Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wyniki finansowe Dom Development za 2022 r. oraz list prezesa zarządu

Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE 2022 2021 dynamika
tys. PLN      
Przychody ze sprzedaży 2 419 308 1 897 491 28%
Zysk brutto ze sprzedaży 755 771 625 184 21%
Zysk z działalności operacyjnej 501 539 413 053 21%
Zysk brutto 512 620 405 485 26%
Zysk netto 410 297 325 252 26%
       
Aktywa razem 4 111 956 3 877 643 6%
Zobowiązania krótkoterminowe 2 258 320 2 105 782 7%
Zobowiązania długoterminowe 440 363 522 683 -16%
Kapitał własny 1 413 273 1 249 178 13%

 

Szanowni Państwo,

Z satysfakcją przedstawiam Państwu nasz raport z działalności za 2022 rok. Był to czas, który postawił przed Grupą DOM (DOMDEV), jak i całą branżą deweloperską, wiele wyzwań, ale przyniósł także liczne szanse, które wykorzystaliśmy. W efekcie możemy zaprezentować Państwu sprawozdanie zawierające pozytywne informacje na temat efektów naszej pracy.

KOLEJNY ROK REKORDÓW

W 2022 roku Grupa Kapitałowa Dom Development S.A. ustanowiła kilka swoich historycznych rekordów. Jednym z nich było przekazanie 3 666 lokali, co stanowi wzrost o 10 procent w stosunku do roku poprzedniego. Rekordowy był również udział w sprzedaży transakcji klientów „gotówkowych”, którzy stanowili aż 70 procent sprzedaży Grupy w 2022 roku.

UMACNIAMY POZYCJĘ LIDERA

Jesteśmy liderem rynku mieszkaniowego w Polsce, o ugruntowanej pozycji i silnej marce, kojarzonej z bezpieczeństwem i najwyższą jakością. Od wielu lat utrzymujemy najwyższy udział na stołecznym rynku, Euro Styl to wiodący deweloper w Trójmieście, a we Wrocławiu zajmujemy miejsce na podium. W ostatnim okresie rozszerzyliśmy także naszą działalność o Kraków, czyli jeden z największych rynków mieszkaniowych w Polsce

Dzięki wypracowanej pozycji, atrakcyjnej ofercie i obecności w najlepiej prosperujących aglomeracjach, Grupa Dom Development S.A. doświadczyła relatywnie niewielkiego, na tle rynku, spowolnienia sprzedaży w 2022 roku. W konsekwencji, umocniliśmy naszą pozycję rynkową.

UDANY DEBIUT W KRAKOWIE

Po włączeniu w 2021 roku krakowskiego dewelopera Sento S.A. do Grupy Dom Development S.A. przystąpiliśmy do negocjacji w sprawie nabycia spółek deweloperskich z dobrze znanej mieszkańcom Krakowa – Grupy BUMA. Transakcję sfinalizowaliśmy w lutym 2022 roku, istotnie zwiększając nasz potencjał na tym rynku. Po udanej akwizycji dwóch lokalnych deweloperów, powstała firma Dom Development Kraków Sp. z o.o., która skonsolidowała lokalną działalność operacyjną. W 2022 roku w Krakowie sprzedaliśmy 208 lokali, zaś w lokalnym banku ziemi posiadamy obecnie grunty o możliwości wybudowania ponad 1 000 lokali.

POKONALIŚMY LICZNE PRZESZKODY

W minionym roku mierzyliśmy się z wieloma wyzwaniami, które narastały z kwartału na kwartał. Po pierwsze, rosyjska inwazja na Ukrainę w lutym 2022 roku spowodowała dużą niepewność na rynku i odpływ kapitału z naszego regionu. Po drugie, kryzys energetyczny wywołany niestabilną sytuacją geopolityczną wpłynął na wzrost cen, znacząco pogłębiając inflację. Po trzecie, kwietniowa rekomendacja KNF, zaostrzająca kryteria obliczania zdolności kredytowej, spowodowała nagłe ograniczenie dostępności kredytów hipotecznych, które odbiło się na popycie rynkowym zwłaszcza w segmencie popularnym, pozbawiając znaczną część społeczeństwa możliwości zakupu własnego mieszkania. Po czwarte, w 2022 roku trwał jeszcze cykl podwyżek stóp procentowych, które osiągnęły poziom nienotowany od 20 lat.

Wymienione czynniki negatywnie wpłynęły na działalność krajowych deweloperów. Należy jednak zaznaczyć, że Grupa Dom Development sprostała tej trudnej sytuacji i pewnie wchodzi w rok 2023.

UMOCNIENIE W SEGMENCIE DROŻSZYCH MIESZKAŃ

Choć w 2022 roku otoczenie rynkowe nie należało do idealnych, to w dalszym ciągu obserwowaliśmy duże zainteresowanie klientów naszymi projektami. Wysoka inflacja oraz silny rynek najmu zachęcały Polaków do lokowania oszczędności w nieruchomości mieszkaniowe. Dodatkowo, nabywcy w trudnym otoczeniu ekonomicznym preferowali do współpracy podmioty o silnej pozycji rynkowej i finansowej, takie jak właśnie Grupa Dom Development S.A. W konsekwencji, klienci pragnący ochronić wartość swojego kapitału, stanowili kluczową grupę kupujących mieszkania, przy rekordowym 70-procentowym udziale transakcji gotówkowych w strukturze sprzedaży. Klienci „gotówkowi” w Dom Development szczególnie mocno zainteresowani byli segmentem mieszkań o podwyższonym standardzie.

PIERWSZA TRANSAKCJA W SEGMENCIE PRS

Ważnym nowym krokiem dla naszej firmy było rozpoczęcie współpracy z klientami instytucjonalnymi.

W IV kwartale 2022 roku Grupa Dom Development S.A. zawarła umowę sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej na terenie dzielnicy Bemowo w Warszawie wraz z projektem budowlanym o wartości 90 mln zł netto. Nabywcą został profesjonalny inwestor instytucjonalny z segmentu PRS (Private Rental Sector – najem instytucjonalny). Na rzecz tego samego podmiotu wybudujemy także cztery budynki z blisko 400 lokalami. Wartość umowy generalnego wykonawstwa wynosi ponad 200 mln zł netto.

Jest to dla nas pilotażowy projekt. Klienci instytucjonalni to zupełnie inny rodzaj partnera niż nabywcy indywidualni, ale jak pokazał rok 2022, także chcący znaleźć swoje miejsce na polskim rynku mieszkaniowym. Chciałbym jednocześnie podkreślić, że naszą podstawową działalnością niezmiennie pozostanie budowa mieszkań dla klientów indywidualnych i spełnianie ich marzeń o własnym lokum.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I STRATEGIA ESG DOM 2030

Nieustannie towarzyszy nam poczucie odpowiedzialności i świadomość, że jako lider rynku mieszkaniowego w Polsce mamy niebagatelny wpływ na warunki życia wielu osób: mieszkańców naszych osiedli, pracowników zatrudnionych w naszej Grupie oraz w firmach, z którymi współpracujemy, a także inwestorów i członków lokalnych społeczności.

To sprawia, że przy podejmowaniu wszystkich działań staramy się postępować zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, tak aby zapewniać wysoką jakość życia i spełnienie różnorodnych potrzeb mieszkańców aglomeracji w których funkcjonujemy, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

Aby usystematyzować podejmowane przez nas inicjatywy w tym zakresie oraz zdefiniować przyszłe kierunki działania, w 2022 roku opublikowaliśmy Strategię ESG Grupy - DOM 2030. Zapowiedzieliśmy w niej, m.in. redukcję emisji dwutlenku węgla o 30% do 2030 r., wdrożenie idei 15-minutowego miasta w 90% realizowanych przez nas projektów, a także spełnienie 30- proc. parytetu płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej. Strategia ESG DOM 2030 opiera się na trzech filarach:

1) DOM w zgodzie z naturą, czyli minimalizacja wpływu na środowisko i wspieranie miejskiej bioróżnorodności;

2) DOM to ludzie, czyli wspieranie lokalnych społeczności przez tworzenie wysokiej jakości tkanki miejskiej sprzyjającej integracji;

3) DOM na solidnych fundamentach, oznaczający dbałość o najwyższe standardy ładu korporacyjnego i transparentną komunikację ze wszystkimi interesariuszami.

Zmiana raportowania w obszarze ESG jest także widoczna w naszym raporcie rocznym za 2022 r. Liczymy, że dzięki temu dostarczymy naszym Akcjonariuszom dodatkowych i wartościowych informacji o naszej Grupie.

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO DZIAŁALNOŚCI I DYWIDENDĘ

2023 rok rozpoczynamy w komfortowej sytuacji. Potencjał naszego banku ziemi to ponad 16 tysięcy lokali do wybudowania. Należy podkreślić, że są to grunty inwestycyjne w atrakcyjnych, dobrze zdywersyfikowanych lokalizacjach, często pod wieloetapowe osiedla, będące domeną naszej Grupy. Jednak o skali naszego potencjału i pozycji konkurencyjnej świadczy także nasze bezpieczeństwo finansowe. Nasze środki pieniężne dostępne na rachunkach bankowych na koniec roku, przekraczały 304 mln zł, a zobowiązania z tytułu kredytów i obligacji wynosiły niespełna 370 mln zł. Z kwoty 374 mln zł środków pieniężnych oraz 331 mln zł niewykorzystanych linii kredytowych na koniec 2022 roku, mieliśmy do dyspozycji znaczący kapitał, który stanowi gwarancję bezpieczeństwa dalszej działalności naszej organizacji.

W Grupie Dom Development S.A. powodzenie finansowe przekłada się na wymierne korzyści dla Akcjonariuszy. Wypłacamy dywidendę nieprzerwanie od debiutu giełdowego, w tym rekordowe 268 mln zł w minionym roku, tj. 10,50 złotych na akcję, z zysku za 2021 rok. Łącznie, w ciągu minionych 16 lat, wypłaciliśmy naszym Akcjonariuszom ponad 1,7 miliarda złotych.

PERSPEKTYWY NA 2023 ROK

W Polsce nadal występuje strukturalny niedobór mieszkań. Co więcej, dalej rozwierają się nożyce między podażą a popytem w tej branży, co najlepiej obrazują rosnące ceny na rynku najmu. Z tego względu należy przyjąć, że zapotrzebowanie na mieszkania z rynku pierwotnego pozostanie duże w kolejnych latach. Dlatego oczekujemy, że rok 2023 pod względem sprzedaży nie będzie gorszy niż ubiegły.

W bieżącym roku rynek mieszkaniowy powinien zostać wzmocniony dzięki decyzji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, łagodzącej warunki oceny zdolności kredytowej, głównie dla kredytów z okresowo stałą stopą. Większa dostępność kredytów hipotecznych jest niezbędna dla silnego rynku mieszkaniowego w Polsce. Dodatkowo w 2023 roku zapowiadany jest rządowy program dopłat do kredytów na pierwsze mieszkanie. Jeśli zostanie on wprowadzony to będzie to ruch, który da większej liczbie Polaków szansę na własne lokum.

W Grupie Dom Development jesteśmy spokojni o naszą sytuację. Wierzymy, że dzięki silnemu bilansowi, wiodącej na rynku marce, starannie dobranej ofercie, a także umiejętności elastycznego reagowania na zmieniające się warunki, sprostamy wyzwaniom jakie przyniesie ten rok, po raz kolejny umacniając naszą pozycję rynkowego lidera.

Jarosław Szanajca

Prezes Zarządu Dom Development S.A

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus