Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

ZUE szacuje zysk netto za 2022 r. na 17,3 mln zł

Udostępnij

Według wstępnych danych ZUE wypracowała w 2022 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 921,4 mln zł wobec 851,5 mln zł w 2021 r., zysk netto wzrósł do 17,3 mln zł z 11,8 mln zł przed rokiem. Spółka szacuje, że zysk na działalności operacyjnej za ubiegły rok to 18,1 mln zł (14,2 mln zł w 2021 r.).

"W 2022 roku Spółka zwiększyła r/r przychody o 6% oraz wypracowała marżę brutto na sprzedaży w wysokości 3,5%. Grupa ZUE w wysokości 4,6% przy przychodach większych o 8%. Spółka handlowa z Grupy ZUE zanotowała najwyższy w swojej działalności zysk netto w kwocie 5,5 mln zł, co przełożyło się na zwiększenie zysku netto r/r na poziomie skonsolidowanym o 36%.

Na wynik skonsolidowany miało wpływ również dostosowanie zasad wyceny aktywów i pasywów nabytej spółki zależnej Energopol do zasad obowiązujących w Grupie ZUE tj. wycena zgodnie z MSSF. Wysokość korekty to (+) 1,15 mln zł. Powyższe operacje mają charakter księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową Grupy ZUE" - podano w komunikacie

Na poziomie jednostkowym wstępne przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 831,9 mln zł, natomiast zysk netto 10,2 mln zł. W 2021 r. było to odpowiednio 781,4 mln zł i 12,1 mln zł.

Na koniec 2022 roku poziom środków pieniężnych ZUE w kasie wyniósł 60,3 mln zł.

"W 2022 roku Spółka na rynku krajowym pozyskiwała z dobrym skutkiem nowe kontrakty głównie na rynku miejskim, w tym również długoterminowe kontrakty na utrzymanie infrastruktury. Na rynku kolejowym w poprzednim roku rynek zmagał się z ograniczoną i opóźnioną podażą nowych kluczowych dla tego rynku zleceń oraz spowolnieniem w przejściu inwestycji w fazę realizacji, co jest związane m.in. z niejasną sytuacją dotyczącą finansowania w ramach nowej perspektywy UE.

W IV kwartale 2022 roku Spółka pozyskała pierwsze kontrakty budowlane na modernizacje linii kolejowych na rynku rumuńskim. Tym samym rozpoczęła świadczenie swoich podstawowych usług na tym rynku. Kontrakty zostały pozyskane razem z rumuńskim konsorcjantem. Łączna kwota do tej pory zawartych umów to ok. 966 mln zł, z czego 50% przypada na ZUE. Dla lepszej koordynacji działań, w Rumunii został założony oddział ZUE. Spółka planuje pozyskiwanie kolejnych kontraktów na tym rynku" - dodano w komunikacie

Dodano, że portfel zamówień ZUE to aktualnie ponad 1,8 mld zł. Spółka ma też złożoną i wybraną przez PKP PLK S.A. ofertę w przetargu kolejowym na kwotę 785 mln zł netto i nadal aktywnie składa oferty w przetargach na rynku miejskim i kolejowym.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus