Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

BM Banku Millennium: Pekao – Wysoki wynik pomimo znacznych rezerw na kredyty w CHF

Udostępnij

Wynik netto PEO (PEKAO) w IV kwartale 2022 ukształtował się na poziomie powyżej oczekiwań rynkowych. Spółka zarobiła w tym okresie +886.1 mln PLN, przy średnich prognozach rynkowych +735.2 mln PLN. Bank dopisał w IV kw. do kapitału +940 mln PLN z tytułu rewaluacji portfela papierów dłużnych. Wynik lepszy niż oczekiwania to skutek niższych rezerw na kredyty.

  • Wzrost wyniku odsetkowego r/r. W IV kwartale wynik odsetkowy Pekao wzrósł o 100.6% r/r i ukształtował się na poziomie nieco powyżej oczekiwań rynkowych. Marża odsetkowa wyniosła 5.1% (+2.4p r/r) i po uwzględnieniu „wakacji kredytowych” była ok. 0.6pp wyższa od wypracowanej w IIIQ’22.
  • Niewielki spadek dochodów z tytułu prowizji r/r. Wynik z tytułu prowizji ukształtował się na poziomie niższym od wypracowanego w 2021 roku (-3.3% r/r). Rezultat tej pozycji był niższy od prognoz rynkowych. Powtarzalne zyski z operacji finansowych i pozaoperacyjne nie różniły się znacząco do średniej z wcześniejszych kwartałów.
  • Stosunkowo wysoki wzrost kosztów działalności r/r. Wydatki banku w IV kwartale ukształtowały się na poziomie wyższym o +14.6% r/r, były one też wyższe od prognoz rynkowych. Dochody banku wzrosły w IVQ’22 o +67.9% r/r, co skutkowało zwiększeniem wyniku operacyjnego o +103.1% r/r. Współczynnik koszty/dochody wyniósł 27.2% i był niższy o -10.6pp r/r (-5.8pp w stosunku do IIIQ’22 po korekcie o „wakacje kredytowe”).
  • Kwartalny spadek poziomu rezerw. Pekao zawiązał w IV kwartale rezerwy kredytowe w wysokości 0.4% wartości portfela w stos. rocznym (vs. 0.6% w IIIQ’22), ukształtowały się one na poziomie znacznie poniżej oczekiwań rynkowych (+12.2% kw./kw.). Udział NPL w portfelu w IV kw. wzrósł o +0.7pp w stosunku do poprzedniego okresu i wyniósł 6.4% przy wzroście wskaźnika pokrycia o +2.8pp do poziomu 70.3%.
  • Niskie dynamiki wolumenów na tle konkurentów. Roczna zmiana wartości kredytów i depozytów w Pekao wyniosła -0.3% i +8.0%. Kwartalne zmiany: -4.9% i +0.7%.

Wyniki Pekao w IV kwartale były bardzo dobre – pod względem zysku netto był to jeden z najlepszych rezultatów w historii banku. Byłyby on prawie dwa razy wyższy, gdyby nie 913 mln PLN odpisów na ryzyko prawne portfela w CHF. Porównując rezultaty spółki z konkurentami na uwagę zwraca znacznie wyższa dynamika przychodów odsetkowych (zmiana prowizyjnych zbliżona do średniej), co przekłada się na wyższy przyrost wyniku operacyjnego. Niekorzystanie na tle sektora kształtuje się natomiast dynamika kosztów i wolumenów. Współczynnik P/E dla rezultatów kwartalnych wyniósł 7.2 (ok. 3.1 bez kosztów ryzyka CHF), był to poziom zbliżony do średniej sektora.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus