danin publicznych kwotę ok. 99 mln zł, co stanowiło ok. 4,2 % obrotu Grupy.

Jako Spółka Giełdowa, realizująca i wspierająca zrównoważony rozwój, będziemy dążyć, aby powyższe proporcje uległy poprawie.

Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2022 r. w Grupie Delko pracowało 1240 osób, głównie zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów zleceń oraz pracowników czasowych.

Zatrudnienie osób z agencji pracy tymczasowej, w tym obywateli krajów innych niż Polska, nie przekraczało 5% ogółu zatrudnienia. Zatrudnienie w poszczególnych Spółkach Grupy Delko w okresie 2019 – 2021 nie uległo znacznym zmianom.

Kurs rynkowy 1 akcji Delko SA urósł w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku o +15,00% z poziomu 15,74 zł / 1 akcja do poziomu 18,10 zł / 1 akcja. W tym czasie indeks WIG spadł 17,8%, a indeks MWiG 21,49% SWiG spadł 12,76%.

Sumując z dywidendą w kwocie 0,80 zł 1 akcja, każdy posiadacz 1 akcji Delko w ciągu pełnego roku 2022, powiększył swój majątek o 3 zł 16 gr, tj. +20,1% w stosunku do wartości nabycia akcji (15,74 zł) na otwarcie roku.

Perspektywy Grupy Delko na rok kalendarzowy 2023

Mimo nieznacznie słabszej sytuacji gospodarczej w Polsce – Zarząd Grupy liczy i dołoży starań na poprawę wyników finansowych Grupy Delko.

Ponieważ główne przychody Grupy pochodzą ze sprzedaży towarów pierwszej potrzeby (w tym: 29% żywność, 28% chemia gospodarcza, 17% artykuły higieniczne, 17% kosmetyki (w tym głównie popularne, masowe), 9% drobne art. przemysłowe i gospodarcze oraz papierosy) – nie zakładamy istotnej zmiany ilości sprzedaży tych produktów. A ze względu na inflację – zakładamy wzrost wartości wyrażanej w złotówkach.

Ponieważ płynność finansowa Grupy jest dobra, a zadłużenie zewnętrzne (jak na wskaźniki dla firm handlowych) - jest relatywnie małe – widzimy dobrą perspektywę przyśpieszenia rozwoju Grupy Delko poprzez konsolidacje i przejęcia podmiotów branżowych, ale o dobrych parametrach ekonomicznych i biznesowych.

Na koniec gorące podziękowania dla naszych wieloletnich akcjonariuszy, partnerów biznesowych, wszystkich pracowników, kadry menadżerskiej, urzędników instytucji publicznych obsługujących Spółki Grupy za rzetelność, zrozumienie, pracowitość i odpowiedzialność.

Wszystkim gorąco dziękuję

Dariusz Kawecki

Prezes Zarządu Grupy Delko

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus