Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wstępne wyniki Relpol za 2022 r. i komentarz zarządu

Udostępnij

Komentarz do rachunku wyników osiągniętych w 2022 r:

Rok 2022 był jednym z najtrudniejszych w ostatnim czasie i najbardziej wymagający. Działalność utrudniało kilka czynników, jak wybuch wojny w Ukrainie i ryzyka z tym związane, wysoka inflacja, problemy w dostawami surowców i materiałów, rosnące ceny surowców, energii, usług oraz rosnące stopy procentowe.

W tych trudnych warunkach spółka osiągnęła 146,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w porównaniu do roku 2022 oznacza wzrost o 13,9 %. Częściowo spowodowany był wzrostem popytu w wybranych grupach, jednak głównie przyczynił się do tego konieczny wzrost cen sprzedaży. Największą dynamikę sprzedaży odnotowano na rynku krajowym. Przychody wzrosły tu o 18,0 %, a na rynku eksportowy o 12,1%. W wyniku czego niezaudytowany zysk netto roku 2022 wyniósł 4,4 mln zł. Z uwagi na wzrost kosztów produkcji jest on o 26,7% niższy w porównaniu do roku 2022 (6,0 mln zł).

Zdecydowanie lepszy od względem przychodów i zysków był IV kwartał 2022 roku. Dynamika przychodów w IV kw. 2022 wobec IV kw. 2021 wyniosła 19,8%, a kwartalny zysk netto był czterokrotnie wyższy.

W 2022 roku spółka poniosła wyższe niż zwykle i nieplanowane koszty spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę. Niepewność rozwoju zdarzeń i wysokie ryzyko utraty kontaktu ze spółką w Ukrainie, gdzie również odbywał się montaż niektórych grup produktów, spowodował że Zarząd spółki zdecydował się na jak najszybsze przygotowanie parku narzędziowego oraz wyposażenie dodatkowych stanowisk pracy i zatrudnienie pracowników, celem zwiększenia produkcji wyrobów w głównym zakładzie w Żarach. Nieplanowany wzrost kosztów produkcji jaki spółka poniosła, wpłynął na spadek marży i zysku netto.

Zakład w Ukrainie wraz z wybuchem wojny, tymczasowo na 2,5 tygodnia wstrzymał swoją działalność. W kolejnych tygodniach zakład uruchamiał produkcję stosując się do panujących warunków i wytycznych władz ukraińskich. Aktualnie zakład ten pracuje w pełnym zakresie. Komunikacja i transport produktów odbywa się bez większych problemów, jednakże ryzyko związane z trwającą tam wojną wciąż jest wysokie.

W niepewnym i trudnym I półroczu 2022 r. Relpol wstrzymał część wydatków, które nie były pilne i istotne z punktu widzenia działalności spółki. Utrzymane zostały wydatki na inwestycje dotyczące realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz związanych ze wzrostem w przyszłości potencjału wytwórczego w obszarze przekaźników miniaturowych. Utrzymano też wydatki niezbędne dla infrastruktury firmy i parku maszynowego.

Komentarz do bilansu:

Aktywa spółki wzrosły o 20,6 mln zł w stosunku do roku 2022. Najwięcej bo o 7,8 mln zł wzrosły aktywa trwałe, w tym o 3,9 mln zł (9,4%) wzrosły rzeczowe aktywa trwałe, a o kolejne 3,9 mln zł wartości niematerialne, związane z prowadzonymi projektami badawczo-rozwojowymi.

Aktywa obrotowe wzrosły o 12,8 mln zł (18,3%), głównie z powodu wzrostu należności o 7,6 mln zł oraz zapasów o 6,2 mln zł. Zapasy wzrosły zarówno z powodu wyższych cen surowców i materiałów jak również z powodu ich ilości. Nagminne opóźnienia w terminach dostaw oraz konieczność utrzymania płynności produkcji i terminowości dostaw wyrobów do klientów, skłoniły spółkę do zwiększenia poziomu zapasów najbardziej kluczowych surowców i materiałów. Rosła produkcja i sprzedaż. Sprzedaż realizowana jest z odroczonym terminem płatności, co wpłynęło na wzrost należności.

Prowadzone przez spółkę inwestycje, rosnąca inflacja oraz trudna sytuacja na rynku surowcowym, zwiększyły zapotrzebowanie Spółki na środki obrotowe, niezbędne do finansowania inwestycji i działalności operacyjnej, w tym do zapewnienia odpowiedniego stanu zapasów surowców i materiałów produkcyjnych. W wyniku czego, w pasywach o 3,4 mln zł wzrosły zobowiązania długoterminowe i o 13,0 mln zł zobowiązania krótkoterminowe. Wynikało to ze wzrostu zobowiązań z tyt. dostaw o 9,4 mln zł oraz z uruchomienia kredytów bankowych związanych z działalnością bieżącą o 3,1 mln zł i działalnością inwestycyjną o 4,2 mln zł.

W pasywach o 4,2 mln zł wzrosły też kapitały własne a wpływ na to miał zysk netto wypracowany w roku 2021 i 2022.

Pozostałe informacje:

Emitent zastosował się do ogłoszonych sankcji wprowadzonych wobec Rosji i z dniem wybuchu wojny w Ukrainie wstrzymał wszystkie dostawy wyrobów do Rosji i Białorusi. Uwolnione gotowe produkty jak i moce produkcyjne przekierowane zostały na inne, bardziej stabilne rynki zbytu.

W grudniu 2022 r. po trwającym trzy lata okresie likwidacji, spółka handlowa Relpol M w Białorusi została wykreślona z tamtejszego rejestru przedsiębiorstw. Likwidacja tej spółki nie ma wpływu na wyniki grupy kapitałowej. Spółka nie była konsolidowana. W przeszłości przynosiła niewielkie przychody i zyski, a w ostatnich latach nie prowadziła działalności. Relpol nie znalazł chętnego na zakup jej udziałów.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus